ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ก.พ. 2562 13:00 ประชุมการดำเนินการโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.ในจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น๓ - ปชส.ลำปาง
3 ก.พ. 2562 05:30 พิธีเปิดกิจกรรม วิ่งทั่วไทย เพื่อโลกไร้มะเร็ง ณ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
5 ก.พ. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัมนาเครือข่ายวิทยุชุมชนประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
ประชุม 5-6 มกราคม 2562
  10:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าลำปาง ณ ห้องประชุมราชาวดี ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลนครลำปาง   มอบ คุณเกริกฤทธิ์ฯ ประชุมแทน ปชส.ลำปาง ไปราชการเชียงใหม่
6 ก.พ. 2562 09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างและพัฒนาเครือข่ายวิยุชุมชนประชารัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
7 ก.พ. 2562 09:00 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  17:30 งานพบกันฉันท์น้องพี่ SCG ลำปาง & สื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง ห้องประชุม ชั้น ๗ อาคารประถมศึกษา - ปชส.ลำปาง
มอบทีมข่าว ทำข่าว
8 ก.พ. 2562 09:00 กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2562 ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง   มอบทีมข่าว ทำข่าว
11 ก.พ. 2562 13:30 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
12 ก.พ. 2562 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด กพร.ปจ. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง - ปชส.ลำปาง
13 ก.พ. 2562 08:30 ทำข่าวการเดินทางดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือของคณาจารย์และนักศึกษา วปอ. ณ อาคารประชาสัมพันธ์โรงไฟฟ้าแม่เมาะ - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
14 ก.พ. 2562 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา ณ ห้องประชุมเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง   มอบคุณเกริกฤทธิ์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ
  13:30 ประชุมคณะกรรมการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
15 ก.พ. 2562 07:00 พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงครามพ่อเจ้าทิพย์ช้างและพิธีสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปี 2562 ณ อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
  09:00 พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ลำปาง จำกัด   มอบทีมข่าว ทำข่าวฯ
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
18 ก.พ. 2562 13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัด และคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
20 ก.พ. 2562 09:30 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
มอบพิมพาภรณ์ฯ ประชุมแทน
  09:30 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานจังหวัดลำปาง   มอบคุณเกริกฤทธิ์ ประชุมแทน ปชส.
22 ก.พ. 2562 09:30 พิธีเปิดกิจกรรมรักษ์น้ำ..จากภูผาสู่มหานที สร้างคุณค่าหมุนเวียน เปลี่ยนโลกให้ยั่งยืน ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด - ชาญณรงค์
- ธงชัย
มอบทีมข่าว ทำข่าวส่ง NBT
  10:00 พิธีเปิดการประชุมนายจ้างสถานประกอบการ ณ โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ ลำปาง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าวส่ง NBT
23 ก.พ. 2562 10:00 พิธีปล่อยกำลังพลพนักงานดับไฟป่าสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าในพื้นที่ ๙ จังหวัดภาคเหนือ ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ สถานีควบคุมไฟป่าพระบาท-ม่อนพระยาแช่ ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
มอบ คุณชาญณรงค์ฯ ทำข่าวเผยแพร่
25 ก.พ. 2562 13:30 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ. จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
มอบ คุณพิมพาภรณ์ฯ ประชุมแทน
26 ก.พ. 2562 13:30 ประชุมการขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
27 ก.พ. 2562 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  12:00 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาและรับรองทักษะกำลังแรงาน สาขาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง - ชาญณรงค์
มอบ คุณชาญณรงค์ฯ ร่วมทำข่าว
  13:00 ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์ ประชุมเทน ปชส.
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
28 ก.พ. 2562 08:30 การจัดนิทรรศการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำรงตำแหน่งประธานอาเชียนของประเทศไทยในปี 2562 และบทบาทของกระทรวงมหาดไทยต่อประชาคมอาเชียน ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4   มอบทีมข่าว ทำข่าว
กุมภาพันธ์