ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ส.ค. 2561 09:00 ประชุมเครือข่ายเกษตรกร เชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดลำปาง ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง - ชาญณรงค์
- บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์ ร่วมทำข่าว
2 ส.ค. 2561 08:00 การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2561 สถาบันคชบาลแห่งชาติ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ธงชัย
  09:00 ทำข่าวพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างทักษะด้านดิจิทัลและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐ โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง - บุญฤทธิ์
ร่วมงานและทำข่าว
  13:00 พิธีเปิดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของสมาชิกในพื้นที่นิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ข่วงห้างฉัตร กาดเกษตรอินทรีย์ ตลาดสินค้าเกาตรอินทรีย์ หมู่ 4 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ร่วมทำข่าว
3 ส.ค. 2561 09:30 ประชุมคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานจ้างโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village ๘ เส้นทาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  09:30 เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ.2561 อาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 อำเภอแม่เมาะ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  14:30 ประชุมเตรียมจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
4 ส.ค. 2561 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
5 ส.ค. 2561 04:30 ร่วมงาน การแข่งขัน เดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561 บริเวณโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
พร้อมด้วย ปชส.ลป.และ จนท.ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม
6 ส.ค. 2561 08:00 อบรมหลักสูตร กฏหมายการจัดซ์้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ ศ 2560 ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
ร่วมอบรม
  08:30 ประธานลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ 9 ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์ ร่วมถ่ายภาพ
  09:30 เชิญถ่ายภาพทำข่าวพิธีเปิดการประชุมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพจังหวัดลำปาง ณ ห้องฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลลรมราชชนนี นครลำปาง - บุญฤทธิ์
  10:30 การมอบปัจจัยการผลิตและวัสดุทางการเกษตร ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานครบวงจรของจังหวัดลำปาง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ริมวัง อำเภอวังเหนือ - ธงชัย
- บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์ ร่วมทำข่าวและติดตามผู้ว่าฯ
  14:00 การเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
7 ส.ค. 2561 09:00 ร่วมกิจกรรมและทำข่าว โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดินทรายด้านตะวันตกเฉียงใต้ กฟผ แม่เมาะลำปาง - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
ร่วมกิจกรรม และทำข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปางและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๒ ชั้น ๔ - ปชส.ลำปาง
8 ส.ค. 2561 08:00 อบรมหลักสูตร ระบบการจัดซ์้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - พิมพาภรณ์
ร่วมอบรม
  09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
ยกเลิกขอเลื่อนไปก่อ่น ประธานฯที่ประชุมติดภารกิจ สำหรับการประชมฯ ครั้งต่อไปจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
  13:00 ประชุมเตรียมจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ัจังหวัดลำปาง หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ปชส.ลำปาง
10.00 น. ประชุมคณะทำงานด้านจัดนิทรรศการ และเวลา 13.00 น.ประชุมหารือเพื่อเตรียมจัดงานฯ ณ หอประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ
9 ส.ค. 2561 08:30 การถอดบทเรียนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงแรมเอเซียลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  09:00 พิธีแถลงข่าวโครงการทุนการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเนชั่น ธนาคารกสิกรไทยเพื่อเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น - บุญฤทธิ์
ร่วมทำข่าว
  10:30 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ อ่างเก็บน้ำ น้ำตกห้วยอ้อ บ้านห้วยอ้อ ม.6 ต.สันดอนแก้ว อ.แม่ทะ - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:30 ประชุมเรื่องการบริหารจัดการน้ำและการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเรื่องน้ำในภาพรวม ภายใต้โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 2 ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
ร่วมประชุมฯ
10 ส.ค. 2561 08:00 กิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติสมเด้จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย - ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
  09:00 ตรวจติดตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการขงอผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรืองเครือ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:30 แถลงข่าวการดำเนินงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานกองทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าแม่เมาะจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  18:00 งานแถลงข่าวโครงการวัฒนธรรมสู่การท่องเทียวต้นไม้ใหญ่ รุกข มรดกแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี บริเวณหน้าโรงแรมเอื้องคำ ถนนสายวัฒนธรรม - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
12 ส.ค. 2561 06:30 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
มอบทีมข่าวทำข่าว ภาคเช้า และภาคค่ำ
  10:30 กิจกรรม โครงการจิตอาสา พระราชทานตามพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ อ่างเก็บน้ำศูนย์ราชการ ด้านข้างอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมฯ /ชาญณรงค์ ถ่ายวีดีโอและบุญฤทธิ์ สัมภาษณ์ ธงชัย ถ่ายภาพนิ่ง
14 ส.ค. 2561 08:00 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ OTOP เพื่อการท่องเที่ยว OTOP Village 8 เส้นทาง อำเภอวังเหนือ - บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์ ร่วมติดตามและประเมินกับ พช.ลำปาง ระหว่างวันที่ 14 - 17 ส.ค. 61
  09:00 ประชุมการคัดเลือกครูหรือเจ้าหน้าที่ในจังหวัด ที่สมควรได้รับรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ปี 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  10:00 ประชุมเพื่อชี้แจงโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
  10:30 กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผุ้สูงอายุจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
-แจ้งสื่อมวลชนด้วย
  13:00 พิธีมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชน ณ หอประชุมร่มไทรสถาบัน กศน.ภาคเหนือ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  16:30 เชิญร่วมงานปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าเซรามิกและหัตถอุตสาหกรรมของจังหวัดลำปาง ณ ลานกุ๊กไก่ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
15 ส.ค. 2561 13:30 ประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  
  13:30 ประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์อาหาร สินค้า และผลิตภัณฑ์ดีเด่นของจังหวัดลำปาง best of lampang ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  15:30 แถลงข่าวการจัดงานแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018 ณ บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ ชุมชนท่ามะโอ - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
มอบทีมข่าว/ผู้ที่ว่างเชิญร่วมงาน
16 ส.ค. 2561 08:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมคณะกรรมการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีระดับจังหวัด ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  15:00 ประชุมการเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
17 ส.ค. 2561 09:30 ประชุมติดตามผลการเตรียมการจัดงาน วัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ สร้างโอกาสให้เยาวชนพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - บุญฤทธิ์
  10:00 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เดินทางปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลำปาง พื้นที่จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
17-18 ส.ค.61 มอบชาญณรงค์ / ธงชัย ติดตามทำข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง - พิมพาภรณ์
18 ส.ค. 2561 00:00 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เดินทางปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดลำปาง พื้นที่จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
19 ส.ค. 2561 08:30 อยู่เวรในเขตพื้นที่จังหวัดในวันหยุดราชการ เดือน สิงหาคม 2561 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
เวลา 08.30-16.00 น.
20 ส.ค. 2561 07:00 ติดตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอเสริมงาม - บุญฤทธิ์
20-24 ส.ค.61
  08:30 โครงการอบรมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดลำปาง ในหัวข้อ การดำเนินทางวินัย ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคร อำเภอเมืองลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
ร่วมอบรมและทำข่าว
  09:30 ประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ณ สปข.3 เชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
  09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
21 ส.ค. 2561 08:00 เฝ้า-รับส่งเสด็จ สมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณด้านหน้าป้ายโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
เครืองแบบปฏิบัติราชการกากีคอพับแขนยาวพร้อมหมวก
  17:00 เป็นคณะกรรมการ การประกวดธิดาชนเผ่า มหกรรมชาติพันธ์ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง - พิมพาภรณ์
22 ส.ค. 2561 09:30 ประชุมคระอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
23 ส.ค. 2561 08:30 พิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 5/2561 ณ โรงแรมเวียงลคอร - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  18:30 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  18:30 พิธีเปิดงาน วิถีบ่าเก่า จาวละกอน ย้อนวันวาน งานวัดบ้านเฮา ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง - ปชส.ลำปาง
24 ส.ค. 2561 13:30 ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
28 ส.ค. 2561 09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด ณ โรงแรมเวียงลคอร - ปชส.ลำปาง
29 ส.ค. 2561 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัมนาครอบครัวจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  14:00 ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ(กรอ.)จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
30 ส.ค. 2561 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
ทำข่าวพิธีการมอบโล่
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  18:00 งานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีชายแดนใต้ ศอ.บต. ปี 2561 ณ ลานตลาดเพ็ญทรัพย์ อำเภอเมืองลำปาง - ปชส.ลำปาง
สิงหาคม