ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ต.ค. 2561 10:00 ประชุมสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติราชการของจังหวัดลำปางประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ชาญณรงค์
สนง.จังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
3 ต.ค. 2561 09:30 ประชุมการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
5 ต.ค. 2561 07:30 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริาหรงานจังหวัดแบบบูรณาการนอกสถานที่ ณ โรงแรมน่าน กรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองนาน จ.น่าน - ชาญณรงค์
วันที่ 5-7 ต.ค. 61 สนง.จ.ลำปาง กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
6 ต.ค. 2561 08:30 อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนอกสถานที่ ณ โรงแรมน่าน กรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองนาน จ.น่าน - ชาญณรงค์
7 ต.ค. 2561 08:30 อบรมและศึกษาดูงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการนอกสถานที่ ณ โรงแรมน่าน กรีนเลควิว รีสอร์ท อ.เมืองนาน จ.น่าน - ชาญณรงค์
9 ต.ค. 2561 08:30 ประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ กลุ่มลุ่มนำ้เจ้าพระยาใหญ่ ณ ห้องเวียงแก้ว ชั้น 2 โรงแรมลำปางเวียงทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
  13:30 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 04-260306,092-3944992
10 ต.ค. 2561 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 - ปชส.ลำปาง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
11 ต.ค. 2561 09:30 ประชุมปรึกษาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นการเตรียมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ปี 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
  13:30 พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมจัดงานตามรอยสืบสานตำนานอาหารล้านนา 4 สายน้ำ ปิง วัง ยม น่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
12 ต.ค. 2561 09:30 กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ บริเวณบ้านหนองหลุ่ม บ้านวังศรีภูมิ ม.1 ต.นิคมพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง
13 ต.ค. 2561 06:30 พิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
สำนักงานจังหวัดลำปาง
17 ต.ค. 2561 09:30 ตรวจประเมินการนำเสนอผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมาย และสรุปให้ความเห็นในการรับรองแก่คณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 - ปชส.ลำปาง
วันที่ 17-18 ต.ค.61 ตรวจประเมินการนำเสนอผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายฯ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ลำปาง
  13:30 ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดโครงการ ลำปางสะอาด ปราศจากโฟม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ชาญณรงค์
สน.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  17:00 งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 ณ บริเวณลานกุ๊กไก่ ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
ประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ 054-254188,054-254048
18 ต.ค. 2561 09:30 ตรวจประเมินการนำเสนอผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 - ปชส.ลำปาง
  09:30 พิธีมอบถุงยังชีพประทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม และ เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนแม่ช่อฟ้า หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม จ - ชาญณรงค์
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง โทร.054-265072
25 ต.ค. 2561 09:00 ประชุมสรุปผลการติดตามสนับสนุนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
29 ต.ค. 2561 09:30 พิธีเปิดงานโครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ณ บริเวณตลาดทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
ชาญณรงค์ฯ ทำข่าวส่ง NBT สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประภันภัย จ.ลำปาง
30 ต.ค. 2561 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
สนง.จังหวัดลำปาง
ตุลาคม