ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ส.ค. 2562 08:30 พิธีเปิดงานวิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฎลำปาง 62 ณ ลานกิจกรรมด้านคระวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัำลำปาง - เกริกฤทธิ์
มอบเกริกฤทธิ์ฯ ทำข่าวเผยแพร่ในเว็ปไซต์และเพจ
  14:00 ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด แม่ญิงงามเขลางค์นคร ณ หอประชุมจันท์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - พิมพาภรณ์
มอบ นางพิมพาภรณ์ฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ
2 ส.ค. 2562 08:30 เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน พื้นที่นำร่องลุ่มน้ำวัง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะคา - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
  09:00 งาน สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย ณ ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม กรีน การ์ เด้นท์ รีสอร์ท - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง ร่วมงานฯ
  09:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่าลำปาง ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปางโฮเต็ล - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปขส.เข้าร่วมประชุมฯ
  10:00 ประชุมชี้แจงการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
  16:30 พิธีเปิดงาน สุดยอดของดี พื้นที่สูงตาก ณ บริเวณลานรถม้า ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง เข้าร่วมงาน
3 ส.ค. 2562 09:00 พิธีเปิดถนนจักรยานเก่า ณ ถนนตัดใหม่ ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ตรอกสนามแบดมินตัน - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง , พิมพาภรณ์ฯ ร่วมงาน และมอบ ชาญณรงค์ ทำข่าว T.V. เผยแพร่
4 ส.ค. 2562 05:00 กิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 ณ บริเวรโรงเรียนแม่เมาะวิทยา อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
มอบ ผช.ปชส.ลป. /ชาญณรงค์ฯ ร่วมกิจกรรมฯ ทำข่าวเผยแพร่, พิมพาภรณ์ฯ , อำภาฯ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
5 ส.ค. 2562 08:00 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2562 ณ วัดนาน้อย บ้านไร่นาน้อย หมู่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าวช่วงเช้า
  12:00 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปี 2562 ณ วัดต้นมื่น บ้านต้นมื่น หมู่ 14 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
มอบ พิมพาภรณ์ฯ ช่วงบ่าย
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ระดับภูมิภาค จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องปฏิบัติการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ ๓๗ ปี 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ
6 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมเพื่อระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ครั้งที่ 2 การศึกษาและออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง ประชุมแทน
  10:30 พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำแม่อาง บ้านโป่งแน่น ม.4 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
มอบ นายชาญณรงค์ฯ ทำข่าว T.V. เผยแพร่
  13:30 ประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายละเอียดคำของบประมาณแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง ทราบ และเข้าร่วมประชุมฯ
7 ส.ค. 2562 09:30 ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกร้านอาหารหนูณิชย์ ติดดาว จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง ชั้น 2 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
  09:30 ประชุมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิะีบรมราชาภิเษก จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง ๕ ปี พ.ศ.2561-2565 ฉบับทบทวน ปี 2563 ครั้งที่ ๒ ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
8 ส.ค. 2562 08:30 สัมมนาผู้ประกอบการเพื่อประชาสัมพันธ์ระบบการออกใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียม Bill Payment ณ ห้องกิ่งกนก โรงแรมเอเชียลำปางโฮเต็ล - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง เข้าร่วมงาน
  13:30 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กรอ. จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบผู้ช่วยฯ ประชุมแทน
9 ส.ค. 2562 08:30 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมโอฬาโรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง เข้าร่วมประชุมฯ
  09:00 ร่วมกิจกรรมสื่อสารสร้างความเข้าใจและรับมอบนโยบาย สร้างมิตรภาพ ความผูกพัน ชาวกรมประชาสัมพันธ์ ณ กรมประชาสัมพันธ์ - ปชส.ลำปาง
  13:00 อบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ในระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
12 ส.ค. 2562 06:30 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเแบิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
  06:30 กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเแลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง เผยแพร่กิจกรรมฯ /มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว T.V. / มอบเกริกฤทธิ์ฯ ถ่ายภาพนิ่ง
  08:00 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติื พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์บ้านเข้าช้อน ม.1 ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว T.V. เผยแพร่
  19:00 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
13 ส.ค. 2562 10:00 กิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีย์  
  13:00 คณะนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของ สปข.3 มานิเทศและติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาการประกวด ส.ปชส.ดีเด่น ณ ห้อง ส.ปชส.ลำปาง  
14 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ประมวลหลักปฏิบัติที่ดีสำหรับการนำเข้า/ส่งออกเชื้อเพลิงถ่านหิน ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
มอบ พิมพาภรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ
  09:00 ประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๓ เชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
- ธงชัย
  09:00 งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง - ชาญณรงค์
มอบ นายชาญณรงค์ฯ ทำข่าวเผยแพร่
  13:30 ประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ กอช. ระดับจังหวัดปี 2562 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
15 ส.ค. 2562 09:00 ร่วมฝึกซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรระดับจังหวัดรูปแบบการฝึกเฉพาะเจ้าหน้าที่ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
มอบ ผช.ปชส. เข้าร่วมฝึกซ้อม และมอบ ชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
  09:30 ประชุมคณะกรรมการจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานประจำจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
มอบพิมพาภรณ์ฯ ประชุมแทน
  18:30 สัมมนาโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กิจกรรม พบปะและพัมนาสัมพันธ์ผู้่ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรีเจนท์ลอดจ์ ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- เกริกฤทธิ์
16 ส.ค. 2562 09:30 ประชุมเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการใช้ข้อความในสื่อโฆษณาและผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - เกริกฤทธิ์
มอบเกริกฤทธิ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่
  10:30 ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ จังหวัดลำปาง - เกริกฤทธิ์
มอบเกริกฤทธิ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมลงพื้นที่
  15:30 ประชุมสรุปผลการลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทรถยนต์ใช้แล้ว ผู้ประกอบะุรกิจเกี่ยวกับการใช้ข้อความในสื่อโฆษณา และผู้ประกอบธุรกิจขายรถยนต์ที่มีการจอง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง - เกริกฤทธิ์
มอบเกริกฤทธิ์ฯ เข้าร่วมประชุมฯ
19 ส.ค. 2562 09:00 ร่วมงานและประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการ การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง ร่วมงานและประชาสัมพันธ์การจัดงาน ผ่านเพจ ส.ปชส.ลำปาง
20 ส.ค. 2562 14:00 ประชุมเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
22 ส.ค. 2562 09:00 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณพื้นที่ทิ้งมูลดินทรายด้านตะวันตกเฉียงใต้ กฟผ.เหมืองแม่เมาะ - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
มอบ ผช.ปชส.ลำปาง / นางพิมพาภรณ์ฯ / นางอำภา เข้าร่วมงานฯ และ มอบนายชาญณรงค์ฯ ทำข่าวเผยแพร่
  09:00 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ สำหรับส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
มอบ พิมพาภรณ์ฯ เข้าอบรม
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
23 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
  13:00 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ความผิดเกี่ยวกับเพศ กับการเปลี่ยนแปลงของปัญหาในสังคมไทย ณ ห้อง 1210 อาคารสิรินธรารัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส.ดำเนินการ
25 ส.ค. 2562 08:30 อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดในวันหยุดราชการ พื้นที่จังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
27 ส.ค. 2562 08:30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 ณ ห้องกิ่งกนา โรงแรมเอเซียลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
มอบผู้ช่วยฯ เข้าร่วมกิจกรรม และทำข่าว
29 ส.ค. 2562 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
มอบ ผช.ปชส. ประชุมแทนฯ
สิงหาคม