ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ส.ค. 2560 09:00 ประชุมชี้แจงกฎหมายบำเหน็จบำนาญ ห้องประชุมอาลัมภางค์ - พิมพาภรณ์
2 ส.ค. 2560 14:00 บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สทท.เชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ไม่สวมหมวก
4 ส.ค. 2560 09:00 การตรวจราชการรอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (โรคพิษสุนัขบ้า) ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทาน ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
  13:30 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  17:30 พิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของดีอันดามัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง - ชาญณรงค์
6 ส.ค. 2560 05:00 การแข่งขันเดิน-วิ่ง แม่เมาะฮาร์ฟมาราธอน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
7 ส.ค. 2560 08:30 ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. - ปชส.ลำปาง
  09:00 พิธีเปิดงานสืบสานพระราชดำริ รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ทิชากร
  09:30 ประชุมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรม - พิมพาภรณ์
8 ส.ค. 2560 07:00 สัมมนาศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านวังหิน บ้านท่าช้าง อ.เถิน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
ขึ้นรถ สวท.ลำปาง
  09:00 ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. - ปชส.ลำปาง
9 ส.ค. 2560 06:30 สภากาแฟ ศูนย์เซรามิก อ.เกาะคา - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
  09:00 ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. - ปชส.ลำปาง
  09:00 อบรมหลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรในการใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการ PADME ห้องประชุมอาลัมภางค์ - พิมพาภรณ์
- อำภา
นำคอมพิวเตอร์โน็ตบุ๊คมาด้วย
  09:00 โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนักข้าราชการไทยไม่โกง ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร - ผช.ปชส.ลป.
  13:00 แถลงข่าวโครงการทุนการศึกษา ม.เนชั่น ห้องประชุมใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ ม.เนชั่น - ทิชากร
10 ส.ค. 2560 09:00 ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ กทม. - ปชส.ลำปาง
  09:00 โครงการเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ สำนักข้าราชการไทยไม่โกง ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร - ผช.ปชส.ลป.
11 ส.ค. 2560 09:00 Kick off ปลูกดอกดาวเรือง มทร.ล้านนาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- ทิชากร
  13:30 ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและดูแลระบบไฟฟ้าภายในอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ห้องประชุมเขลางค์นคร - พิมพาภรณ์
12 ส.ค. 2560 07:00 พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
  18:00 พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ด้านหลังศาลากลาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
13 ส.ค. 2560 10:00 พิธีเปิดศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ห้องสภาเกษตรกร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด - ชาญณรงค์
- ธงชัย
15 ส.ค. 2560 09:00 ประชุมคณะทำงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ห้องประชุมอาลัมภางค์ - พิมพาภรณ์
16 ส.ค. 2560 09:00 ร่วมติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและสูงอายุ - ทิชากร
17 ส.ค. 2560 09:00 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา อ.แม่ทะ  
  09:00 โครงการเพิ่มพูนความรู้ผู้ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ห้องเวียงแก้ว ลำปางเวียงทอง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
18 ส.ค. 2560 13:30 ประชุมคณะทำงานติดตามการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการและสูงอายุ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคม - ทิชากร
19 ส.ค. 2560 09:30 พิธีมอบเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินแก่ราษฎรอำเภอแม่เมาะ อาคารเอนกประสงค์บ้านเมาะหลวง อ.แม่เมาะ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
กากีคอพับแขนยาว
21 ส.ค. 2560 10:30 ประชุมผู้บริหาร สปข.3 สปข.3 เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
22 ส.ค. 2560 08:30 โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ทิ้งมูลทรายด้านตะวันตกเฉียงใต้ กฟผ.แม่เมาะ - ชาญณรงค์
ขึ้นรถ สวท.ลำปาง (เสื้้อสีขาว)
  08:30 กรรมการตัดสินการประกวดกล่าวสุนทรพจน์สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น เทศบาลตำบลเกาะคา - ปชส.ลำปาง
  09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารลุ่มน้ำวังและวิชาการ ห้องประชุมเวียงละกอน - ปชส.ลำปาง
  13:30 พิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านผู้ยากไร้ ถวายเป็นพระราชกุศล รัชกาลที่ 9 บ้านเลขที่ 187/1 หมู่ 3 ต.บ้านหวด อ.งาว - ชาญณรงค์
- ธงชัย
23 ส.ค. 2560 07:00 สัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
  09:00 ร่วมเป็นเกียรติสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ห้องเวียงพนา โรงแรมลำปางเวียงทอง - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด ห้องประชุมอาคารอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 - ปชส.ลำปาง
24 ส.ค. 2560 08:30 สัมมนาเชิงปฏิบัติการกิจกรรมพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
  09:00 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนบ้านหวด อ.งาว  
  13:30 ประชุมซักซ้อมและชี้แจงความเข้าใจการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ผช.ปชส.ลป.
30 ส.ค. 2560 09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ผช.ปชส.ลป.
สิงหาคม