ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
2 ต.ค. 2560 08:30 รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ศาลากลางหลังเก่า/ อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  14:00 เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ห้องปฏิบัติงานองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ทิชากร
3 ต.ค. 2560 07:30 ผวจ.ลำปางเดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลากลางหลังเก่า/ อนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง / ศาลากลางใหม่ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:30 ประชุมคณะกรรมการอุปสมบทหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง - พิมพาภรณ์
  14:00 ประชุมเพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ผช.ปชส.ลป.
5 ต.ค. 2560 09:30 ประชุมคณะทำงานด้านการปลูกดาวเรือง ห้องประชุม สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
6 ต.ค. 2560 10:00 ประชุมพิจารณารายละเอียดโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงตลาดสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์ - ผช.ปชส.ลป.
  10:00 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ผช.ปชส.ลป.
9 ต.ค. 2560 13:30 ประชุมเตรียมความพร้อม ตกแต่ง และถ่ายทอดสัญญาณ งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ห้องประชุม สนจ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ทิชากร
10 ต.ค. 2560 08:30 กิจกรรมผู้ว่าพบสื่อ ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
  13:30 ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 ดูพื้นที่ถ่ายทอดสัญญาณจุดบริการสื่อมวลชน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
11 ต.ค. 2560 11:30 พิธีส่งมอบโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโรงเรียนด้อยโอกาส โรงเรียนสบปราบพิทยาคม - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกฯ เป็นประธาน
12 ต.ค. 2560 08:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ห้องประชุม สนง.ปภ. - พิมพาภรณ์
  13:30 ประชุมมอบนโยบายการรักษาความสงบเรียบร้อย และประชุมรักษาความปลอดภัยการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
  15:30 ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ห้องประชุมเวียงละกอน - พิมพาภรณ์
13 ต.ค. 2560 06:30 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
ชุดสีดำ (ผ้าไทย)
  08:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ห้องประชุม สนง.ปภ.  
  16:00 การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์
14 ต.ค. 2560 08:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ห้องประชุม สนง.ปภ.  
15 ต.ค. 2560 07:30 พิธีปลงผมนาคบรรพชาอุปสมบทหมู่ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  08:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ห้องประชุม สนง.ปภ.  
16 ต.ค. 2560 08:00 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุกทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ห้องประชุม สนง.ปภ. - ผช.ปชส.ลป.
  09:00 พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
ชุดปกติขาวไว้ทุกข์
  10:00 รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบ จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
17 ต.ค. 2560 09:30 ประชุม วาระลำปาง เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์น่าซื้อ และเปิดลำปางศูนย์กลางขนส่ง : สร้างงาน สร้างรายได้ ขยายโอกาส ห้องประชุม เวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ทิชากร
ผวจ. เป็นประธาน แจ้งให้ทำข่าวด้วย
  14:00 ประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินสไลด์ กองชุมชนสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
19 ต.ค. 2560 11:30 พิธีรับไฟหลวงพระราชทานและหีบเพลิงพระราชทาน ศาลากลางจังหวัด / ห้องรับรอง ชั้น 3 - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ทิชากร
  13:30 ประชุมวีดิทัศน์ทางไกลเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
20 ต.ค. 2560 09:30 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ - ผช.ปชส.ลป.
  10:00 แถลงข่าวความสำเร็จโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ห้างฉัตร - ชาญณรงค์
- ธงชัย
21 ต.ค. 2560 09:00 การจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ สวนป่าทุ่งเกวียน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
23 ต.ค. 2560 08:00 การจัดงานพิธีวันปิยมหาราช สนามด้านหน้าศาลากลาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ สวมหมวก / เครื่องแบบปกติกากีคอพับแขนยาวสวมหมวก
24 ต.ค. 2560 08:30 อบรมติดตามผลการดำเนินงานโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ โรงแรมบุษย์น้ำทอง - อำภา
26 ต.ค. 2560 08:30 พิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- ทิชากร
ตุลาคม