ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 มิ.ย. 2561 09:00 ร่วมทำข่าว เนาธิการทหารบก ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ลำปาง กองบัญชาการมณฑลทหารบกี่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ร่วมทำข่าว
  09:30 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบสิ่งของและเงินแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ อ.เกาะคา บ้านเลขที่ ๓๘/๑ บ้านม้ากลาง ม.๑๓ ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
4 มิ.ย. 2561 08:00 ร่วมเปิดศูนย์จำหน่ายและช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดลำปาง ที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ร่วมพิธีเปิดและทำข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการการฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ปี 2561 ห้องประชุมอาสัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
ฝ่ายข่าว ร่วมประชุมและทำข่าว
5 มิ.ย. 2561 07:30 ร่วมทำข่าว การสนับสนุนต้นกล้าพันธุ์พืชเมืองหนาว โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรกปลอดภัยให้ได้มาตรฐานแบบครบวงจรของลำปาง ลานเพาะชำเอนกประสงค์ ม.8 บ้านใหม่พัฒนา ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน - ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ร่วมทำข่าว
  09:00 อบรมนักพัฒนาและบริหารสื่อ ในยุคดิจิทัล ตามแผนพัฒนาบุคลากร สปข.3 ห้องประชุม สปข.3 - ผช.ปชส.ลป.
อบรม 5-7 มิ.ย.61
  09:00 ร่วมพิธีมอบโล่รางวัล สวท., ส.ปชส.ดีเด่นระดับเขต และประชุมผู้บริหาร สปข.3 ประจำเดือน มิ.ย.61 ณ ห้องแสดง สทท.เชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
ประชุมผู้บริหาร (13.00 น.) ใช้ห้องประชุม สปข.3
  13:30 ประชุมพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ศาลางกลาง ชั้น 2 - พิมพาภรณ์
6 มิ.ย. 2561 07:30 ลงพื้นที่คิดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่น ระดับจังหวัดลำปาง 2561 อำเภอวังเหนือ(6) อำเภอแม่ทะ(7) และอำเภอเมืองลำปาง(8) - บุญฤทธิ์
ร่วมลงพื้นที่ 3 วัน (6-8 มิ.ย.61) กับ พัฒนาชุมชนลำปาง
7 มิ.ย. 2561 09:00 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม อำเภอสบปราบ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
8 มิ.ย. 2561 08:00 ประชุมสัมมนาประเมินผลโครงการ เพื่อถอดบทเรียนในการติดตามสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า 2561 ห้องประชุมจิตต์บัวคำ โรงแรมบุษย์น้ำทอง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ร่วมประชุมและทำข่าว
11 มิ.ย. 2561 09:30 ประชุมการจัดงาน เทศกาลกินสับปะรดลำปาง (Lampang Pineapple Festival) ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 - ผช.ปชส.ลป.
ประชุมชี้แจงภารกิจและทำข่าว
12 มิ.ย. 2561 09:30 ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
  10:00 ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเดิน-วิ่งฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ณ สวนอาหารปางหลวง ตำบลพิชัย - ปชส.ลำปาง
  10:00 การมอบปัจจัยการผลิต พันธุ์ปลา อาหารปลา บริเวณหน้าวัดบ้านปง ปงหอศาล หมู่ที่ ๒ ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  14:00 แถลงข่าวงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ณ สวนอาหารปางหลวง ตำบลพิชัย - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
14 มิ.ย. 2561 08:30 พิธีเปิดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ผช.ปชส.ลป.
- บุญฤทธิ์
การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ลำปาง 14-15 มิ.ย.61
  09:00 การประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
15 มิ.ย. 2561 09:30 สัมภาษณ์ ท่าน ปภ.เขต10 ลำปาง ประเด็นการเตรียมความพร้อมรับมือพายุดีเปรสชั่นและการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- บุญฤทธิ์
ลงพื้นที่สัมภาษณ์และทำข่าว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
  16:30 พิธีเปิดงาน ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดเที่ยวได้สไตล์ไทยๆ ถนนสายวัฒนธรรม ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ร่วมงานและทำข่าว
18 มิ.ย. 2561 09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมองค์การและการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น ๓ - ปชส.ลำปาง
19 มิ.ย. 2561 09:30 ประชุมขับเคลื่อนฯโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
ร่วมประชุมฯ
  10:30 ประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายส่งเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ห้องประชุมอาสัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 ประชุมเตรียมความพร้อมตอบโต้การระบาดของไวรัสซิกา ห้องประชุมเวียงละกอน - บุญฤทธิ์
เข้าร่วมประชุมแทนฯ พร้อมทำข่าว
  13:30 ประชุมพิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นประจำจังหวัดลำปาง ปี 2561 ห้องประชุม สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - ผช.ปชส.ลป.
  16:00 ร่วมแถลงข่าวกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว วิถีวัฒนธรรมชุมชนสู่วิถีเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- บุญฤทธิ์
รองฯ ศรีโรจน์ นิมมานพัชรินทร์ และวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นผู้แถลงข่าว
20 มิ.ย. 2561 09:30 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น ๔ - ปชส.ลำปาง
  11:00 รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) ลงพื้นที่รับทราบปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร บ้านไผ่แพะ ม.5 ต.เมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:30 ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจังหวัดลำปาง ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
21 มิ.ย. 2561 08:00 Big Cleaning Day ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก โรคไวรัสซิกา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง - ปชส.ลำปาง
  09:00 โครงการสัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่าย ในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ระหว่าง 21 - 22 มิถุนายน 2561 ห้องดวงตะวัน แกรนด์ บอลรูม โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
เข้าร่วมสัมมนา 21-22 มิ.ย. 61
  09:30 พบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ โรงเรียนวังทรายคำวิทยา ปงวังอนุสรณ์ ม.3 อ.วังเหนือ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  10:00 ทำข่าว พิธีทบทวนคำปฏิญาณฯ ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง   ติดภารกิจจังหวัดเคลื่อนที่ อ.วังเหนือ
  13:30 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของและเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย อบต.ร่องเคาะ วังเหนือ - ชาญณรงค์
- ธงชัย
22 มิ.ย. 2561 08:00 ประชุมผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกครูผุ้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ในส่วนของจังหวัดในภาคเหนือ โรงแรมเชียงใหม่คุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ - ปชส.ลำปาง
  09:00 สัมมนาคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและเครือข่ายในระดับภูมิภาค ภาคเหนือ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
24 มิ.ย. 2561 05:30 พิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง Bangkok Airways : Lampang Half Marathon สวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
25 มิ.ย. 2561 09:00 สัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
26 มิ.ย. 2561 09:30 กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร วัดป่ารวก - ชาญณรงค์
- ธงชัย
27 มิ.ย. 2561 05:00 เข้าร่ามโครงการจัดงานส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างความเชื่อมั่น จังหวัดชายแดนใต้ รวมพลังคนรักบ้านเกิด กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร - ปชส.ลำปาง
- พิมพาภรณ์
27-29 มิ.ย.61
  09:00 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านแม่ตาลน้อย - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
28 มิ.ย. 2561 09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้่งที่ 6/2561 ห้องประชุมอาสัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- บุญฤทธิ์
บุญฤทธิ์ ร่วมทำข่าว
  09:30 เข้าร่ามโครงการจัดงานส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างความเชื่อมั่น จังหวัดชายแดนใต้ รวมพลังคนรักบ้านเกิด กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร - ปชส.ลำปาง
- พิมพาภรณ์
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องดันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลำปาง ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
29 มิ.ย. 2561 08:00 เข้าร่ามโครงการจัดงานส่งเสริมความรักความสามัคคีและสร้างความเชื่อมั่น จังหวัดชายแดนใต้ รวมพลังคนรักบ้านเกิด กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร - ปชส.ลำปาง
- พิมพาภรณ์
  08:00 พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบรรเทาภัยพิบัติ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง ชั้น ๓ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  09:00 งานเทศกาลสับปะรดลำปาง ประจำปี ๒๕๖๑ สวนสาธารณะเขลางค์นคร - ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 61 งานเทศกาลสับปะรดลำปาง
  09:00 ประชุมคณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๒๗ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  13:30 สัมมนาการขับเคลื่อนทิศทาง ลำปาง ๒๐๒๐ ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ผช.ปชส.ลป.
มิถุนายน