ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 เม.ย. 2561 18:00 ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ลำปาง ประจำปี 2561 ณ หอศิลป์ลำปาง กาดกองต้า อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
ทำข่าว
2 เม.ย. 2561 08:30 งานวันรักการอ่าน ใต้ร่วมพระบารมี 10 ปี ลำปางนครแห่งการอ่าน สืบสานปณิธาน เจ้าฟ้านักอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชน จ.ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
  08:30 ร่วมกิจกรรม และทำข่าว จิตอาสาเราทำคสามดีด้วยหัวใจ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านน้ำโท้งอุดมพร - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว ส่ง โครงการในพระปณิธาน สมเด็จพระเเจ้าอยู่หัว
  10:00 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว *ผวจ.ประชุมร่วม
  17:00 พิธีแถลงข่าวงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2561 ณ สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว
4 เม.ย. 2561 08:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสถานรับเลี้ยงเอกชน ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง  
  08:30 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สปข.3 และการประกวด สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561 สนง.ปชส.ลป. - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
  09:30 ประชุมเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว
  09:30 การชี้แจงแนวทางการจัทำหนังสือราชการ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
  10:00 ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) กิจกรรมแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018 ณ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง  
5 เม.ย. 2561 08:00 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนพ่อแม่อ่านสร้างสุข และคลินิกสุขภาพเด็กดีอ่านสร้างสุข ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ทำข่าว
  09:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา ชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ร่วมใจเก็บขยะ ( ครั้งที่ 4 ) ณ บริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
ทำข่าว
  09:30 อนุกรรมการ ประชุมพิจารณาส่งเรื่องให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีแทนผู้บริโภค ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 ทำข่าวพิธีมอบปัจจัยการผลิต ณ บ้านปงน้อย ม.3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  14:00 กำหนดปล่อยปลาไทยในวรรณคดี จำนวน 10 ชนิด รวม 1,099 ตัว สระน้ำของอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ทำข่าว
  15:30 จัดทำข่าวและติดตามสถานการณ์ในช่วงฤดูแล้งประจำปี 2561 (ด้านประมง) ณ ศูนย์ ศพก.เครือข่าย ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ทำข่าว
  17:00 พิธีเปิดงานวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 19 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว
6 เม.ย. 2561 08:00 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2561 ณ อาคารหอประชุม จ.ลำปาง ด้านหลังศาลากลาง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
ทำข่าว
  08:30 ร่วมขบวนท่องเที่ยวรถไฟรอบปฐมฤกษ์ สถานีรถไฟนครลำปาง ขุนตาล สะพานขาวทาชมภู - ผช.ปชส.ลป.
- บุญฤทธิ์
7 เม.ย. 2561 11:30 ทำข่าว แม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางมาสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในพื้นที่ จ.ลำปาง ณ โรงพลศึกษาโรงเรียนเทศบาล 7 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  
  17:30 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง ครั้งที่ 1 ณ ลานลำปางหนา ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
ทำข่าว
8 เม.ย. 2561 06:30 ร่วมทำข่าวในพิธีเปิดโครงการ สงกรานต์ปลอดภัย ไร้หมอกควัน ณ ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
ทำข่าว
  16:00 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันตีก๋องปู่จานครลำปาง ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
ทำข่าว
9 เม.ย. 2561 09:00 ประชุมคัดเลือก คัดสรร นร.ทุนมูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเดจพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราขกุมาร (ม.ท.ศ.) รคุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ระดับ จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมประชานิรมิต สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  13:00 การนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด สปข.3 และการประกวด สวท. และ ส.ปชส. ดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2561 สนง.ปชส.ลป. - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
  13:00 ร่วมให้การต้อนรับและติดตามการปฏิบัติภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หอประชุม รร.บุญวาทย์วิทยาลัย จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
  14:00 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย ปชส. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรม สวนบัวโฮเทลแอนด์รีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
ติดภารกิจสำคัญ ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
  16:30 ร่วมพิธีเปิดโครงการเทศกาลท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จ.ลำปาง งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
ทำข่าว
10 เม.ย. 2561 08:00 การออกตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการในพื้นที่ จ.ลำปาง ณ ลานจอดรถศาลากลาง จ.ลำปาง (หลังเก่า) - พิมพาภรณ์
* 08.00 น. พร้อมกัน ณ ลานจอดรถศาลากลาง จ.ลำปาง (หลังเก่า)
  09:00 พิธีเปิดโครงการปฏิบัติการอำนวยการความสะดวกและความปลอดภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ณ ศูนย์บริการทางหลวงขุนตาน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
ทำข่าว
  09:00 ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง อำเภอเม่พริก - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  13:00 ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง อำเภอเถิน - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
11 เม.ย. 2561 09:00 พิธีเปิดจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด่านตรวจอำเภอสบปราบ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
  09:00 ร่วมตรวจหน่วยบริการประชาชน/ด่านชุมชน ห้วงเทศกาลสงกรานต์ อำเภอสบปราบ อำเภอเถิน อำเภอแม่พริก อำเภอเสริมงาม และ เกาะคา - พิมพาภรณ์
ร่วมคณะ ปภ. / รอรายละเอียดในหนังสือ
  09:00 ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง อำเภอแจ้ห่ม - ผช.ปชส.ลป.
- บุญฤทธิ์
  10:30 เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีนครลำปาง - บุญฤทธิ์
ทำข่าว
  13:00 ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยมเข้มแข็ง อำเภอเมืองปาน - ผช.ปชส.ลป.
19 เม.ย. 2561 09:00 ประชุมชี้แจงเตรียมความพร้อมโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาล ณ ห้องประชุม อบจ. ลำปาง - พิมพาภรณ์
  10:30 ร่วมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว
  18:00 ร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสหอการค้า จ.ลำปาง ประจำปี 2561 ณ ห้อง For get Me not สวนอาหารปางหลวงการ์เด้นท์ (ข้างเทศบาลเมืองพิชัย) - ผช.ปชส.ลป.
20 เม.ย. 2561 08:30 ประชุมผู้บริหาร สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ห้องประชุม สปข.3 - ผช.ปชส.ลป.
  10:00 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ลำปาง (อพ.สธ.-ลป.) ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  14:00 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
21 เม.ย. 2561 17:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธิเปิดงานวันแห่งครอบครัว จ.ลำปาง ปรจะำปี 2561 ณ บ้านหลุยส์ ชุมชนท่ามะโอ ถ.ป่าไม้ อ.เมือง จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
25 เม.ย. 2561 06:30 การจัดงานวันรัฐพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย?สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง  
  09:00 เชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว
26 เม.ย. 2561 09:00 การดำเนินโครงการ จ.ลำปาง เคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2561 วัดบ้านทาน ม.4 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
- บุญฤทธิ์
ทำข่าว
  14:00 การตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน - ผช.ปชส.ลป.
27 เม.ย. 2561 09:30 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ครั้งที่ 4/2561 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
  13:30 เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - พิมพาภรณ์
  13:30 การตอบรับเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
29 เม.ย. 2561 18:00 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมสรงน้ำพระบรมธาตุดอนเต้า ไหว้สาพระเจ้าทองทิพย์ เดือนแปดเป็ง ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
ทำข่าว
30 เม.ย. 2561 09:00 การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  
เมษายน