ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ก.พ. 2561 08:30 อบรบเพื่อพัฒนาทักษะการมองภาพกว้างอย่างเป็นองค์รวม ณ โรงแรมออร์ไรซันส์ จังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ลป.
2 ก.พ. 2561 08:30 ร่วมกิจกรรมห้องน้ำสาธารณะสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK ณ สำนักปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเกษม เขมโก - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
3 ก.พ. 2561 08:00 เชิญเข้าร่วมบันทึกภาพการจัดงาน วันทหารผ่านศึก ณ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 และบริเวณอุนสาวรีย์จอมพลมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ค - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  09:00 ทำข่าวการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ราชภัฎลำปางโอเพ่น ครั้งที่ 4 ปี 2561 ณ สนามกอล์ฟ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
  09:30 เข้าร่วมทำข่าว โครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
5 ก.พ. 2561 13:30 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน งานจ้างเหมาดำเนินงานกิจกรรมย่อยที่ 1 กิจกรรมแจ้ซ้อนมิวสิคเฟสติวัล 2018 ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
6 ก.พ. 2561 09:30 ประชุมเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และศูนย์รวบรวมข้อมูลและสั่งการ (War Room) ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง เลขที่ 26 ถ.ท่ามะโอ ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปา - ผช.ปชส.ลป.
7 ก.พ. 2561 08:00 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย - ผช.ปชส.ลป.
  09:30 ประชุมเพื่อซักซ้อมการรวบรวมและจักทำข้อมูลหลักฐานประกอบตามแบบสำรวจเชิงประจักษ์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - พิมพาภรณ์
  10:00 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2561 (ประชุมนอกรอบ) ณ ห้องประชุมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
8 ก.พ. 2561 08:00 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย - ผช.ปชส.ลป.
  08:30 เชิญประชุมสมัชชาสตรีจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
9 ก.พ. 2561 08:30 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย - ผช.ปชส.ลป.
  09:30 ร่วมประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรม SCG รวมพลังจิตอาสา รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที จ.ลำปาง ณ อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ลำปาง จำกัด - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
* ศุภชัยติดภารกิจ จ.เชียงราย
  19:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน รื่นเริงและของดีอำเภอห้างฉัตร ประจำปี 2561 ณ สวนอนันตยศ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
10 ก.พ. 2561 08:00 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิทักษ์ระบบคุณธรรมและการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย - ผช.ปชส.ลป.
  09:00 เข้าร่วมเป็นเกียรติจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 64 ปี ณ ปะรำพิธีด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
  13:30 ร่วมเป็นเกียรติการเปิดงานโครงการตลาดเกษตรสุขภาพ เกษตรคุณภาพ จ.ลำปาง ณ ลานรถม้า ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
13 ก.พ. 2561 08:00 สื่อมวลชนพบผู้บริหาร กฟผ. เกี่ยวกับคุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.แม่เมาะ ลำปาง ศูนย์เรียนรู้โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กฟผ.แม่เมาะ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
มีรถรับส่งสื่อมวลชน ออกจาก สวท,ลำปาง เวลา 08.00 น.
  16:00 ร่วมคณะ สปข.3 รับรอง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สวท.ลำปาง - สนามบิน - ผช.ปชส.ลป.
ขึ้นรถตู้ สวท.ลำปาง
14 ก.พ. 2561 08:00 ร่วมต้อนรับและติดตามทำข่าว คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 อาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
คณะ วปอ. มาถึงลำปาง เย็นวันที่ 13 พักที่ รร.เวียงทอง
  08:30 การจัดกิจกรรม โครงการวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2561 สำนักทะเบียน อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง - ชาญณรงค์
  10:00 ศึกษาดูงานกิจกรรมสื่อสัญจร ของพลังงาน บริษัท อีเอ โซล่า และชุมชนวอแก้ว - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
หลังติดตามคณะ วปอ.
15 ก.พ. 2561 07:30 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  08:30 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง ปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
ชาญณรงค์ ธงชัย เข้าอบรม / ที่เหลือร่วมซ้อมแผน
  09:00 ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดป้ายอาคารสำนักงาน ณ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตลำปาง เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถ.ลำปาง-งาว (ตรงข้ามค่ายสุรศักดิ์มนตรี) ต. - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- ธงชัย
16 ก.พ. 2561 18:00 ร่วมงานมงคล อาคารเอนกประสงค์ สถาบันการพลศึกษาลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
18 ก.พ. 2561 09:30 ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช.กระทรวงอุตสาหกรรม ตรวจเยี่ยมผู้ประกอบการฯ พื้นที่ อ.แจ้ห่ม บริษัทปูนซีเมนต์ไทยฯ - กลุ่มฯผู้ปลูกมะนาว บ้านแจ้คอน - กลุ่มไผ่ เพชรล้านนา - ชาญณรงค์
- ธงชัย
19 ก.พ. 2561 09:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธิีเปิดงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม และเปิดนิทรรศการวิชาการ อุกสาหกรรมเซรามิก 4.0 ณ ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก และศูนย์จำหน่ายสินค้าเซรามิก จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
ดร.สมชาย หาญหิรัญ รมช. อุตสาหกรรม เปิดฯ
20 ก.พ. 2561 07:00 เดินทางไป ประชุมรับมอบนโยบาย รมต.นร. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรมประชาสัมพันธ์ - ผช.ปชส.ลป.
รถยนต์ส่วนตัว ค่าใช้จ่ายต้นสังกัด
  09:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การจรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภค ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
21 ก.พ. 2561 09:00 พิธีประดับอินทรธนู รปส.ฯ และพิธีประกาศเจตจำนงสุจริต ชั้น 3 อาคารหอประชุม กปส. - ผช.ปชส.ลป.
  14:00 รับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการกรมประชาสัมพันธ์ จาก รมต.นร. นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุม กปส. - ผช.ปชส.ลป.
  17:30 ขอเชิญร่วมงาน พบกันฉันท์น้องพี่ SCG ลำปาง & สื่อมวลชนจังหวัดลำปาง ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
- ธงชัย
22 ก.พ. 2561 07:00 เดินทางกลับ จากไปราชการ กปส. กทม. - ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
รถยนต์ส่วนตัว กร 8406
  09:00 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร การจรวจสอบคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อการอุปโภค บริโภค ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
23 ก.พ. 2561 09:00 กิจกรรมมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจาก การใช้รถ ใช้ถนน ณ ลานร่ำเปิง (ด้านหน้า) เซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
  09:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เตรียมพร้อมแผนฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 61 ห้องประชุมเวียงละกอน - ผช.ปชส.ลป.
ส่งเรื่องเข้าบรรจุในวาระ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 61
  14:00 ปั่นจักรยานสักการะเจ้าพ่อทิพย์ช้าง เพื่องาน ไก่ขาวเกมส์ ลานอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อทิพย์ช้าง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
ชาญณรงค์ ทำข่าว แจ้งแบบตอบรับแล้ว
24 ก.พ. 2561 07:30 ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ไก่ขาวเกมส์ ณ อาคารศูนย์กีฬาลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง - ผช.ปชส.ลป.
- ชาญณรงค์
- ธงชัย
ชาญณรงค์ทำข่าวพิธีเปิด
25 ก.พ. 2561 18:00 ร่วมงานวันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ จ.ลำปาง ประจำปี 2561 ณ เจเจ ปาร์ค จ.ลำปาง - พิมพาภรณ์
27 ก.พ. 2561 08:30 ประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา (ส่งแบบตอบรับภายใน 21 ก.พ. 61) ห้องฉัตรคำ โรงแรมเอเชีย - ผช.ปชส.ลป.
โครงการ ล้านนา...เล่าว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  09:00 ประชุมประจำเดือน คณะกรมการจังหวัด ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด - พิมพาภรณ์
  13:30 ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ลป. ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัด - ผช.ปชส.ลป.
กุมภาพันธ์