ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 เม.ย. 2562 07:00 พิธีทำบุญตักบาตรงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้า นครลำปาง ณ บริเวณสถานีรถไฟนครลำปาง - ชาญณรงค์
มอบ นายชาญณรงค์ฯ ทำข่าวเผยแพร่
  08:30 ซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดลำปาง ณ บ่อน้ำพระนางจามเทวี และวัดพระแก้วดอนเต้าสุขาดาราม - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- เกริกฤทธิ์
การแต่งกายชุดสีกากี คอพับ แขนยาว
  09:00 ร่วมกิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วัดบ้านไร่(ศิลาทอง) - ชาญณรงค์
ทำข่าวเผยแพร่
  10:00 ประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวกและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการนต์ ปี 2562 ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง - เกริกฤทธิ์
ทำข่าวเผยแพร่
  10:00 ซักซ้อมพิธีโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง - พิมพาภรณ์
  13:30 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  13:30 ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุม ๑ ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
  14:30 ประชุมทบทวนการปฏิบัติการจัดกิจกรรมจิตอาสาโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  17:00 แถลงข่าวงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ประจำปี 2562 ณ ข่วงนคร บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- อำภา
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว T.V. เผยแพร่
  18:00 แถลงข่าวการขับเคลื่อนกิจกรรมการขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 พร้อมกับการแถลงข่าวกิจกรรมงานสลุงหลวงกลองใหญ่ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา - ปชส.ลำปาง
2 เม.ย. 2562 07:30 พิธีเปิดกิจกรรมรับสมัครลงทะเบียนจิตอาสาพระราชทาน ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
  08:00 การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย   มอบเกริกฤทธิ์ เขียนข่าวเผยแพร่ในเพจ
  08:30 กิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า ณ อ่างเก็บน้ำที่ 3 หลังศูนย์ราชการจังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ ทำข่าวกิจกรรมฯ
  09:00 ร่วมรับฟังกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ CoPs ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - อำภา
3 เม.ย. 2562 08:30 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดรอบสวนสาธารณะเขลางค์นคร วัดบ้านดงไชยวราราม วัดดำรงธรรม และวัดเชียงราย ณ สวนสาธารณะเขลางค์นคร วัดบ้านดงไชยวราราม วัดดำรงธรรม วัดเชียงราย - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าวกิจกรรม
4 เม.ย. 2562 13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - พิมพาภรณ์
5 เม.ย. 2562 09:00 ประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
  12:30 พิธีต้อนรับคณะนักจักรยานทางไกลนานาชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณตรงข้ามเมืองไทยประกันชีวิต ถนนดวงรัตน์ จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
6 เม.ย. 2562 05:30 พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
  08:00 พิธีเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณจุดเริ่มต้น หน้าสวนสาธารณะเขลางค์นคร จ.ลำปาง  
  10:00 พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บ่อน้ำพระนางจามเทวี ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- เกริกฤทธิ์
มอบนายชาญณรงค์ฯ บันทึกภาพเคลื่อนไหว นายเกริกฤทธิ์ บันทึกาภาพนิ่งรวบรวมรูปในแผ่น DVD ส่งจังหวัด
8 เม.ย. 2562 11:00 ทำข่าวพิธีเปิดการอบรมโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำท่ั่วประเทศ ณ ห้องประชุมเวียงทอง - ชาญณรงค์
มอบ ชาญณรงค์ฯ ทำข่าวเผยแพร่ อำภาฯ แจ้งสื่อมวลชน
  15:00 พิธีทำน้ำอภิเษกและพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- เกริกฤทธิ์
มอบนายชาญณรงค์ฯ บันทึกภาพเคลื่อนไหว นายเกริกฤทธิ์ บันทึกาภาพนิ่งรวบรวมรูปในแผ่น DVD ส่งจังหวัด
9 เม.ย. 2562 08:30 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร - พิมพาภรณ์
มอบคุณพิพาภรณ์เข้าอบรมแทน
  12:00 พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
  16:30 พิธีเปิดงานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองนครลำปาง ณ ข่วงนคร บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
- เกริกฤทธิ์
มอบ นายชาญณรงค์ฯ ทำข่าว ทีวี เผยแพร่ มอบพิมพาภรณ์ฯ ร่วมกิจกรรม มอบ เกริกฤทธิ์ เขียนข่าวลงเพจ เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมฯ
10 เม.ย. 2562 08:30 อบรมเชิงปฏิบัติการติดตามหนุนเสริมการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ห้องกาสะลอง โรงแรมเวียงลคอร - พิมพาภรณ์
มอบคุณพิพาภรณ์เข้าอบรมแทน
  08:30 ทำข่าวการตรวจสถานประกอบการ คณะทำงานพร้อมกันเวลา 08.30 น. ณ ลานจอดรถศาลากลางจังหวัดลำปาง - เกริกฤทธิ์
มอบให้ เกริกฤทธิ์ฯ ร่วมทำข่าว ไปกับคณะในวันที่ 10 เมย.62
  09:30 พิธีเปิดกิจกรรมและรณรงค์การขับเคลื่อนถนนปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ปี 2562 ณ บริเวณลานหน้าศาลหลักเมืองจ.ลำปาง และเดินรณรงค์เส้นทางถนนไปรษณีย์ ถนนทิพย์ช้าง และถนนบ้านเชียงราย - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว อำภาฯ แจ้งสื่อมวลชน ทุกแขนง ทำข่าว
11 เม.ย. 2562 07:30 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ อ.งาว อ.วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.เมืองปาน - พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์ฯ
  09:00 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - ชาญณรงค์
- ธงชัย
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
  09:00 ประชุมจัดทำแผนหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำปาง ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง - ปชส.ลำปาง
12 เม.ย. 2562 00:00 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญนรงค์ร่วตรวจเยี่ยมกับคณะ
  09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณฯพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
13 เม.ย. 2562 00:00 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญนรงค์ร่วตรวจเยี่ยมกับคณะ
  09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2562 - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุฯพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
14 เม.ย. 2562 00:00 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญนรงค์ร่วตรวจเยี่ยมกับคณะ
  09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2562 - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุฯพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
  12:00 ทำข่าว พลตรี จรัส ปัญญาดี เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ /เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ ๓ กำหนดตรวจเยี่ยมหน่วย และจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 จุดบริการประชาชนบริเวณหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง - เกริกฤทธิ์
มอบเกริกฤทธิ์ ทำข่าวเผยแพร่
15 เม.ย. 2562 00:00 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญนรงค์ร่วตรวจเยี่ยมกับคณะ
  09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2562 - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
16 เม.ย. 2562 00:00 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญนรงค์ร่วตรวจเยี่ยมกับคณะ
  09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2562 - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุฯพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
17 เม.ย. 2562 00:00 ติดตามตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมและปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันอุบัติเหตุ - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุณพิมพาภรณ์และคุณชาญนรงค์ร่วตรวจเยี่ยมกับคณะ
  09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2562 - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุฯพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
18 เม.ย. 2562 09:30 ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2562 - ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบคุฯพิมพาภรณ์และคุณชาญณรงค์ เป็นผู้ประสานงานคณะทำงาน
  10:30 พิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ชาญณรงค์
มอบชาญณรงค์ฯ ทำข่าว
22 เม.ย. 2562 09:00 การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
23 เม.ย. 2562 13:30 ประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
24 เม.ย. 2562 17:00 กิจกรรม Roadshow ประชาสัมพันะ์การท่องเที่ยวตามจังหวัดภูมิภาคต่าง ๆ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลำปาง - ปชส.ลำปาง
- ชาญณรงค์
- พิมพาภรณ์
มอบ นายชาญณรงค์ฯ ทำข่าวเผยแพร่ พิมพาภรณ์ฯ เข้าร่วมงานด้วย
29 เม.ย. 2562 08:30 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมแม่เมาะ 137 อาคารบริหารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ กฟผ.แม่เมาะ - ปชส.ลำปาง
  09:30 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
30 เม.ย. 2562 13:30 ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งฯ ครั้งที่ 28 ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 - ปชส.ลำปาง
เมษายน