สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : แนวพระราชดำริป่าเปียกป้องกันไฟป่า

เรียบเรียงโดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง : กรมป่าไม้

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงคุณค่าอเนกอนันต์ของน้ำเป็นยิ่งนัก ทรง คำนึงว่าทุกสรรพสิ่งในสภาพแวดล้อมของมนุษย์นั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้     หากรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์   เฉกเช่นเดียวกับพระราชดำริ “ป่าเปียก” (Wet Fire Break) ซึ่งเป็นทฤษฎีการพัฒนาป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างแนวป้องกันไฟป่า กรมป่าไม้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริป่าเปียกมาดำเนินการเป็นโครงการป้องกันไฟ ป่าปีงบประมาณ 2553

จากการบอกเล่าของนายสมชัย เพียรสถาพร อธิบดีกรมป่าไม้  นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่สังกัด ทส. ดำเนินการป้องกันและประชาสัมพันธ์เรื่องไฟป่าให้ราษฎรในชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าไม้มีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งตระหนักถึงโทษและความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ป่า ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อพืชพรรณธรรมชาติสัตว์ป่า สภาพดิน และน้ำแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน และสุขภาพร่างกายของคนในพื้นที่ที่เกิดไฟป่า พร้อมขอให้ราษฎรในท้องถิ่นหันมาให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน

กรมป่าไม้ได้น้อมนำแนวพระราชดำริ  “ป่าเปียก” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการป้องกันไฟป่า ทั้งด้านการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้มีแหล่งน้ำ และส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชเกษตร ไม้โตเร็ว และต้นกล้วย เพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่า ทำให้ป่าเขียวขจีอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดไฟป่าได้ยาก ซึ่งเป็นแนวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ และป้องกันไฟป่าในระยะยาวที่ได้ผลอย่างยั่งยืน

การดำเนินงานในปีงบประมาณ 2553 ที่ผ่านมา    กรมป่าไม้ได้จัดทำโครงการป้องกันไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ โดยให้ชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า จำนวน 300 หมู่บ้าน 48 จังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการฯ      กรมป่าไม้ ได้จัดหาอุปกรณ์ในการดับไฟ พร้อมทั้งให้ความรู้ความเข้าใจในการดับไฟ และฝึกทักษะการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าอย่างถูกวิธี เพื่อให้ชุมชนเป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ของชาติ รวมทั้งสร้างความรักและสามัคคีในการร่วมแรงร่วมใจกันในการดับไฟ และรักษาป่าของชุมชนไว้ไม่ให้เกิดไฟไหม้

หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าได้สำเร็จ ช่วยกันดับไฟทุกครั้งที่เกิดไฟป่า       พื้นที่ป่าเสียหายจากการเกิดไฟป่าไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่ที่ยื่นเสนอเข้าร่วมโครงการ    ได้รับเงินอุดหนุนในการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันจากกรมป่าไม้ หมู่บ้านละ 100,000 บาท
 นอกจากนี้  กรมป่าไม้ได้มอบเตาถังเดี่ยวให้กับทุกหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการฯเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่เก็บเศษไม้ ปลายไม้ และกิ่งไม้แห้งที่จะเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เกิดไฟป่า มาเผาในเตาถ่านที่ถูกหลักวิธีจะทำให้ได้ถ่านไม้ไว้ใช้ในครัวเรือน และนำไปขายเป็นรายได้เสริมให้แก่ราษฎรอีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับเตาถังเดี่ยวของกรมป่าไม้ ประยุกต์มาจากถังน้ำมัน 200 ลิตร นำมาเจาะรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2.5 เซนติเมตร ใน 3 ระดับระดับละ 8 รู รวม 24 รู ให้กระจายในแนวรัศมีทั้งด้านบนและด้านล่าง ฝาปิดด้านบนทำมาจากแผ่นเหล็กเจาะรูตรงกลางขนาด 10 เซนติเมตร จำนวน 1 รู เพื่อให้ควันระบายออกทางด้านบนได้สะดวก อายุการใช้งานของเตาประมาณ 2-3 ปี โดยไม้ที่นำมาเผาจำนวน 100 กิโลกรัม สามารถผลิตถ่านได้ 12-20 กิโลกรัมใช้เวลาในการเผาเพียง 1 วันเท่านั้น

               อย่างไรก็ตาม    โดยลำพังกรมป่าไม้เพียงหน่วยงานเดียว คงจะไม่สามารถป้องกันไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในป่าสงวนแห่งชาติได้ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ฉะนั้นหากพบเห็นไฟไหม้ป่า ขอความร่วมมือราษฎรให้ช่วยกันดับไฟตั้งแต่แรกเห็นเพื่อมิให้ไฟขยายเป็นวงกว้าง หากรุนแรงจนไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าทั้ง 4 ภาค ภาคกลางที่ 0-3721-1275 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ 0-4337-0576 ภาคเหนือที่ 0-3537-4511 ภาคใต้ที่ 0-7537-8283 หรือส่วนกลาง ณ กรุงเทพมหานครที่ 0-2561-5127 เพื่อเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะได้รีบดำเนินการดับไฟทันที.
 


listarray: 90, Page: 4, Start: 66, Max List: 72, Total Page: 15

นานาสาระ บทความน่ารู้


เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15