สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : ป.ป.ช. แจ้งให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ดำเนินการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการฯ และยื่นต่อกรมสรรพากรโดยเร็ว

เรียบเรียงโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ

 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บุคคล หรือ นิติบุคคล ซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นมา ในสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ หรือ การพัสดุ สัญญาสัมปทาน สัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อการวิจัย และสัญญาให้ทุนสนับสนุนเพื่อดำเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง และสัญญานั้น มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป โดยบุคคล หรือ นิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญา ในสัญญาดังกล่าว มีหน้าที่ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี หรือ รอบปีภาษีและยื่นต่อกรมสรรพากรเป็นรายปี จนกว่าจะสิ้นสุดภาระผูกพันตามสัญญา หรือ สิ้นสุดระยะเวลาการประกันผลงานพร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วแต่กรณี

          จากการตรวจสอบปรากฏว่าในรอบระยะเวลาบัญชีหรือปีภาษี 2555 และ 2556 ยังมีบุคคล หรือ นิติบุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในสัญญาดังกล่าวบางรายยังมิได้ยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) หรือ ยื่นยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามจำนวนของสัญญา จึงขอให้บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว หากยังมิได้ดำเนินการอาจเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติการเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้

          ทั้งนี้ การยื่นแบบบัญชีแสดงรายการรับจ่ายของโครงการ (บช.1) ผู้ยื่นจะต้องมีเลขคุมสัญญาของสัญญาแต่ละฉบับเพื่อใช้กรอกในแบบด้วยโดยสามารถค้นหาเลขคุมสัญญาได้ที่ http://www.nacc.go.th/contract/check_egpid.php หากตรวจสอบแล้วสัญญาฉบับใดยังไม่มีเลขคุมสัญญา กรุณาติดต่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4232 4435 และ 4881


นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16