สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : ส่วนประสานงานเพื่อติดตามทรัพย์สินคดรทุจริตระหว่างประเทศ

เรียบเรียงโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ

 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) เปิดส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) และส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Center for Asset Recovery : ICAR) เพื่อรองรับการประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืนมายังประเทศไทย ณ ศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช.

          ตามที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 (United Nations Convention Against Corruption : UNCAC) คณะกรรมการ ป.ป.ช. เล็งเห็นว่าประเทศไทยควรมีหน่วยงานเพื่อเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาดังกล่าว ประกอบกับคดีทุจริตขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมากขึ้นและมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตไปยังต่างประเทศ จึงมีมติให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ (Thailand Anti-Corruption Coordination Center: TACC) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกกลางในการประสานงานและดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในบทบาทการเป็นศูนย์กลางประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศ รวมทั้งการติดตามทรัพย์สินคืน สอดคล้องกับบทบาทของ ป.ป.ช. ในฐานะเป็นองค์กรหลัก ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ

          ภายใต้การดำเนินงานของศูนย์ประสานงานคดีระหว่างประเทศ สำนักงาน ป.ป.ช. มีความร่วมมือในฐานะส่วนประสานงานการติดตามทรัพย์สินคืนกับองค์กรต่างๆ ได้แก่

          1. ส่วนประสานงานติดตามทรัพย์สินคืน (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) (StAR/INTERPOL Global Focal Point on Asset Recovery) อันเป็นเครือข่ายที่เกิดจากความร่วมมือของ ธนาคารโลก (World Bank), สำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UN Office on Drugs and Crime :UNODC) และองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) ซึ่งเป็นระบบที่ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้อย่างปลอดภัย ภายใต้เครือข่ายดังกล่าวจะระบุข้อมูลของอาชญากรที่เป็นที่ต้องการจับกุมในลักษณะหมายอินเตอร์โพล (Interpol Notices) เพื่อให้ประเทศสมาชิกที่อาชญากรหลบซ่อนอยู่ สามารถทำการจับกุมเพื่อส่งตัวมาดำเนินคดียังประเทศที่เกิดการกระทำความผิด โดยขณะนี้ อยู่ในระหว่างดำเนินการให้มีหมายสีใหม่ ได้แก่ หมายสีทอง ซึ่งเป็นหมายที่ใช้ระบุทรัพย์สินจากการกระทำความผิด รวมถึงลักษณะ แหล่งที่อยู่ และข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดีทุจริต

          2.ส่วนประสานงานศูนย์ติดตามทรัพย์สินคืนระหว่างประเทศ (International Center for Asset Recovery : ICAR) ซึ่งเป็นความก้าวหน้าจากบันทึกความเข้าใจระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. และ สถาบัน Basel Institute on Governance ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อประสานความร่วมมือทางด้านคดี ด้านกฎหมายในเบื้องต้น เกี่ยวกับความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางอาญา การสืบสวนสอบสวน การติดตาม ยึด อายัด และริบทรัพย์สินจากการทุจริตกลับคืน


นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16