สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท

เรียบเรียงโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ

 ทางเข้าออกระหว่างที่ดินของประชาชนกับถนนสาธารณะนั้น ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินทุกคนต้องการ แต่เมื่อมีการทำทางเข้าออกเชื่อมกับถนนสาธารณะแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 37 จึงกำหนดหลักการไว้ว่า ก่อนที่ประชาชนจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบทก่อนดำเนินการ ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขออนุญาตที่แขวงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หากกรมทางหลวงชนบทอนุญาต ก็จะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตาม เช่น มาตรการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และป้องกันการติดขัดของการจราจร และแม้ว่าจะได้อนุญาตแล้วก็ตาม หากมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กรมทางหลวงชนบทสามารถเพิกถอนการอนุญาตได้ หากผู้ใดก่อสร้างทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควรได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทสามารถรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทำลายคืนให้ กรมทางหลวงชนบทด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เป็นทางเข้าออกถนนทาง หลวงชนบท เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของที่ดินและผู้ใช้รถใช้ถนน อย่าลืมติดต่อสอบถามและขออนุญาตก่อนดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด และขอให้ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ญาติมิตรของท่านได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย และหากพบว่ามีการสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท ที่น่าจะไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน หรือหมวดบำรุงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หรือแจ้งเหตุทางสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ซึ่งถ้าศาลลงโทษปรับผู้กระทำผิด และมีการชำระค่าปรับแล้ว ท่านมีสิทธิได้รับเงินสินบนนำจับเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือภาครัฐด้วย


นานาสาระ บทความน่ารู้


เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16