สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : การเชื่อมทางเพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท

เรียบเรียงโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ

 ทางเข้าออกระหว่างที่ดินของประชาชนกับถนนสาธารณะนั้น ถือเป็นสิ่งที่เจ้าของที่ดินทุกคนต้องการ แต่เมื่อมีการทำทางเข้าออกเชื่อมกับถนนสาธารณะแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อการจราจรและความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนด้วย พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 37 จึงกำหนดหลักการไว้ว่า ก่อนที่ประชาชนจะสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เพื่อเป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท จะต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบทก่อนดำเนินการ ผู้ขออนุญาตต้องยื่นคำขออนุญาตที่แขวงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หากกรมทางหลวงชนบทอนุญาต ก็จะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตาม เช่น มาตรการเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การป้องกันอุบัติภัย และป้องกันการติดขัดของการจราจร และแม้ว่าจะได้อนุญาตแล้วก็ตาม หากมีความจำเป็นแก่งานทางหรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กรมทางหลวงชนบทสามารถเพิกถอนการอนุญาตได้ หากผู้ใดก่อสร้างทางเชื่อมโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนหรือทำลายภายในกำหนดเวลาอันสมควรได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบทสามารถรื้อถอนหรือทำลาย โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนทำลายคืนให้ กรมทางหลวงชนบทด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เป็นทางเข้าออกถนนทาง หลวงชนบท เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย และให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของที่ดินและผู้ใช้รถใช้ถนน อย่าลืมติดต่อสอบถามและขออนุญาตก่อนดำเนินการได้ที่แขวงทางหลวงชนบททุกจังหวัด และขอให้ท่านโปรดประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ให้ญาติมิตรของท่านได้รับทราบอีกทางหนึ่งด้วย และหากพบว่ามีการสร้างทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท เป็นทางเข้าออกถนนทางหลวงชนบท ที่น่าจะไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน หรือหมวดบำรุงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หรือแจ้งเหตุทางสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน ซึ่งถ้าศาลลงโทษปรับผู้กระทำผิด และมีการชำระค่าปรับแล้ว ท่านมีสิทธิได้รับเงินสินบนนำจับเป็นกำลังใจในการช่วยเหลือภาครัฐด้วย


นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16