สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : การติดตั้ง แขวน วาง กองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบท

เรียบเรียงโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ

 ในชีวิตประจำวันเรามักจะพบเห็นว่า มีร้านค้าต่าง ๆ วางสิ่งของขายริมถนนจนเห็นว่าเป็นเรื่องปกติ แต่บางร้านอาจใช้พื้นที่ เขตทางหลวงชนบท เช่น ทางเท้า หรือไหล่ทาง เป็นพื้นที่ตั้งขายสินค้า หรือในบางพื้นที่มีการตากพืชผลทางการเกษตรบนถนนทางหลวงชนบท หรือมีการกองวัสดุก่อสร้าง อิฐ หิน ดิน ทราย ล้ำเข้ามาในไหล่ทาง กรณีเช่นนี้อาจเป็นความผิดตามกฎหมายทางหลวงได้ หากผู้นั้นไม่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบท เพราะในมาตรา 38 ของพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 วางหลักกฎหมายไว้ว่า ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจ เป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวก แก่งานทาง เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของกรมทางหลวงชนบท ผู้ฝ่าฝืนจะมีโทษ ตามมาตรา 72 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ้าทั้งปรับ

ในการขออนุญาตนั้น ให้ยื่นคำขออนุญาตที่แขวงทางหลวงชนบทที่ดูแลถนนสายที่จะขออนุญาตดำเนินการ หากกรมทางหลวงชนบท อนุญาต ก็จะกำหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ ผู้ใช้ทางไว้ด้วย แต่เมื่อมีความจำเป็นแก่งานทาง หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนด กรมทางหลวง ชนบทมีอำนาจเพิกถอนการอนุญาตได้ ผู้ที่ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งของในเขตทางหลวงชนบทโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท มีอำนาจสั่งให้ผู้นั้นรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งของที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ ภายในกำหนดเวลาอันสมควรได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้นั้นจะมีโทษตามมาตรา 70 จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท มีอำนาจรื้อถอน ทำลาย หรือขนย้ายสิ่งที่ติดตั้ง แขวน วางหรือกองอยู่ โดยผู้นั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการคืนให้กรมทางหลวงชนบทด้วย

ที่กฎหมายห้ามไว้เช่นนี้ ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน เพราะถนนเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ทุกคน มีสิทธิใช้ร่วมกัน และต้องไม่ทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่น ดังนั้น หากท่านมีความจำเป็นที่ จะต้องติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงชนบท ขอให้ติดต่อขออนุญาตจากแขวงทางหลวงชนบท ก่อนดำเนินการ และหากพบว่ามีผู้ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวงชนบทในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่ทางหลวง หรือความไม่สะดวก แก่งานทาง โดยที่ท่านคิดว่าน่าจะไม่ได้รับอนุญาต โปรดแจ้งแขวงทางหลวงชนบทในจังหวัดของท่าน หรือหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ที่ดูแลถนนทางหลวงชนบทสายนั้น หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท หมายเลขโทรศัพท์1146 เพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป หากศาลลงโทษปรับผู้กระทำผิด และมีการชำระค่าปรับแล้ว ท่านที่แจ้งเบาะแสให้กรมทางหลวงชนบททราบ จะมีสิทธิได้รับเงิน สินบนนำจับด้วย

 


นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60
 • 110-การปักเสา พาดสาย วางท่อในเขตทางหลวง
        เสาก็ต้องปักในเขตทางหลวง สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ สายสัญญาณต่างๆ ก็ต้องพาดผ่านเขตทางหลวง ไหนจะท่อระบายน้ำท่อประปา เราต้องใช้เขตทางหลวงทั้งนั้นจะทำอย่างไรดี หากท่านมีความจำเป็นต้องใช้เขตทางหลวง
        วันที่ : 10-08-60
 • 109-การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงชนบท
        ในทุกๆวัน ตั้งแต่ที่ก้าวออกจากบ้านเดินทางไปในสถานที่ต่างๆ ก็จะเห็นว่ามีการสร้างอาคารใกล้กับถนนเพื่อใช้ประกอบกิจการร้านค้าบ้าง ใช้เป็นที่อยู่อาศัยบ้าง หรือแม้กระทั่งสร้างขึ้นเพื่อขายบ้าง แต่เราเคยสังเกตหรือไม่ว่า
        วันที่ : 03-08-60
 • 108-อาการโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข/แมว
        สุนัข แมว หรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะแบ่งอาการออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 1. แบบดุร้าย ส่วนใหญ่สุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ามักจะแสดงอาการแบบดุร้าย โดยในระยะแรกเริ่มสุนัขจะมีลักษณะผิดไปจากเดิม เช่น สุนัขที่เคยคลุกคลีกับเจ้าของจะแยกตัวและมีอารมณ์หงุดหงิด
        วันที่ : 27-07-60
 • 107-แนวทางการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
        ผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หรือเคยฉีดมาน้อยกว่า 3 ครั้ง หรือวัคซีนที่เคยฉีดเป็นวัคซีนสมองสัตว์ แพทย์จะพิจารณาถึงความเสี่ยงของการสัมผัสโรคดังนี้
        วันที่ : 27-07-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16