สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง Header


ปฏิทินงาน ส.ปชส.


บทความประชาสัมพันธ์User Login
Name : 
Pwd : 
job : 

เข้าสู่ระบบ NDCบทความเรื่อง : สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ

เรียบเรียงโดย : ทิชากร อินต๊ะสืบ

 ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน และเสริมสร้างพลังอำนาจของชาติในทุกด้าน เป็นแรงผลักดันที่จะนำพาประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า สร้างโอกาสในการแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลก เอื้ออำนวยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความเข้มแข็ง อบอุ่น และปลอดภัย ทุกคนร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคต ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติอย่าง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

          สำหรับสัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาตินั้น มีทั้งหมด 10 ประการประกอบด้วย 1. รู้รักสามัคคี ร่วมกันสร้างสามัคคีปรองดอง ใช้สิทธิ เสรีภาพ ตามกรอบของกฎหมาย ยอมรับความคิดต่าง เข้าใจประชาธิปไตย แก้ไขปัญหาด้วยระบบสภา 2. ยึดมั่นศาสตร์พระราชา พัฒนาตนเอง นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ประกอบอาชีพสุจริต มีไมตรีจิตต่อกัน 3. ขจัดการทุจริต ดำเนินชีวิต ด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ ร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 4. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมแบ่งปัน ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม คำนึงถึงความสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม 5. ดูแลคุณภาพชีวิต ร่วมมือกันสนับสนุนดูแลคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุขและการศึกษาอย่างเท่าเทียม 6. เคารพกฎหมาย เชื่อมั่นและต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานอย่างอิสระ เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ 7. รู้เท่าทันข่าวสาร รับรู้ข่าวสารอย่างรอบคอบ มาเสนอข้อมูลที่บิดเบือน ยั่วยุ ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 8. ยึดกติกาสากล ปฏิบัติตามกฎกติกาสากลระหว่างประเทศ โดยยึดถือผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 9. พัฒนาและปฏิรูปประเทศ รับรู้ ร่วมคิด ร่วมทำ ด้วยพลังประชารัฐ สู่การเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างเป็นระบบ และครบวงจร และ 10. เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ เรียนรู้ ร่วมมือ และสนับสนุนขับเคลื่อนประเทศชาติให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

 


นานาสาระ บทความน่ารู้

 • 116-สัญญาประชาคม สัญญาใจ ไทยทั้งชาติ
        ความสามัคคีปรองดอง นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความเชื่อมั่นว่า คนไทยจะอยู่ร่วมกันในสัวคมด้วยความสงบสุข สอดคล้องกับวิถีชีวิตและจารีตประเพณีอันงดงามที่สั่งสมมาอย่างยาวนานตามประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
        วันที่ : 20-11-60
 • 115-การไม่ปฏิบัติตามหนังสือแจ้งให้แก้ไขทรัพย์สินริมทางหลวง
        กิ่งไม้หักทับคนเสียชีวิต ป้ายโฆษณาหล่นทับคนบาดเจ็บสาหัส หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่ของเจ้าของต้นไม้ หรือเจ้าของป้ายโฆษณา ผู้เป็นเจ้าของที่ไม่ดูแลทรัพย์สินย่อมต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายหรือผู้เสียชีวิตด้วย ถ้าหากว่าเหตุการณ์นี้เกิดบนทางหลวง ผู้ที่ต้องรับผิดก็คือผู้ดูแลรักษาถนน
        วันที่ : 15-09-60
 • 114-การใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด
        ปัจจุบันประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อถนน และเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนนเพิ่มขึ้น ทั้งยังเป็นเหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดอุบัติภัยบนท้องถนน
        วันที่ : 07-09-60
 • 113-การใช้ยานพาหนะบนทางที่ยังไม่เปิด
        “อันตรายห้ามเข้า” “ทางอยู่ระหว่างก่อสร้างยังไม่ได้เปิดให้ใช้สัญจร” “เขตก่อสร้างอันตรายห้ามเข้า” หรือป้ายเขียนข้อความอีกมากมายซึ่งใช้สื่อความหมายว่าถนนดังกล่าวยังไม่พร้อมใช้งาน การฝ่าฝืนป้ายเตือนเข้าไปใช้ยานพาหนะบนถนนดังกล่าว
        วันที่ : 28-08-60
 • 112-ความหลากหลายทางชีวภาพ
        ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยู่รวมกัน ณ สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง ทั้งนี้เราสามารถจัดแบ่งความหลากหลายทางชีวภาพได้เป็น 3 ลักษณะ คือ
        วันที่ : 17-08-60
 • 111-การกีดกั้นหรือเปลี่ยนแปลงทางน้ำ
        กระแสน้ำพัดถนนจนถนนสายนั้นขาด ไม่สามารถใช้สัญจรไปมาได้ คงเป็นภาพที่คุ้นตาผ่านทางจอโทรทัศน์ในช่วงที่เกิดอุทกภัยใหญ่ เมื่อน้ำไหลมาถนนก็จะสลายไป นับว่าเป็นข้อเท็จจริงอันไม่อาจปฏิเสธได้และเพื่อรักษาทางหลวงให้มีสภาพดีพร้อมสำหรับการคมนาคม
        วันที่ : 17-08-60

เลือกหน้าแสดงบทความ  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16