ทำเนียบสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงาน
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
Mobile
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
นายรัชชัย วัฒนะโชติ
นายณัฏฐ์ สินันตา
นายไผท สุวรรณเสวต
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักสื่อสารมวลชน
09-2246-8346
06-2594-4621
08-9561-4920
08-5678-5958
0-5311-2740
0-5311-2741
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
ชั้น5 อาคารศูนย์ราชการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สถานีวิทยุโทรทัศน์ / เคเบิลทีวี
ไทยทีวีสีช่อง 3
ปรเมษ ธนัญชยานนท์
ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำจังหวัดเชียงใหม่
08-9755-6419
-
-

62/3 ม.6 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 monztv3@hotmail.com

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ
สถานีโทรทัศนกองทัพบก์ช่อง 5
น.ส.นฤมล แก้วโอภาส หัวหน้าศูนย์ข่าว 08-6916-0234 0-5389-0551 0-5312-1111

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
160/5 หมู่ 4 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ 50180

ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 (หมุนเวียน) หัวหน้าศูนย์ข่าว - 0-5322-1030 0-5321-0276 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7
อาคารสถานีถ่ายทอดเชิงดอยสุเทพ ถนนสุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9
อสมท.
นายประเสริฐ เลิศพงศ์พิรุฬห์ หัวหน้าศูนย์ข่าว  - 0-5322-0766 0-5322-0767 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท.
ชั้น 10 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว ถนนห้วยแก้ว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สถานีวิทยุโทรทัศนืแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่
นางดวงมาลย์ ศริกิจวิไลกุล
นายชีวิน ศรัทธา
 ผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายข่าว
09-2246-8575
09-2246-8577
0-5381-8061 0-5328-3745

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

ศูนย์ข่าว tpbs ภาคเหนือ  นายวิวัฒน์ชัย สมค้า  หัวหน้าศูนย์ข่าว - 0-5333-9090  0-5339-9091 ศูนย์ข่าว tpbs ภาคเหนือ
91 หมู่ 4 ต.สันนาเม็ง อ.สันทรา จ.เชียงใหม่ 50210
บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์
เทเลวิชั่น จำกัด (we tv)
นิศานาถ กตัญญูตานนท์
ยุญธิดา ลัภพระบุตร
 ผู้ประสานงาน
โต๊ะข่าวซาวห้า
08-6654-8040 0-5341-8720
ถึง 26
0-5341-8730 บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด (we tv)
22/4 ถนนราชภาคินัย ต.ศรีภูมื อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 52000
สาระดีลานนาโปรดั๊กชั่นเฮ้าส์
เจ้าของรายการโทรทัศน์"สาระดีลานนา"

นายวีระพงษ์ ศรีวิชัย

นางสิริกร ศรีวิชัย
นายวาศพงษ์ ศรีวิชัย

นายรชต สหชัยเสรี

เจ้าของ/ผู้ผลิตรายการ/
หัวหน้าบรรณาธิการ
ผู้จัดรายการโทรทัศน
ฝ่ายข่าวศิลปวัฒนธรรม
และช่างภาพ
หัวหน้าฝ่ายข่าวทั่วไป

083-602333/
0801214212
085-0408111
086-9104914

086-9225581

    180/16 หมู่ที่6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

LC Cablewiz เชียงใหม่

นายฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน บรรณาธิการข่าว 089-7592091

053-218985 053-218986

บริษัท ลิเนียร์เคเบิลทีวี จำกัด
9/15 หมู่ 3 ตำบลช้างเผือก ถนนเชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
E-Mail : tawin48@hotmail.com

ไทยรัฐทีวี นายเจตน์ตนา เมืองลือ ผู้สื่อข่าว 081-3865040 0-5327-3224 0-5327-3224 68/5 ถนนทิพยเนตร ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50100
jetana@thairath.co.th
สถานีวิทยุกระจายเสียง
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวชนิสา ชมศิลป์
นางสาวธนวันต์ ชุมแสง
นางสาวกนกรัตน์ ปัญญา

- ผู้อำนวยการ
- นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ
- นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ

09-2246-8579
09-2246-8580
08-9554-4879

0-5381-8055
0-5327-5294
0-5327-4151
0-5327-1598
0-5327-5294
0-5327-4151
0-5327-1598

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ ถนนประชาสัมพันธ์ ต.ช้างคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ
ภาคที่ 3 ส่วนหน้า เชียงใหม่
พ.อ.พิศิษฐ์ กันทะใจ
กาญจนา เกษทองมา
นางธัญชนก จริภิญญามณี

นส.วิชญาดา ธรรมเสนา 
หัวหน้าสถานี
ผู้สื่อข่าว
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ประชาสัมพันธ์และผู้สื่อข่าว
ผู้สื่อข่าว/ผู้ประกาศ 
-
08-1531-9403
08-1457-3679

08-1468-6454 
0-5321-2292
0-5311-2380
0-5311-2379
0-5389-0221

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 3
ส่วนหน้า เชียงใหม่ (ทภ.3)
ถนนโชตนา ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.
เชียงใหม่
นายสุระ ลีจุติภูมิ นายสถานี - 0-5335-7061 0-5335-7062 สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. เชียงใหม่
16/5 ถ.นิมมานเหมินทร์ ซอย 16 ต.สุเทพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติราษฏร์ พ.ต.ท.ปิยภูมิ นาถึง
ด.ต.องอาจ ศรีทอง
หัวหน้าสถานี
ผู้จัดรายการ
-
08-9578-9751
0-5329-7128 0-5329-7128 สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสันติราษฏร์ (สวพ)
40 ถ.โชตนา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
สถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น
(วปถ.2)
ร.อ.สมพร มะลิหอม หัวหน้าสถานี 08-5483-4537 0-5324-1224 0-5324-1644
ต่อ 3476

สถานีวิทยุกระจายเสียงประจำถิ่น (วปถ.2)
285 ถ.กองทราย ต.วัดเกต อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100

สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศ
เชียงใหม่ (ทอ.013)
น.ท.ประภาส โสภานะ ผู้อำนวยการ - 0-5327-7207  0-5327-7207 สถานีวิทยุกระจายเสียงทหารอากาศเชียงใหม่(ทอ.013)
ถ.สนามบิน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด เปลี่ยนทุกๆ 15 วัน หัวหน้าสถานี - 0-5334-5732
0-5326-2737
0-5334-5732
0-5326-2737
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด (สสส)
302 ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210
สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ
(สทร.11)
ร.ท.วิชิต แสงทับทิม
ผู้อำนวยการ
หัวหน้าฝ่ายรายการ
08-4318-4203
0-5349-8327 0-5334-5801 สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงจากทหารเรือ (สทร.11)
9 ถ.เชียงใหม่-พร้าว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
50210
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ
รักษาดินแดน จังหวัดเชียงใหม่
พ.ท.สุชาติ ชุ่มลือ
หัวหน้าสถานี
- 0-5322-2645 0-5322-2645 สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน (รด)
ถ.โชตนา หนองฮ่อ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน
เชียงใหม่
อ.ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว หัวหน้าสถานี - 0-5389-2326
0-5394-3230
0-5321-3510 
0-5394-2328 สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกวิชาสื่อสารมวลชน
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ แม่โจ้
ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ
นายนิวัติ มังตา
หัวหน้าสถานี
ผู้สื่อข่าว
-
08-6195-6824
0-5349-1862 0-5349-1863 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเฏษตรศาสตร์
บ้านป่าแดด ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
www.kucm2.com
สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการ พลังงานทหาร ร.ด.สุพจน์ สุคนธสังข์ หัวหน้าฝ่ายรายการ - 0-5312-2227  0-5312-2227  สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการพลังงานทหาร(วพท)
ถ.โชตนา ต.ดอนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50180
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยอำเภอฝาง
-ว่าง- ผู้อำนวยการ 092-246-8591 0-5345-3538  0-5345-1632  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฝาง
ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
หนังสือพิมพ์รายวันท้องถิ่น
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ นายอินสม ปัญญาโสภา บรรณาธิการ 08-6654-1144 0-5327-7252- 4  05327-7255  หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
56 ถ.สามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ นายสราวุฒิ แซ่เตียว
นายสันทัด ศักดิ์สูง
ผู้อำนวยการ
บรรณาธิการ
-
08-9850-1897
0-5327-9686
0-5327-9687
0-5320-6377 

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
164 ถ.ราชเชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
E-mail : kiddungmedia@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ นายอำนาจ จงยศยิ่ง ผู้อำนวยการ/บรรณาธิการ  08-7657-8190 0-5322-2585  0-5321-5314 หนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
233/1 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หนังสือพิมพ์ห้องถิ่น รายสัปดาห์ / รายปักษ์ / รายเดือน
หนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจเชียงใหม่
นายสุพจน์ สิริบำรุงสุข บรรณาธิการ 08-1472-5852 0-5380-6508 -

หนังสือพิมพ์ข่าวธุรกิจเชียงใหม่
51/8 หมู่ 13 ต.สุเทพ อ.เมืิอง จ.เชียงใหม่ 50200

หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง
ภาคเหนือ
นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล เจ้าของ/บรรณาธิการ  08-4365-8151 - 0-5320-6835
ตู้ปณฝ.162 พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 50205
88/198 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
หนังสือพิมพ์สยามเชียงใหม่นิวส์ นายอุดม สุรินทร์ บรรณาธิการ 08-1950-2060 0-5385-5011  0-5385-5011 หนังสือพิมพ์สยามเชียงใหม่นิวส์
86 หมู่ 3 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
นิตยสาร Welcome to
Chiangmai & Chiangrai
นายโกศล ผดุงทรง บรรณาธิการ  - 0-5326-0705
0-5324-7083  
0-5324-8033  นิตยสาร Welcome to Chiangmai & Chiangrai
6 ถ.หน้าวัดเกตุ ซอย 1 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่ - บรรณาธิการ  - 0-5325-2478
ถึง 89 
0-5325-1476 วารสารเทศบาลนครเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นิตยสาร Citylife ภิมทร์ เขมะสิงคิ บรรณาธิการ - 0-5322-5201
0-5335-7428  
0-5335-7491  นิตยสาร Citylife
3 ถ.ชมดอย ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
นิตยสาร Holiday Time
Magazine
นายสุพัตร์ มหาวัน บรรณาธิการ - 0-5322-4627  0-5322-6212  นิตยสาร Holiday Time Magazine
117 ถ.ศรีภูมิ ซอย 5 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์ตะวันเหนือรายสัปดาห์
หนังสือพิมพ์คนเมืองเหนือรายเดือน
นายธีรวุธ พงศ์ไพสิทธิ์ บรรณาธิการ  08-9637-2176  0-5321-7892 0-5321-7892 หนังสือพิมพ์ตะวันเหนือรายสัปดาห์
161/88 ถนนช้างเผือก ชอย 4 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์ศูนย์ข่าวโพสต์ นายศิริพงษ์ พัฒนากิตติกุล บรรณาธิการ 08-1992-1272 0-53-3-31867 0-5333-1867 หนังสือพิมพ์ศูนย์ข่าวโพสต์
65/55 ฮิลล์ไซต์โฮม 2 หมู่ 10 ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
หนังสือพิมพ์วาไรตี้ นายจีรชัย คงคาดิษฐ
นายประวิทย์ ดุษฎีดำเกิง
บรรณาธิการบริหาร
ผู้อำนวยการ
08-4806-9559
0-5381-0756 0-5381-0756  หนังสือพิมพ์วาไรตี้
159/4 ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
วารสาร Passport to Suvannaphoum จิรัญญ์ ศิริ  บรรณาธิการ - 0-5380-8700
ถึง 71
0-5327-8220
0-5380-8770 วารสาร Passport to Suvannaphoum
3 ซอย 1 ข้างตลาดต้นพยอม ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์ นายเกษตร เพชรสัมฤทธิ์

 บรรณาธิการ

08-9999-3975


0-5320-6835 0-5327-5142

0-5320-6835
0-5301-2119
ตู้ปณฝ.162 พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 50205
หนังสือพิมพ์ก้าวหน้านิวส์
89/387 บ้านเอื้ออาทร ม.9 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 kasate2498@hotmail.com
หนังสือพิมพ์ Chiangmai Mail  นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ์   บรรณาธิการ - 0-5385-2557 0-5385-2557  หนังสือพิมพ์ Chiangmai Mail 
333/12 หมู่ 2 หมู่บ้านนันทวัน ต.หนองจ๋อม อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210
หนังสือพิมพ์แม่ปิงวีคนิวส นายจรัญ ใจปัญญา ผู้สื่อข่าว 08-1951-3067 - - หนังสือพิมพ์แม่ปิงวีคนิวส
90/1 หมู่ 3 ต.สำราษราฎร์ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง จำกัด หนังสือพิมพ์คอมพาสแม็กกาซีน
และไกด์ไลน์ 

นายสวาสดิ์ โพโสลี
ขวัญชนก แก้วกันทา

 

เจ้าของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา หัวหน้าบรรณาธิการ - 0-5381-4444 0-5381-4457 บริษัท เอส.พี. พับลิชชิ่ง จำกัด
หนังสือพิมพ์คอมพาสแม็กกาซีนและไกด์ไลน์ 

11/1 ซอย 3 ถนนบำรุงบุรี ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200 
สำนักพิมพ์ธุรกิจ ภาคเหนือ
หนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ หนังสือพิมพ์เสียงเวียงพิงค์ หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการเมือง
นายวชิระ เรืองพรวิสุทธิ์
นางสุปราณี เรืองพรวิสุทธิ์ 
ผู้อำนวยการ
บรรณาธิการ 

08-1881-8688

08-3862-4445

0-5385-2719
0-5311-0677 
0-5311-0677

สำนักพิมพ์ธุรกิจ ภาคเหนือ
36/2-3 หมู 4 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

E-mail : nbncm@hotmail.com

หนังสือพิมพ์ล้านนาไทยนิวส์ (รายสัปดาห์) นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล
นายศิริพงษ์ วัฒนไพบูลย์
นายนพนิวัตร์ ไกรฤกษ
บรรณาธิการบริหาร 
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
บรรณาธิการ
08-4365-8151
08-9755-3637
08-7184-8508
0-5335-7977 0-5335-7977
0-53 40-4722 
หนังสือพิมพ์ล้านนาไทยนิวส์ (รายสัปดาห์)
29/9-12 ซอยข้างศาลปกครอง ถนนเทพารักษ์ ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
หนังสือพิมพ์ Delight News
หนังสือพิมพ์ไทยพัฒนา

พ.อ.ต่อคุณ ภักดิ์ดีชนก
นางรัศมีจันทร์ ภักดิ์ดีชนก

นายรชต ภักดิ์ดีชนก

ผู้อำนวยการ
เจ้าของ / บรรณาธิการ
ฝ่ายข่าวผู้สื่อช่าว 


08-1922-1159
08-5116-9666 
0-5333-8651 0-5333-8651 หนังสือพิมพ์ Delight News
115/45 หมู่ 10 บ้านสวยล้อมสวน ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด
จ.เชียงใหม่ 50220
หนังสือพิมพ์ลานนาทูเดย์ นางโศภิต พนมอุปถัมภ์
นายฤชัย  สุโพธิ์
บรรณาธิการบริหาร
ผู้ประสานงานฯ
08-1671-0351
08-4045-0211
0-5324-6500 0-5326-1987 หนังสือพิมพ์ลานนาทูเดย
45/26 ถ.ต้นขาม 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หนังสือพิมพ์เจาะข่าวดัง ายศุภกิจ  สว่างวโรรส
นายณัฐวุฒิ  ทองใส 
บรรณาธิการ
บรรณาธิการบริหาร
08-9807-7008     หนังสือพิมพ์เจาะข่าวดัง
นิตยสาร INFORM MAGAZINE ายวัชระ ยุทธวานิชกุล เจ้าของผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา 08-9433-5589 0-5321-2247 0-5321-2247 นิตยสาร INFORM MAGAZINE
417/4 หมู่ 1 ถ.น้ำตกแม่สา ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่ 50180
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ไทม์ ร.ต.ต.วินัย วิพัฒนการกุล - 08-1882-4920 - - หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ไทม์
หนังสือพิมพ์เอเชียล้านนา นายสุพจน์ กลิ่นปราณีต
น.ส.อังสุมาลิน ศรัทธานนท์
- 08-4739-7976 - 0-5327-9260 หนังสือพิมพ์เอเชียล้านนา
35/199-1 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หนังสือพิมพ์นอร์ทเทิร์ินนิวส์ นายกฤษฤทธิ์ชัย สินธุสกุลชัย บรรณาธิการ 08-9680-0009 - 0-5324-7837  หนังสือพิมพ์นอร์เทริ้นนิวส์
หนังสือพิมพ์เสียงเชียงใหม่

นายนิธิกรณ์ ผดุงกิจ
นายชาญชัย พวงจันทร์

บรรณาธิการ
ผู้สื่อข่าว
08-9554-0636
08-3932-3799
0-5309-0201 - 112/47 หมู่8 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 501230
นิตยสาร HALLO CHIANGMAI ศิริ เศรษฐโกมุท
ปวลี มุนินทร
เมธินี กันปวน
บรรณาธิการบริหาร
ผจก.ฝ่ายโฆษณา
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
08-9191-6495
08-9634-5326
08-6672-7707
0-5322-6956 0-5322-6951 บริษัท ฮัลโหลเชียงใหม่ วาไรตี้ จำกัด
45 โครงการเจเจมาร์เก็ต ห้อง B11 ถ.อัษฎาธร ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หนังสือพิมพ์ เบสท์ บาย นิวส์ จำกัด นายสุวิทย์ ประเวชจิตต์ทวี ผู้อำนวยการ 08-6461-5203     บริษัทเบสท์บาย นิวส์ จำกัด อาคารพันธ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 3
ห้อง 3111 เชียงใหม่

หนังสือพิมพ์เฉียบแม็กกาซีน
เฉียบเรดิโอ 92.00 MHz

นายแซม ตระการ ผู้อำนวยการ บรรณาธิการ 08-1960-5000 0-5310-5475 0-5310-5475 114 หมู่ 1 อาคารอังเกตุ พาวิลเลี่ยม 114 ชั้น 11 ห้อง 1109
หมู่ 1 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หนังสือพิมพ์ข่าวสยามภาคเหนือรายปักษ์

หนังสือพิมพ์ตำรวจเหนือ
รายเดือน

นายยงยุทธ จินดาสุข

นายจิรวัฒน์ จินดาสุข 
บรรณาธิการ

บรรณาธิการ 
08-6917-7339    

หนังสือพิมพ์ข่าวสยามภาคเหนือ รายปักษ์
หนังสือพิมพ์ตำรวจเหนือ

54/3 ถ ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
E-mail : policenorthnews@gmail.com

หนังสือพิมพ์เชียงใหม่เมล์ นายนพนิวัตร์ ไตรฤกษ์ บรรณาธิการ 087-1848508     หนังสือพิมพ์เชียงใหม่เมล์ 209/5 หมู่ที่ 6 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50000
หนังสือพิมพ์สื่อไท นายธัชชัย โกมลรัตน์ บรรณาธิการ 085-7177667 - - 172 ม.7 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่
นิตยสาร CHIANGMAI MAG นายนำพล สุริยะเจริญ บรรณาธิการ - 0-5327-9686 0-5320-6377 บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด ถนนราชเชียงแสน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นิตยสาร Welcome Magazine for free นายกฤตภัทร์ สุนารินทร์ บรรณาธิการบริหาร - 02-433-2633 02-433-7336 บริษัท สื่อกลาง 2010 จำกัด ซอยจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
สำนักข่าวเห็ดลม
Hedlomnews
นางสาวขวัญดาว จิตรพนา บรรณาธิการ -09-9269-1141 - - hedlomnews@gmail.com
kwandawn_j@yahoo.co.th
หนังสือพิมพ์ Chiang Mai Talk นายรัชฏะ สมรทินกร บรรณาธิการบริหาร 085-157-7465 085-120-3087 - บริษัท รัชฏะ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 90/3 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่
หนังสือพิมพ์ข่าวกระทรวง นายรชต สหชัยเรวี ผูู้้สื่อข่าว 086-9225581     หนังสือพิมพ์ข่าวกระทรวง 7 ซอยปราณี ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นังสือพิมพ์มติชน  ายปราการ พรประสาท
ผูู้้สื่อข่าว - 0-5320-6567  0-5320-6567 นังสือพิมพ์มติชน 
40/1 ถ.ราชเชียงแสน ซ.1 ต.หายยา อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 
หนังสือพิมพ์มติชน นางสาวจินตนา กิจมี  ผู้สื่อข่าว   0-5321-1986  0-5321-1986 หนังสือพิมพ์มติชน
6 นิมมานเหมินทร์ ซ.2 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ภาคเหนือ นายชัยพินธ์ ขัติยะ หัวหน้าศูนย์ข่าว 08-1993-0309 0-5327-3224 0-5327-3224 ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ประจำเชียงใหม่
68/5 ถ.ทิพย์เนตร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นายสนั่น เข็มราช หัวหน้าศูนย์ข่าว   0-5327-2555  0-5327-2555 ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
164/37 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ นายสุบิน เขื่อนแก้ว ผู้สื่อข่าว   0-5321-0611
0-5322-2047  
0-5341-8382 ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
252/16 อาคารคุ้มแก้วพาเลช ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์เครือเดอะเนชั่น
(กรุงเทพธุรกิจ,คมชัดลึก,เดอะเนชั่น)
สุพีร์ สังหรานนท์ บรรณาธิการ   0-5328-2110 0-5328-2110 ศูนย์ข่าวภาคเหนือเครือเนชั่น
24/1 ถ.นัทราม ชอย7 ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50200
หนังสือพิมพ์ข่าวสด นายกฤษณะ เชิญธงไชย ผู้สื่อข่าว 08-9853-4354 0-5342-4304 0-5342-4304 หนังสือพิมพ์ข่าวสด
8 ซอย7 ถ.มูลเมือง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ /
วิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
(เครือข่ายสื่อเพื่อชุมชนเชียงใหม่)
นายภาณุเมศ ตันรักษา ผู้สื่อข่าว 08-6654-9921
08-0494-2777
0-5321-7595  0-5321-7595 39 ซอย15 ถ.มหาโชค ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50300
หนังสือพิมพ์ประชาชาตฺธุรกิจ กรรณิการ เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าว 08-1716-4007 0-5339-8666 0-5339-8666 151/72 หมู่บ้านเอสอาร์แลนด์ ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ น.ส.ศรีวรรณ เจริญทรัพย์ หัวหน้าศูนย์ข่าว   0-5324-2004
0-5324-2005
0-5324-1200 201/20 ศรีอนันต์ซิตี้ ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000
หนังสือพิมพ์แนวหน้าภาคเหนือ นายอำนาจ จงยศยิ่ง หัวหน้าศูนย์ข่าว   0-5327-2100 0-5327-2101 164/108 ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่
นายฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าว 08-9853-6193
08-9759-2091
0-5324-2619 0-5324-2619 223 ถ.ช้างเผือก ตุ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สำนักข่าว INN (ร่วมด้วยช่วยกัน) นางสาวปาริสา กาญจนกุล ผู้สื่อข่าว   0-5321-3510 0-5389-2527 สถานีวิทยุกระจายเสียงสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์โลกวันนี้ นางณัชชา อุตตะมัง หัวหน้าศูนย์ข่าว 08-1950-3226
08-9632-7461
0-5338-6887  0-5338-6887  20 หมู่ 9 ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
หนังสือพิมพ์นิวส์มหาชน
สำนักงานสาขาภาคเหนือ
นายธนกฤต กลิ่นนาค ผู้สื่อข่าว 09-1496-7117
08-0569-7711
- - 114/112 หมู่ 1 ตำบลหนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
E-mail : newmahochon@gmail.com
หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ประจำจังหวัดเชียงใหม่
นางนภาพร ขัติยะ ผู้สื่อข่าว 08-1021-9006 0-5384-7677 0-5349-2228 531/30 หมู่ 3 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
หนังสือพิมพ์บ้านเมือง นายนิวัตร ธาตุอินจันทร์ หัวหน้าศูนย์ข่าว 08-7183-3548     15/3 ถ.สนามกีฬา ซอย5 (กู่เต้า) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
191 เบื้องหลังข่าว ประจำเชียงใหม่ นายสุพัศร์ มหาวัน หัวหน้าศูนย์ข่าว 08-9632-5566 0-5321-8274   117 ถ.ศรีภูมิ ซอย5 ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หนังสือพิมพ์ตำรวจสีขาว นายณัฐวุฒิ ทองใส
นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวภูมิภาค
089-1914900
08-4365-8151
- - 6/68 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
นิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่ นายพงศ์มนัส ทาศิริ บรรณาธิการ 08-6428-1464 0-5340-5163
0-5340-5164
0-5340-5163 50/24 ชั้น 4 อาคารฮิลล์ไซด์พลาซ่า แอนด์ คอนโดเทล4
ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
ชมรม สมาคม สื่อมวลชนเชียงใหม่
สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
แห่งประเทศไทย
นายอินสม ปัญญาโสภา นายกสมาคม 08-6654-1144 0-5327-7254 0-5327-7255 สมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ถ.สามล้าน อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200
สมาคมนักจัดรายการวิทยุ,
โทรทัศน์และผู้สื่อข่าว
จังหวัดเชียงใหม่
นายอำนาจ จงยศยิ่ง นายกสมาคม 08-7657-8190 0-5322-2585
0-5321-5467
0-5321-5314  233/1 ถ.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
สมาคมนักข่าวเชียงใหม่ นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล นายกสมาคม 08-4365-8151 - 0-5320-6835
ตู้ปณฝ.162 พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ 50205
88/198 หมู่ 8 ต.บ้านแหวน อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230
ชมรมนักวิทยุโทรทัศน์เชียงใหม่ นายอาคม ตันตระกูล ประธานชมรม - -    
ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ นายยุทธเดชา สายสุด ประธานชมรม   0-5327-9686
0-5327-9687
0-5320-6377 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
164 ถ ราชเชียงแสน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่ นางสุนทรี ประพันธ์ศรี ประธานชมรม 08-1530-4543 0-5380-6983 0-5380-6983 ชมรมสื่อมวลชนสตรีเชียงใหม่
136/12 โครงการพันธ์ชาติวิลล์ ต.ป่าแดด อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50100
ชมรมสื่อมวลชนและช่างภาพ
จังหวัดเชียงใหม่
นายศิริพงษ์ พัฒนากิติกุล ประธานชมรม 08-1992-1272 0-5333-1867 0-5333-1867 65/55 ฮิลล์ไซดโฮม 2 หมู่ 10 ต.ต้นเปา อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50130
ชมรมสื่อสารมวลชนเชียงใหม่ ด.ต.วินัย วิพัฒนะการกุล ประธานชมรม 08-1882-4920 0-5320-4590 0-5320-4590 257/207 หมู่บ้านเวียงทอง ถ.มหิดล ต.ป่าแดด อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50100
ชมรมบรรณาธิการและผู้สื่อข่าวภาคเหนือ นายเล็ก สารคาม (สฤษชสมบัติ)
นายกฤษฎ์กมล สิริโชคไพศาล
ประธานชมรม
รองประธานชมรม
08-6917-6226
08-4365-8151
  0-5387-2863 199/28 หมู่2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง.จ.เชียงใหม่ 50130