ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ต.ค. 2561 09:00 พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
2 ต.ค. 2561 08:30 พิธีอำลาชีวิตราชการ - ปชส.เชียงใหม่
  09:30 ประชุมกิจกรรม Kick off ห้องประชุมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ - วสันต์
- เนเน่ สุดาภรณ์
สุดภรณ์ทำข่าว
3 ต.ค. 2561 09:00 ตามรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดลำพูน จ.ลำพูน - แจ็ค คมศักดิ์
  10:00 ทำข่าวมอบสิ่งของพระราชทาน(อัคคีภัย) อ.พร้าว - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
- เนเน่ สุดาภรณ์
  13:30 ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ - เนเน่ สุดาภรณ์
4 ต.ค. 2561 09:00 ทำข่าว ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานฯ และพิธีมอบเงินงบประมาณโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง - ผช.ปชส.ชม.
- แจ็ค คมศักดิ์
- อนันต์
- ฮอลล์ นฤมล
  13:30 ประชุมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 - ฮอลล์ นฤมล
5 ต.ค. 2561 09:00 ประชุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.ชม ค่ายกาวิละ - ผช.ปชส.ชม.
เลื่อนไม่มีกำหนด
6 ต.ค. 2561 10:00 ร่วมส่ง รองฯประจวบ เดินทาง บ้านพักข้าราชการ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ท่านใดว่างเชิญร่วมส่งท่านรองฯด้วย
9 ต.ค. 2561 07:00 งานสภากาแฟ สวนอาหารลลิตา - ผช.ปชส.ชม.
- น้ำฝน สุธิมา
10 ต.ค. 2561 09:00 ผู้ตรวจราชการแผ่นดินเข้าพบ สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.เชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
11 ต.ค. 2561 09:30 ถ่ายภาพผู้ตรวจราชการแผ่นดิน ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ทีมข่าว
  10:00 ผู้ตรวจการแผ่นดินไทยนำคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเข้าร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตจังหวัดภาคเหนือ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  13:30 ประชุการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ห้องประชุมทีทำการปกครองจังหวัด ชั้น 2 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
12 ต.ค. 2561 10:00 ประชุมทบทวนกลุ่มลัสเตอร์ท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจ.ชม - ผช.ปชส.ชม.
13 ต.ค. 2561 06:00 ทำข่าวพิธีบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 10 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  07:30 พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 9 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
  18:30 พิธีถวายบังคมและจุดเทียนน้อมรำลึกในรัชกาลที่ 9 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
14 ต.ค. 2561 07:30 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาสาธารณสุข ข่วงประตูท่าแพ - ผช.ปชส.ชม.
- แจ็ค คมศักดิ์
- อภิชาติ
17 ต.ค. 2561 13:30 รับส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ท่าอากาศกองบิน 41 - ผช.ปชส.ชม.
- อนันต์
21 ต.ค. 2561 08:00 ทำข่าววันสมเด็จย่า ประจำปี 2561 โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ - ทีมข่าว
23 ต.ค. 2561 08:00 วันปิยมหาราช ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
24 ต.ค. 2561 13:30 ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาปัญหาเศรษฐกิจ กรอ. ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
- ทีมข่าว
ตุลาคม