ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ เวลา กำหนดการ/ภารกิจ สถานที่ ผู้ปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ส.ค. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตันศุภผล สถาบันการประชาสัมพันธ์ - ปชส.เชียงใหม่
สนข.เชิญ
  08:30 การคัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเข้าร่วมการประกวดเครือข่ายองค์ความรู้ KBO ห้องห้วยแก้ว 5 รร.เชียงใหม่ภูคำ   สนง.พช.
  09:00 พิธีเปิดกิจกรรมประกวดพ่อครัวอาหารฮาลาล บ้านโบราณเจิ้งเหอ ถนนช้างคลาน อ.เมือง   สน.ท่องเที่ยวและกีฬา
  09:00 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตันศุภผล สถาบันการประชาสัมพันธ์ - ปชส.เชียงใหม่
  10:00 แถลงข่าวเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ห้องประชุมชั้น2 ธปท.สภน.   ธนาคารแห่งประเทศไทย เชิญ
  13:30 ประชุมคณะกรรมการอพ.สธ.ระยะ5ปีที่หก ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
สนจ.เชิญ
2 ส.ค. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตันศุภผล สถาบันการประชาสัมพันธ์ - ปชส.เชียงใหม่
สนข.เชิญ
  08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ห้องประชุมอาจารย์สะอาด ตันศุภผล สถาบันการประชาสัมพันธ์ - ปชส.เชียงใหม่
4 ส.ค. 2562 18:00 ร่วมเป็นเกียรติและรับประทานอาหารในโอกาสฉลองชัยหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวันก้าวสู่ปีที่50 ห้องคุ้มคำหลวง ศูนยประชุมนานาชาติคุ้มคำ(คุ้มขันโตก) - ปชส.เชียงใหม่
5 ส.ค. 2562 08:00 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ โถงชั้น1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทย์ มช.   สวมเสื้อสีฟ้า / คณะแพทย์มช
  09:00 อบรม รด.จิดอาสาป้องกันปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 5 ห้องประชุมหน่วยฝึกศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 33   ศอ.ปส.จ.ชม.
  12:30 งานแถลงข่าว Green life eat organic and lanna herb 2019 ห้องประชุม5ชั้น5   กรมการแพทย์แผนไทย
  13:30 ประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ห้องประชุมที่ทำการปกครอง ชั้น2 - ปชส.เชียงใหม่
ที่ทำการปกครอง
6 ส.ค. 2562 09:00 พิธีเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่   สนง.แรงงาน
  14:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่3 ห้องประชุม 1 ชั้น 2   สนง.ทกจ.
  18:30 งานเลี้ยงต้อนรับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ร้านอาหารข้าวเม่าข้าวฟ่าง   สนง.แรงงาน
7 ส.ค. 2562 06:30 พิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี พระอนุสาวรีย์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หน้าศาลจังหวัด   ศาลจังหวัด เชิญ
  08:30 โครงการผู้ว่าฯพบปะประชาชน ครั้งที่ 9 วัดกาดฮาว ต.สะลวง อ.แม่ริม  
  08:30 ประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ผช.ปชส.ชม.
สนจ.เชิญ
  10:00 พิธีเปิดงาน Thailand Golf Travel Mart ห้องแกรนด์ลานนา บอลรูม โรงแรมแชงกรีลา - ปชส.เชียงใหม่
ททท.เชิญ
  10:00 ประชุมคณะกรรมการ Big Data ห้องประชุม 211A ชั้น2 อาคารกปส. - ปชส.เชียงใหม่
ศสช.
  13:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในภาวะวิกฤตโครงการถอดบทเรียนกรณีถ้ำหลวง ครั้งที่6 โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมืองพิษณูโลก - ปชส.เชียงใหม่
สปข.4
  17:00 งานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ พุทธสถานเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
จัดพานพุ่ม2พานพร้อมผู้แทนถวาย2ท่าน
  18:30 งานเลี้ยงต้อนรับ Thailand Golf Travel โรงแรมเลอเมอริเดียน - ปชส.เชียงใหม่
ททท.เชิญ /จ.เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ
8 ส.ค. 2562 08:00 พิธีเปิดโครงการ101อาชีพเฉลิมพระเกียรติ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านศาลา - ปชส.เชียงใหม่
ชุดจิตอาสา/สุภาพโทนเหลือง
  08:00 องคมนตรี ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ห้องดอยคำ ชั้น 2 อาคารฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  
  08:30 ประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่ 2 โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ห้องประชุมออบหลวง โรงเรียนฮอดพิทยาคม   กรมชลประทาน
  08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นร่างคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชนในจภาวะวิกฤต ครั้งที่6 โรงแรมเดอะพาร์ค อ.เมืองพิษณูโลก - ปชส.เชียงใหม่
  09:00 โครงการอบรมวิทยากรกองทุนการออมแห่งชาติ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   ที่ทำการปกครอง
  09:00 ประชุมปฐมนิเทศโครงกาารสำรวจและออกแบบทางหลวง4ช่องจราจร ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง หอประชุมอ.จอมทอง   กรมทางหลวง เชิญ
  10:00 กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพระราชทาน ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่   เครื่องแบบราชการ
  11:30 บรรยายหัวข้อวิธีการใช้แอปพลิเคชัน กอช. ผ่านมือถือ สะดวก ง่าย และรวดเร็วยิ่งขึ้น หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
กอช.
  13:00 พิธีเปิดงานโครงการบูรณาการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   สนง.วัฒนธรรม
  18:30 งานเลี้ยง TAT Night โรงแรมรติล้านนา - ปชส.เชียงใหม่
ททท.เป็นเจ้าภาพ
9 ส.ค. 2562 10:00 พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ลำน้ำแม่ปิง ท่าวัดอินทะวิชัย ม.9 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง บ้านแม่ข่องกลาง - ปชส.เชียงใหม่
สนง.ประมง
  10:30 อธิบดีกรมป่าไม้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.) ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม   กรมป่าไม้
  12:30 พิธีเปิดงาน Green life eat organic and lanna herb 2019 ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่แอร์พอร์ต   กรมการแพทย์แผนไทย
  13:00 งานกระเทาะเปลือกวัฒนธรรม การแก้ปัญหาด้วยสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพของผู้หญิงและรักษา อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช.   ซัมซุง&ยูเนสโก
  13:30 ประชุมคณะทำงานในการพิจารณาเส้นทางจักรยานกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ปชส.เชียงใหม่
สนจ.เชิญ
  14:00 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมต.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมองค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม - ปชส.เชียงใหม่
  17:30 งานกระเทาะเปลือกวัฒนธรรม ช่วงสัมภาษณ์อาสาสมัครซัมซุงและสตรีชนเผ่าม้ง อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ซัมซุง&ยูเนสโก
  18:00 พิธีเปิดงาน Thaphae Unplug มหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ล้านนา ด้วยผญาบรรพชน ข่วงประตูท่าแพ   สนง.วัฒนธรรม
10 ส.ค. 2562 09:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ถวายพระพรชัยมงคล วัดสวนดอก พระอารามหลวง   ชุดโทนสีฟ้า
12 ส.ค. 2562 07:00 พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 88 รูป เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าฯ   ชุดปกติขาว / สุภาพโทนฟ้า
  09:00 พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ห้องนิทรรศการ3   ชุดสุภาพโทนฟ้า
  10:00 จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า บริเวณภายในหมู่บ้านเอื้ออาทร (ป่าตัน)   ชุดจิตอาสา หรือสุภาพโทนฟ้า
  17:00 พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ห้องนิทรรศการ3   ชุดสุภาพโทนฟ้า
13 ส.ค. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนฯผลกระทบต่อสุขภาพจากภาวะหมอกควัน ห้องประชุมนพเกล้า โรงแรมดิเอ็มเพรส   ศูนย์อนามัยที่ 1
14 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
ที่ทำการปกครอง
  09:30 ประชุมผู้บริหารสปข.3 ห้องประชุมสปข.3 - ปชส.เชียงใหม่
  09:30 กิจกรรมปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ห้องโถงชั้นล่าง อาคารเรียนรวม ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ
  11:00 ต้อนรับคณะสื่อมวลชนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
สนจ.
  13:30 ประชุมvideo conference ติดตามผลการขับเคลื่อนเป้าหมายสมาชิก กอช. ห้องประชุม POC ชั้น 3 - ผช.ปชส.ชม.
สน.พัฒนาชุมชน
  15:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน Chiangmai Showcase 2019 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
15 ส.ค. 2562 07:00 สภากาแฟ ลานจอดรถสนง.ศึกษาธิการจังหวัด (อาคารA ม.ราชภัฏวิทยาเขตแม่สา) อ.แม่ริม   ชุดพื้นเมืองหรือสุภาพ
  08:30 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ ศูนย์การพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อ.ดอยสะเก็ด   สนจ.เชิญ
  08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐกปส. ห้องประชุม 1 อาคารกปส. - ปชส.เชียงใหม่
กพร.
  09:30 ประชุมร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสำคัญในพื้นที่ (ปัญหาคลองแม่ข่าและไฟป่าหมอกควัน) ห้องประชุมพาโนรามา ชั้น8 โรงแรมธาริน อ.เมือง   กอ.รมน.
  13:00 ประชุมขยายผลการดำเนินงานโครงการจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 สำนักบริการวิชาการ มช.   ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการนานาชาติ มช.
16 ส.ค. 2562 08:30 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านแม่ตุงติง อ.สะเมิง - ปชส.เชียงใหม่
  08:30 ประชุมแผนพัฒนาองค์การประชาสัมพันธ์(PMQA4.0) ห้องประชุม 1 อาคารกปส. - ปชส.เชียงใหม่
กพร.
  13:30 แถลงข่าวการจัดงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle โรงแรมรติล้านนา   ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
  14:00 เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบราชการสีกากีแขนยาว สวมหมวก
17 ส.ค. 2562 08:00 ศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ต้นแบบทุกมิติ สถานีโครงการหลวงแม่หลอด อ.แม่แตง  
  17:00 พิธีเปิดกิจกรรมออกบูธแสดงสินค้าโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพกลุ่มจ.ภาคเหนือตอนบน1 ลาน one sale โครงการ one nimman   สนง.ทกจ.
  17:30 พิธีเปิดกิจกรรมเทศกาลดนตรีในสวน ลาน one square โครงการ one nimman   สนง.ทกจ.
18 ส.ค. 2562 13:00 ส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบกากี แขนยาว สวมหมวก
19 ส.ค. 2562 13:00 พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์วิทยบริการ ดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย   โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
  14:30 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก ห้องประชุม 3 ชั้น 3 - ปชส.เชียงใหม่
- ผช.ปชส.ชม.
20 ส.ค. 2562 08:30 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อศึกษาแนวทางการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือ พื้นที่นำร่องจ.ชม. ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
สนจ.เชิญ
  13:30 ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   ทำข่าว / สนง.พระพุทธ
21 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่2 ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ปชส.เชียงใหม่
สนง.สถิติ
  09:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการถนนสายเชื่อมต่อ ทล.1001-ทล.118 ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมเฮอไรซั่นวิลเลจ&รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด   แขวงทางหลวงชนบท
  10:00 แถลงข่าวกลุ่มย่อยเรื่องไข้หวัดใหญ่ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์   สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ฯ มช.
  16:00 กิจกรรมสร้างเสริมกลุ่มมวลชน จิตอาสาสามัคคีปรองดอง ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ   กอ.รมน.ภาค3
  18:00 โครงการ Road Show แข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบ โมโตจีพี ห้างสรรพสินค้า Central เชียงใหม่   ส.ปชส.บุรีรัมย์
22 ส.ค. 2562 08:30 โครงการฝึกการซักซ้อมแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ห้องประชุมหอพัก 700 ปี   สนง.ปศุสัตว์
  09:00 ประชุมผู้บริหารสัญจร ครั้งที่ 2 โรงแรมอมันตาหนองคาย - ปชส.เชียงใหม่
ลนก.
  09:00 โครงการต่อต้านคอร์รัปชั่น อาคารห้องประชุม NSP Rice Grain Auditorium อุทยานวิทยาศาสตร์ มช.   สนง.ป.ป.ช.
  09:30 งานประตูสู่ความสมานฉันท์ ร่วมใจกันไกล่เกลี่ย โรงแรมดิเอ็มเพรส   กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
  12:30 กิจกรรมของคณะสงฆ์ในการบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร   สนง.พระพุทธศาสนา / โทนสีเหลือง-โทนสีฟ้า
  13:30 เลขานุการรมต.กระทรวงแรงงานลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน ที่ทำการกลุ่มอิษดากระเป๋าผ้า - ปชส.เชียงใหม่
สนง.จัดหางาน เชิญ
  13:30 แถลงข่าวงานแลกเปลี่ยนวัฒณธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
สนง.วัฒนธรรม
  18:00 กิจกรรมสานสัมพันธ์และนันทนาการ ร้อยใจผูกพัน รักกันตลอดไป โรงแรมหนองคายธาวิลล่า - ปชส.เชียงใหม่
กกจ.
23 ส.ค. 2562 08:30 โครงการผู้ว่าฯพบปะประชาชน ครั้งที่ 10 ลานอเนกประสงค์วัดบ้านออป บ้านม่อนเงาะ ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง - ปชส.เชียงใหม่
เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 22
  09:00 กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า สวท.เชียงใหม่ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - ปชส.เชียงใหม่
สปข.3
  09:00 กิจกรรมสถานีประชาชนสัญจร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น   Thai PBs
  09:30 พิธีเปิดการสัมมนา สร้างสุข วัยเกษียณ จังหวัดหนองคาย - ปชส.เชียงใหม่
  14:00 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 - ปชส.เชียงใหม่
สนง.ทกจ.
  15:00 พิธีเปิดงาน New North Expo 2019 Food & Lifestyle ศูนย์ประชุมเชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงใหม่ แอร์พอร์ต - ปชส.เชียงใหม่
ชุดโทนสีฟ้า
24 ส.ค. 2562 09:00 กิจกรรมสร้างเครือข่ายภาคประชาสังคมชนเผ่า สวท.เชียงใหม่ ห้องป่าสักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว - ปชส.เชียงใหม่
สปข.3
  09:00 การบรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการสำหรับผู้เกษียณ จังหวัดหนองคาย - ปชส.เชียงใหม่
25 ส.ค. 2562 17:00 พิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ บ้านฟ้าฮ่าม (หรรษา คอมมูนิตี้) - ทีมข่าว
สมาคมส่งเสริมวีฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย
26 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมโครงการพัฒนาต้นแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกลางเพื่อการบริหารงบประมา่ณเพื่อพัฒนาภูมิภาคและจังหวัด ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   สนจ.เชิญ
  09:00 ประชุมสร้างเครือข่ายผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา วัดพระธาตุดอยสะเก็ด - ปชส.เชียงใหม่
ทำข่าว / สนง.วัฒนธรรม
  09:30 ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 - ปชส.เชียงใหม่
สนจ.เชิญ
  13:30 ประชุมเตรียมการจัดงานประเพณีเดือนยี่เป็ง (ลอยกระทง) ห้องประชุม2 อาคาร6 สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ - ปชส.เชียงใหม่
  13:30 ประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด ห้องประชุม 5 ชั้น5 - ปชส.เชียงใหม่
สนง.พลังงาน เชิญ
  14:00 พิธีเปิดการประชุม Asean Plus Three Tourism Youth Summit 2019 ห้องบ้านพันตน ชั้น 6 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  14:00 แถลงข่าวเรื่องสรุปรูปแบบการก่อสร้างในการปรับปรุงลานหน้าห้างเมญ่า ห้องประชุมแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 ต.ท่าศาลา อ.เมือง - ปชส.เชียงใหม่
แขวงทางหลวงที่ 2
27 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 8 ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
เครื่องแบบกากีแขนยาว
  13:30 ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา - ปชส.เชียงใหม่
ที่ทำการปกครอง
28 ส.ค. 2562 13:00 ประชุมวิชาการนานาชาติ โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยี ฐานวิทยาศาสตร์ ห้องแกรนดฺภูคำ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ   วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน / ทำข่าว
  16:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา อาคารแม่สนอง แตงอ่อน วัดเจ็ดยอด   แต่งกายโทนฟ้า/โทนเหลือง
30 ส.ค. 2562 09:00 ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 (ปัจฉิมนิเทศ) โครงการสำรวจออกแบบส่วนขยายถนนสายเลี่ยงเมืองแม่ริม อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ ศูนย์แม่ริม ม.ราชภัฏ - ปชส.เชียงใหม่
แขวงทางหลวงชนบท
31 ส.ค. 2562 09:00 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 8 วัดพระนอนขอนตาล อ.แม่ริม   สนง.วัฒนธรรม
สิงหาคม