วันที่ : 11 ตุลาคม 2561 เวลา: 15:18:27 น.

จังหวัดเชียงใหม่ รับผู้ตรวจการแผ่นดินไทย - อินโดนีเซีย ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ รับผู้ตรวจการแผ่นดินไทย - อินโดนีเซีย ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้น

จังหวัดเชียงใหม่ รับผู้ตรวจการแผ่นดินไทย - อินโดนีเซีย ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าพื้นที่ภาคเหนือ

      วันนี้ (11 ตุลาคม 2561) นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับ พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และศาสตราจารย์ แอมซูเลียน ริไฟ (Professor Amzulian Rifai) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียพร้อมคณะ ในการประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่และในเขตจังหวัดภาคเหนือ พร้อมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสองประเทศ เพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

      นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ว่า ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” ประชาชนต้องมีความสุขทั้งผู้มาอยู่และผู้มาเยือน ดังนั้นการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยในปีนี้ได้กำหนดเปิดยุทธการสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยจัดกิจกรรมสื่อสารสู่ประชาชนผ่านระบบ on air, on line และ on ground เพื่อยับยั้งป้องกันปัญหา หรือลดปัญหาหมอกควันลงเหลือน้อยที่สุด นอกจากนั้นยังได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ด้าน คือ ดึงฟืนออกจากไฟ ดึงไฟจากใจคน และ ควบคุมไฟอย่างยั่งยืนด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย

      พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่จังหวัดภาคเหนือเป็นปัญหามายาวนาน ก่อให้เกิดฝุ่นควันกระจาย เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย และการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินเคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาเหล่านี้ จึงได้ติดตามพร้อมกำชับให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดสม่ำเสมอเพื่อจะได้วางแผนบริหารจัดการแก้ไขในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

      สำหรับ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นประเทศหนึ่งที่เกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่าบ่อยครั้ง บางครั้งลุกลามรุนแรงจนส่งผลกระทบไปยังประเทศข้างเคียง ดังนั้น ผู้ตรวจการแผ่นดินไทย จึงได้เชิญคณะผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาลงพื้นที่ร่วมประชุมหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์การบริหารจัดการปัญหาซึ่งกันและกัน ด้วยหวังจะได้พัฒนาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

      “จากการติดตามที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าอย่างจริงจังมาตลอด ทำให้ปัญหาและผลกระทบจากหมอกควันคลี่คลายและลดลงอย่างต่อเนื่อง การพบปะหารือกันวันนี้ นับเป็นประโยชน์ที่ได้แบ่งปันข้อมูล วิธีการ และประสบการณ์ เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาที่มีมาอย่างยาวนาน สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ตระหนักถึงปัญหา และช่วยกันแก้ไข ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงแนวทางที่ยั่งยืนกว่า เหล่านี้จะทำให้สุขภาพอนามัยของประชาชนดีขึ้น ตลอดจนสิ่งแวดล้อมและทัศนียภาพซึ่งถือเป็นจุดเด่นของเมืองเชียงใหม่จะได้คงไว้ซึ่งความสวยงามและน่ามาเยือนของนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่อไป” พลเอก วิทวัส กล่าว

พิมพ์ข่าว    


ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ศุภชัย กัลปสันติ
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
จำนวนการอ่าน : 139
เข้าสู่ระบบ การแก้ไขข่าวที่นี่