สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001807903
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1170 (จาก 58498 ข่าว)
26 กันยายน 2561
     จังหวัดน่าน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด ฉบับทบทวนเป็นระยะ 5 ปี พ.ศ.2561 2565 สวท.น่าน
     จังหวัดแพร่ เปิดจุดรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายตลาดนำการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญา สวท.แพร่
     เทศบาลนครลำปางจัดอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อสร้างความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สวท.ลำปาง
     โครงการชลประทานลำปางรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลางขนาดเล็กและการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ สวท.ลำปาง
     ปศุสัตว์จังหวัดลำปางเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สวท.ลำปาง
     ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบป้ายของดีจังหวัดลำปางให้แก่ร้านค้า 17 ร้านค้า ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคณะกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2561 สวท.ลำปาง
     จังหวัดพะเยาเร่งขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดเชียงใหม่ นำร่องตลาดในเทศบาลนครเชียงใหม่งดใช้ถุงพลาสติก ส.ปชส.เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ส.ปชส.เชียงใหม่
     พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน มอบโล่เชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่น จังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดลำพูน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนกันยายน 2561 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ส.ปชส.ลำพูน
     ม.แม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน SME STARTUP เกษตรแม่โจ้..// สวท.เชียงใหม่
     เชียงใหม่คุมเข้มห้ามให้อาหารนกพิราบประตูท่าแพ สทท.เชียงใหม่
     ตำรวจ แม่อาย จับยาบ้า 1 แสนเม็ด สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ตำรวจภาค 5 ตรวจยึดยาบ้า 12 ล้านเม็ด ไอซ์ครึ่งตัน สทท.เชียงใหม่
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย คัดเลือก ร้านอาหารไทยรสชาติดี สะอาดได้รับป้ายสัญลักษณ์ THAI SELECT สวท.เชียงราย
     จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า ส.ปชส.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ตามโครงการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตภาคเหนือ สวท.พะเยา
     สมาคมคนพิการทุกประเภทจังหวัดน่าน ปิด’ จัดอบรมทำกระเป๋าประยุกต์สร้างอาชิพคนพิการ พลิกชีวิตคนพิการให้มีความหวัง สวท.น่าน
     จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม 12 หมู่บ้านเก๋ไก๋ สุขใจ วิถีชุมชน โอท็อปวิลเล็จ สวท.เชียงราย
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ปัญญา เพิ่มมูลค่า เดินหน้าสู่ OTOP ในกิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดภูมิปัญญา วิถีพะเยา และกิจกรรมที่ 3 เวทีถอดบทเรียน ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดเชียงใหม่ ปรับมาตรการเพิ่มประชาสัมพันธ์เชิงรุก เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า ส.ปชส.เชียงใหม่
     หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สว.3 บ้านห้วยบง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับคัดเลือกเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ดูแลรักษาต้นไม้ ตามโครงการรุกขมรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     แม่บ้านมหาดไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิจิตต์น้อมเกล้าฯเพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     เชิญส่งผลงานประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์ "ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว" ชิงเงินรางวัลกว่า 65,000 บาท สวท.แม่ฮ่องสอน
     กฟผ.แม่เมาะ นำประชาชนชาวลำปาง กว่า 800 คน สานใจร่วมกันปลูกป่าต้นน้ำ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ส.ปชส.ลำปาง
     รัฐมนตรี วีระศักดิ์ ชื่นชมเชียงราย ที่สร้างมิติใหม่นำกีฬาควบคู่กับศิลปะและการท่องเที่ยว ส.ปชส.เชียงราย
     ทสจ.น่าน จัดประชุมแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจังหวัดน่าน ส.ปชส.น่าน
     อำเภอฝาง กำหนดประชุม กำนันผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จ.เชียงใหม่ สวท.เชียงใหม่
     สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างไฟฟ้าพิการ นำร่องในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ สวท.พะเยา
     ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรม-ที่อยู่อาศัย ป้องกันถูกเอาเปรียบ ส.ปชส.ลำพูน
     เรือนจำอำเภอแม่สะเรียง กำหนดจัดงานวันพบญาติแบบใกล้ชิด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     อบจ.แม่ฮ่องสอน เตรียมจัดประกวดภาพถ่ายงานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
     ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน เชิญชวนประชาชนร่วมทําบุญตักบาตรทุกวันพุธแรกของเดือน เริ่มตุลาคม นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     นายกรัฐมนตรี ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ จ.เลย – จ.เพชรบูรณ์ ส.ปชส.ลำพูน
     บรรยากาศการซื้อเหรียญที่ระลึกเจียงฮายเกมส์ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนเดินทางมาต่อแถวซื้อตั้งแต่เช้ามืด สวท.เชียงราย
     อำเภอหนองม่วงไข่ คว้ารางวัลชนะเลิศ อำเภอสะอาด ประจำปี 2561 ของจังหวัดแพร่ ส.ปชส.แพร่
     จังหวัดแพร่ประกอบพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสองมหาวีรบุรุษเมืองแพร่ ประจำปี 2561 ส.ปชส.แพร่
     บ้านแม่สูนน้อย ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข)ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2561 สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จังหวัดเชียงใหม่ เร่งขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน "จังหวัดสะอาด" ส.ปชส.เชียงใหม่
     จ.ลำปาง มอบปัจจัยการผลิตส่งเสริมงานอาชีพแก่ครัวเรือนยากจนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ส.ปชส.ลำปาง
25 กันยายน 2561
     อบต.ม่อนปิ่น มอบรางวัล การประกวด โครงการ ชุมชนสะอาด หน้าบ้าน น่ามอง สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     สสค.เชียงใหม่ แนะข้อปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สวท.เชียงใหม่
     เทศบาลนครเชียงใหม่ เดินหน้าโครงการ "เชียงใหม่ต้องการคุณ" งดใช้โฟม ลดใช้พลาสติก สวท.เชียงใหม่
     แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการผู้ว่าฯพาเข้าวัด ทุกวันพุธแรกของเดือน ที่วัดจองคำพระอารามหลวงที่สวยสุดๆ ! สวศ.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ชี้แจงผลการดำเนินการ 3 ด้าน พบพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลงร้อยละ 93 สวท.เชียงใหม่
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ครั้งที่ 9/2561 ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐหรือกบร. จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมเพื่อพิจารณาการครอบครองที่ดินของราษฎรบ้านตีนธาตุ อ.ปาย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1170 (จาก 58498 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph