สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ about us topics introduction to thailand web base e-mail
Search
with
001718925
SELECT
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสปข.3
KM Zone
ภาพกิจกรรม สปข.3
ข่าวรอบเมืองเหนือ
วิเคราะห์ข่าวภาคเหนือ
ข่าวบริการ
ข่าวรับสมัคร
ข่าวประกวดราคา
Site map
วิทยุ / โทรทัศน์ในพื้นที่
NBT Chiangmai
วิทยุแห่งประเทศไทยเชียงใหม่
วิทยุแห่งประเทศไทย เชียงราย
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำพูน
วิทยุแห่งประเทศไทย ลำปาง
วิทยุแห่งประเทศไทย พะเยา
วิทยุแห่งประเทศไทย แพร่
วิทยุแห่งประเทศไทย น่าน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่ฮ่องสอน
วิทยุแห่งประเทศไทย แม่สะเรียง
วิทยุแห่งประเทศไทย ฝาง
วิทยุเพื่อการศึกษา ลำปาง
วิทยุเพื่อการศึกษา แม่ฮ่องสอน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด
เชียงใหม่
เชียงราย
ลำพูน
ลำปาง
แม่ฮ่องสอน
แพร่
พะเยา
น่าน
อุตรดิตถ์
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ฯ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8
แสดงข่าวย้อนหลัง
ข่าวรอบเมืองเหนือโดย หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1020 (จาก 50999 ข่าว)
23 มีนาคม 2561
     สสจ.ลำปาง ส่งทีมแพทย์ดูแลประชาชนได้รับผลกระทบไฟไหม้บ่อขยะ อ.เกาะคา จ.ลำปาง สวท.ลำปาง
     ประมงจังหวัดลำปางเตรียมฟื้นฟูลำน้ำจาง ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่สูญหายไป สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวท.ลำปาง
     จังหวัดพะเยาประชุมเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11- 17 เม.ย.61 ส.ปชส.พะเยา
     หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน เร่งนายจ้างและแรงงานต่างด้าวว่าให้รีบรายงานตัว ภายใน ๓๑ มีนาคม นี้ พ้นกำหนดผิดกฎหมาย สวท.แม่ฮ่องสอน
     ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้า คะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก สวท.ลำปาง
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอนคัดเลือกข้าราชการดีเด่นประจำปี ๒๕๖๐ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะระดับภูมิภาค จังหวัดน่าน สวท.น่าน
     อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซ้อมกู้ชีพ กู้ภัย ป่าภูเขา เตรียมความพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัย สวท.แม่ฮ่องสอน
     เกิดเหตุไฟไหม้บ่อขยะในพื้นที่ อ.เกาะคา จนท.หลายหน่วยเร่งระดมฉีดน้ำช่วยกันดับไฟ คาดต้องใช้เวลาอีกหลายวัน ส.ปชส.ลำปาง
22 มีนาคม 2561
     วธ. เลือกประเพณีปอยส่างลองแม่ฮ่องสอน เป็น 1 ใน 18 ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญา สวท.แม่ฮ่องสอน
     มหกรรมวัฒนธรรม 12 กลุ่มชาติพันธุ์ เมืองสามหมอก เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงโลว์ซีซั่น สวศ.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมชาติพันธุ์ ระหว่าง 4 - 8 เมษายน นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     เริ่มแล้วเวที 2 "ไทยนิยมยั่งยืน" เชียงใหม่ ประชาชนให้ความสนใจในการร่วมแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง สวท.เชียงใหม่
     ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เร่งเสริมสร้างองค์ความรู้ เกิดรอดปลอดภัย พัฒนาการสมวัย ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลเข้าถึงยาก สวท.เชียงใหม่
     ผู้ประกอบการ นายจ้าง นำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติมาจดทะเบียนที่ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอย่างต่อเนื่อง ส.ปชส.ลำพูน
     รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมและขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง สวท.พะเยา
     จังหวัดลำพูน สร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาสังคมต่อต้านการทุจริต ส.ปชส.ลำพูน
     ประชาชนจิตอาสา บ้านม่วงชุม ร่วมกันทำแนวกันไฟ ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า สวท.ฝาง-เชียงใหม่
     จิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาคลองแม่ขาและลำน้ำสาขา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" วันที่ 2 ส.ปชส.เชียงใหม่
     คณะสงฆ์จังหวัดน่าน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพพระวิทยากร ยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล 5 สวท.น่าน
     กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุน จังหวัดน่าน ร่วมเสวนา ทิศทางตลาดโคเนี้อคุณภาพ ตันนำ กลางน้ำ ปลายน้ำ สวท.น่าน
     สถานีอุตุนิยมวิทยาแพร่ แจ้งเตือนประชาชนระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อน สวท.แพร่
     ประปาแพร่คาดการณ์ฤดูแล้งปีนี้ประชาชนไม่ขาดแคลนน้ำประปาอย่างแน่นอน สวท.แพร่
     จังหวัดลำพูน เตรียมจัดงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ระหว่าง 23 - 29 เมษายน นี้ อย่างยิ่งใหญ่ ส.ปชส.ลำพูน
     ประชาชนจิตอาสาร่วมกันกำจัดวัชพืชเก็บขยะบริเวณหนองน้ำสาธารณะหนองบัว สวท.เชียงราย
     มณฑลทหารบกที่ 37 จัดทำบุญครบรอบสถาปนา 100 ปี สวท.เชียงราย
     นักกีฬาและผู้ปกครองชื่นชมเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 "น่านเกมส์" สวท.น่าน
     จิตอาสาเชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนาคลองแม่ข่า สทท.เชียงใหม่
     ผู้ตรวจราชการฯ เขต 15 ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ส.ปชส.ลำปาง
     สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมรณรงค์หยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร 23 มีนาคม นี้ สวท.แม่ฮ่องสอน
     รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยาเตรียมความพร้อมโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ส.ปชส.พะเยา
     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2561 และกิจกรรมพัฒนาพะเยาเป็นเมืองน่าอยู่ ส.ปชส.พะเยา
     เทศบาลตำบลช่อแฮ จัดกิจกรรมตามโครงการ จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ สวท.แพร่
     คณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองไหล่ปิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและเทศบาลตำบลแม่ลาน้อย ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรวมพลัง อปพร.และเครือข่ายแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เนื่องในวันอปพร.ประจำปี 2561 สวท.พะเยา
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพิ่มมาตรการดูแลสัตว์ในช่วงฤดูร้อน สวท.เชียงใหม่
     หลายภาคส่วนในแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมสู่ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E - payment Master plan) สวท.แม่ฮ่องสอน
     จัดหางานจังหวัดลำปางแจ้ง กำหนดเวลาในการจัดทำทะเบียนประวัติและขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จะสิ้นสุดในวันที่ 31 มี.ค.นี้ สวท.ลำปาง
     เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอความร่วมมือประชาชนเฝ้าระวังพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก สวท.ลำปาง
     รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตบนวิถีแก่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สวท.ลำปาง
     หัวหน้าผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นทีตรวจติดตามโครงการที่จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     จังหวัดน่าน สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล รอบแรก ระหว่างวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2561 กีฬาเยาวชนน่านเกมส์ สวท.น่าน
     ราชภัฎเชียงราย จัดทำโครงการบรรพชา อุปสมบทพุทธทายาทพุทธศาสนา ประจำปี 2561พื้นที่เชียงราย พะเยา ส.ปชส.พะเยา
     หน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังใน จ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
     พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดอบรมหลักสูตรการประกอบธุรกิจ e-Commerce แก่กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน สวท.แม่ฮ่องสอน
     สำนักงาน กสทช. ภาค 3 จัดโครงการส่งเสริมความตระหนักรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่จังหวัดลำพูน ส.ปชส.ลำพูน
     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดประชารัฐต้องชม ตลาดชุมชนบ้านโป่ง อำเภอแม่สะเรียง สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
21 มีนาคม 2561
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เตือนรับมือพายุฤดูร้อนบริเวณภาคเหนือ สวท.แม่ฮ่องสอน
     หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในจังหวัดลำพูนร่วมบริจาคน้ำดื่มและอาหารสนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ดับไฟป่า ส.ปชส.ลำพูน
หัวข้อข่าว หน้าที่ 1 / 1020 (จาก 50999 ข่าว)
    
ค้นหาเฉพาะ region3.prd.go.th/
ลิ้งค์ หนังสือพิมพ์ / Newspaper Links.
< ไทยรัฐ > < เดลินิวส์ > < ข่าวสด > < มติชน > < กรุงเทพธุรกิจ > < ผู้จัดการ > < ฐานเศรษฐกิจ > < เดอะเนชั่น > < ประชาชาติฯ >
< สยามธุรกิจ >  < สำนักข่าวไทย > < บางกอกโพสต์ > < ไทยโพสต์ > < เชียงใหม่นิวส์ > < ไทยนิวส์ > < Chiangmai mail > < คม ชัด ลึก >
 ติดต่อ webmaster -->>  mail to us จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734-6 , 0-5328-3740 แฟ็กซ์. 0-5328-3738
   Maps
Traffic Graph