พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับคณะนักวิจัยจาก 3 สถาบันแลกเปลี่ยนความคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดลำพูนใน

สำนักงานสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ คณะนักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และผู้นำชุมชนจากจังหวัดที่มีพื้นที่เมืองเก่าประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนความคิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าของจังหวัดลำพูน
(21/07/2561)

จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอเมืองลี้ จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูนจัดหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชนจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ พร้อมกับมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างทั่วถึง และรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ตืน อำเภอเมืองลี้ จังหวัดลำพูน
(20/07/2561)

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ `ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (NO FOAM)`

อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนประกาศเป็นอำเภอปลอดโฟม ตามโครงการ ` ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) ` ซึ่งอำเภอลี้สามารถ ลด ละ เลิกการใช้ภาชนะโฟมได้ทั้ง 10 ตำบล นับเป็นอำเภอที่ 4 ของจังหวัดลำพูน ที่ประกาศเป็นอำเภอ ปลอดโฟม
(20/07/2561)

นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะให้กับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเหล่ายาว ตามโครงการ `ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam)`
(19/07/2561)

พาณิชย์ลำพูน พาผู้นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ เยี่ยมชมสวนลำไย GAP และกระบวนการคัดแยก ขนส่ง เพื่อผลักดันการส่งออกผลผลิตลำไยจังหวัดลำพูน

สำนักงานพาณิชย์ลำพูน พาผู้นำเข้าผลไม้จากต่างประเทศ เยี่ยมชมสวนลำไย GAP และกระบวนการคัดแยก การจัดเก็บห้องเย็น และขนส่ง เพื่อแสดงถึงศักยภาพและมาตรการของอุตสาหกรรมผลไม้ภาคเหนือ และ ผลิตภัณฑ์ไทย เพิ่มช่องทางจำหน่ายลำไยสู่ผู้บริโภคในต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
(19/07/2561)

ครม. อนุมัติให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรูดค่ารถไฟฟ้าเกิน 500 บาท ได้ 1 ครั้งต่อเดือน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า คณะรัฐมนตรี พิจารณาแนวทางการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำระค่าโดยสารองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถไฟฟ้า ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยอนุญาตให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชำระค่าโดยสาร ขสมก. ระบบ e-Ticket และรถไฟฟ้า ได้เกินวงเงิน 500 บาท ต่อ 1 ครั้งต่อเดือน โดยวงเงินที่เกินจะนำไปหักจากวงเงินในเดือนถัดไป
(19/07/2561)

ครม.เห็นชอบให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แต่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กระทรวงการคลัง) ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์เงินอุดหนุนของผู้ที่มีบุตร จำนวน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 3 ขวบ
(19/07/2561)

เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน รณรงค์งดใช้โฟม ตามโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( Lamphun No Foam )

เทศบาลตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับผู้ประกอบการภาคเอกชน รณรงค์งดใช้โฟม ตามโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam ) โดยมีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ` Wiangyong Say No To Foam ` ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( No Foam ) ภายใต้แผนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดละอาด ประจำปี พ.ศ.2561
(19/07/2561)

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด จังหวัดลำพูน เป็นครั้งที่ 2 ของปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(18/07/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยฯ เขตพื้นที่ อำเภอเวียงหนองล่อง

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมเทศบาลตำบลหนองยวง และเทศบาลตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ รวม 189 คน
(18/07/2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดลำพูนบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ร่วมบันทึกเทป โทรทัศน์ กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
(18/07/2561)

จังหวัดลำพูนตรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่อำเภอบ้านธิ และ อำเภอเมืองลำพูน

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ ในจังหวัดลำพูน ตรวจสถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ผู้ประกอบการและแรงงานดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งคณะได้ไปตรวจสถานประกอบการ 2 แห่งใน อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน พบ แรงงานต่างด้าวที่ไม่มี ใบอนุญาต ทำงาน จำนวน 5 ราย
(17/07/2561)