พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

ลำพูน ข่าวอัพเดท

จังหวัดลำพูน ขอเชิญชวนส่งผลงานร่วมประกวดวรรณกรรม `รางวัลพานแว่นฟ้า` ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า คณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2562 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2562 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค และความรับผิดชอบต่อสังคม อันเป็นพื้นฐานสำคัญของความเป็นประชาธิปไตย ผ่านวรรณกรรม ทั้งยังสนับสนุนและยกย่องผลงานวรรณกรรมไทยที่ทรงคุณค่าให้พัฒนาไปพร้อมกับสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงเสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชนในประเทศชาติ
(20/03/2562)

จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา

จังหวัดลำพูน เตรียมพร้อมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ในเส้นทางผ่านจังหวัดลำพูนวันที่ 6 และ 8 เมษายน 2562 นี้
(20/03/2562)

ผู้ว่าฯ ลำพูน ลุยเดินตลาดนัด เชิญชวนคนลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ลุยตลาดนัดและตลาดสด เชิญชวนคนลำพูนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 ให้มากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศอีกครั้ง
(19/03/2562)

จังหวัดลำพูน เร่งสำรวจ เก็บข้อมูลแหล่งเก็บกักน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ตรงตามความเป็นจริง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ สำหรับเกษตรกรและประชาชนในหน้าแล้ง

จังหวัดลำพูน เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน `ดยเร่งสำรวจ เก็บข้อมูลแหล่งเก็บกักน้ำในแต่ละพื้นที่ให้ตรงตามความเป็นจริง เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำ สำหรับเกษตรกรและประชาชนในหน้าแล้ง
(19/03/2562)

จังหวัดลำพูน เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ดำเนินการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2562 เพื่อค้นหาและนำเสนอนวัตกรรมประชาธิปไตยที่มีความสร้างสรรค์และสะท้อนวิถีชีวิตในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมคุณภาพ และประชาธิปไตยที่มีคุณภาพ
(19/03/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ จัดขบวน เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มี.ค. 2562

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดขบวน เชิญชวนประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 24 มี.ค. 2562 เพื่อร่วมกันรักษาสถิติ ให้จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยมากที่สุดของประเทศ เป็นครั้งที่ 13
(19/03/2562)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ ต่อยอด โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

นางสาวจารุวรรณ สิริสว่างเมฆ ธนารักษ์พื้นที่ลำพูน เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการดำเนินโครงการ `บ้านคนไทยประชารัฐ` เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน และประชาชนทั่วไป ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองบนที่ดินราชพัสดุ ดำเนิน`ครงการเริ่มแรก จำนวน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรี
(19/03/2562)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน (เทียบ`อน ปวช.) ประจำปีงบประมาณ 2562
(19/03/2562)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ `สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า` ครั้งที่ 2 พื้นที่อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ สร้างเครือข่ายการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ `สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า` ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน
(18/03/2562)

จังหวัดลำพูนประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ จัดกิจกรรม เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูนร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าที่ทรงมีพระบรมราช`องการให้กำเนิดการปกครองส่วนท้องถิ่นและ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(18/03/2562)

รัฐบาล มุ่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต ๒๕๖๑/๖๒

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน รายงานว่า รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยเพื่อบรรเทาค่าครองชีพ อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีช่วงต้นฤดูกาลผลิต ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดจำนวนมาก โดยเก็บข้าวเปลือกไว้ในยุ้งฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร จำนวน ๒ ล้านตันข้าวเปลือก เพื่อรักษาระดับราคาข้าวเปลือกให้มีเสถียรภาพ บรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ทางหนึ่ง นอกจากนั้นการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวก็เป็นเรื่องสำคัญ
(18/03/2562)

ครม. อนุมัติสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง) เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
(18/03/2562)