พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวี ศรีหริภูญิชัย ** "เยาวชนอาเซียนเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท"เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ ๑ ในโครงการที่ดีของคนไทย ** จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้พบเห็นการเอารัดเอาเปรียบ ด้านสินค้าเเละบริการ เเจ้งร้องเรียนได้ที่ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลำพูน โทร.053-561483 หรือ สายด่วน สคบ.1166** **เชิญรับฟังรายการผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบประชาชน ทาง สวท.ลำพูน FM 95 MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น.**

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2527

ภารกิจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

ฐานะหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์

 1. บริหารจัดการด้านประชาสัมพันธ์ของจังหวัด
 2. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธในระดับจังหวัด
 3. ตรวจสอบศึกษาวิเคราะห์ติดตามประเมินสถานการณ์ และรายงานความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัด
 4. ประสานและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในจังหวัด

 1. วางกรอบแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและประสานการปฏิบัติตามแผน
 2. ให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์
 3. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 4. เป็นแกนกลางบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต

ประชาชน องค์กรเอกชน

 1. ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
 2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในแต่ละกลุ่มเป้าหมายใน จังหวัดรับรู้อย่างเท่าเทียมกัน
 3. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
 4. เป็นแกนกลางประสานการทำงงานร่วมกันกับองค์กร กลุ่มผู้นำในชุมชน
 5. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามนโยบายและแผนประชาสัมพันธ์จากส่วนกลาง กรมประชาสัมพันธ์

ทำเนียบผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน

 1. นายเฉลิม สุพนธนา 1 เมษายน 2527 - กันยายน 2528
 2. นายสุคนธ์ ธังศิริ 1 ตุลาคม 2528 - ธันวาคม 2536
 3. นายวรวิทย์ เมฆนพรัตน์ 1 มกราคา 2537 - สิงหาคม 2539
 4. นายเพชร กันทาดี 1 กันยายน 2539 - พฤษภาคม 2540
 5. นางสธนา ธีรวรุฒน1 มิถุนายน 2540 - กรกฏาคม 2540
 6. นายสุคนธ์ ธังศิร1 สิงหาคม 2540 - พฤษภาคม 2541
 7. นายดนัย ชนกล้าหาญ 1 กุมภาพันธ์ 2541 - 29 กุมภาพันธ์ 2547
 8. นายวิเชียร นุ่นรอด 1 เมษายน 2547 - 2551
 9. นางพรสวรรค์ ศิริอินทราทร พ.ศ.2551 - 2554
 10. นายดนัย ชนกล้าหาญ พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ทำเนียบบุคลากร

 • นายดนัย ชนกล้าหาญ
  ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
 • นางสุพิน จินดาหลวง
  นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
 • นางสาวกมลเนตร สีหล้า
  เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
 • นายสราวุฒิ ปิ่นทอง
  นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน