∑”ŗĻ’¬ļ«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

1

87.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00 Ė

24.00 Ļ.

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļī’ŗ® —Ńĺ—Ļłž®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

218/3  Ń.6  Ķ.√‘ŃĽ‘ß

Õ.ŗŃ◊Õß 

®.Ň”ĺŔĻ 

51000

Õ“®“√¬žĽ√–ĺ“ 

š™¬«ß»ž»√’

-

-

08-2937-1330

-

 

2

88.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ՗ߧ“√ 11.00 Ė

12.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ LPCN Radio Network

175/15 Ķ”ļŇĽŤ“ —°

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ. .®‘Ķ√Ňī“

«ß»ž«“Ļŗī™–

ľŔťī”ŗĻ‘Ļ√“¬°“√

0-5359-7260

0-5359-7260

08-0500-0104

 

jitladaael@hotmail.com

 

3

105.50

Mhz.

Õ“∑‘Ķ¬ž-

®—Ļ∑√ž

05.00 Ė

22.00

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ MK Radeo

33/56 ňŃŔŤ 15

Ķ”ļŇŃ–ŗĘ◊ÕŠ®ť

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬ŃߧҠ ¬ÕßŗĺÁ™√

DJ.  ňĻōŤŃ

0-5352-6160

0-5309-0151

0-5352-6333

08-1950-7719

Noom-mk radeo@hotmail.com

 

4

88.75

Mhz.

Õ“∑‘Ķ¬ž Ė

®—Ļ∑√ž

24 ™—Ť«‚Ńß

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗ √’ŗĺ◊ŤÕ»—°ī‘ž»√’§ĻŇ”ĺŔĻ

159/1780 ňŃŔŤ 6

Ķ”ļŇŃ–ŗĘ◊ÕŠ®ť

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

ľŔťÕ”Ļ«¬°“√ ∂“Ļ’Ō

(Ļ. .ļ—«®—Ļ∑√ž

ň¬°√—»Ń’)

 

053584962

 

0-89855-6117

duajan@windowslive.com

 

 

 

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

5

89.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

09.00 Ė

22.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ∑‘«šľŤŗ√ī‘‚Õ

139 ňŃŔŤ 2 Ķ”ŇŠŃŤĶ◊Ļ

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51130

Ļ“¬ «— ī‘ž  ōĻ—ĻĶÍ–

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

-

-

08-9999-3548

Busaba163@hotmail.co.th

 

6

89.5

Mhz.

∑ō°«—Ļ

09.00 Ė

16.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō°√–®“¬ŗ ’¬ß™ōŃ™Ļ§Ļļť“Ļ‚őŤß

 ”Ļ—°ĽĮ‘ļ—Ķ‘ł√√Ń —߶«√“√“Ń ļť“ĻĽŤ“ī”

119 ňŃŔŤ 13 Ķ”ļŇļť“Ļ‚ÕŤß

Õ”ŗņÕļť“Ļ‚őŤß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51130

Ļ“¬°ń…≥ž Ľ“Ň–«—ĻĻ“

0-5359-1283

-

08-1716-6089

 

 

7

90.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

08.00-13.00 Ļ.

14.00-

19.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§ĻŗŃ◊ÕßňŇ–ĽŔĻ

171 Õ“§“√ŗÕĻ°Ľ√– ß§ž   ňŃŔŤ 6

Ķ”ļŇĽŤ“ —°

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬Ľ√–ŗ √‘į °‘Ķ‘»—°ī‘ž

0-5358-4721

0-5353-7138

08-1706-9036

lahpoon@hotmail.com

 

8

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļļť“Ļł‘ŗ√ī‘‚Õ

136 ňŃŔŤ 18 Ķ”ļŇļť“Ļł‘

Õ”ŗņÕļť“Ļł‘

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51180

 

0-5350-2035

 

 

 

 

9

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§Ň◊ŤĻ ’Ņť“ļť“Ļ∑“ŗ√ī‘‚Õ

58 ňŃŔŤ 4 Ķ”ļŇ∑“ ļŗ ť“

Õ”ŗņÕŠŃŤ∑“

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51140

 

 

 

08-9633-7514

 

 

  

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

10

90.50

Mhz.

∑ō°«—Ļ

07.30-

16.30 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻĶ”ļŇĶťĻłß

200 ňŃŔŤ 10 Ķ”ļŇĶťĻłß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬ “‚√®Ļž

√ť“¬°Ň—ļī’

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5356-3709

-

08-4045-5482

Sarot99@hotmail.com

 

11

90.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

07.30-

21.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗ ’¬ßĽŤ“ę“ß

53 ňŃŔŤ 5 Ķ”ļŇŠŃŤŠ√ß

Õ”ŗņÕĽŤ“ę“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Ļ“ßŇ—īī“ ŃŔŇ™’ĺ

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5352-1957

-

08-1881-2034

raddain@hotmail.com

 

12

89.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

06.00-

16.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗ∑»ļ“ŇĶ”ļŇļť“Ļł‘

152 ňŃŔŤ 15  Ķ”ļŇļť“Ļł‘

Õ”ŗņÕļť“Ļł‘

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51180

Ļ“¬ŃĻŗĪ’¬√ ļōĶ√ī“

0-5356-7027

0-5350-1879

08-4040-4109

Ļ. .ĺ√ĺ√√≥ »√’šŃť

Ľ™ .

Moonoi99@hotmail.com

 

13

91.00

Mhz.

®—Ļ∑√ž-»ō°√ž

12.00-

21.00 Ļ.

ŗ “√ž-Õ“∑‘Ķ¬ž

08.00-21.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗ«’¬ßňĻÕßŇŤÕß

2001/1 ňŃŔŤ 6 Ķ”ļŇ«—ßľ“ß

Õ”ŗņÕŗ«’¬ßňĻÕßŇŤÕß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Õ“®“√¬ž «Ť“ß °—Ļ∑–ŃŔŇ

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5350-5346

-

08-1885-8901

Wiangthong53@hotmail.com

 

14

91.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

06.30 Ė

24.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§ĻŗŃ◊ÕßňŇ–ĽŔĻ

ŗĺ◊ŤÕ ‘ŤßŠ«īŇťÕŃ

66/3 ňŃŔŤ 7 Ķ”ļŇ√‘ŃĽ‘ß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬«—™ŗ√» Ľ—≠≠“√—°…ž

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5350-0189

-

-

              -

 

  

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

15

91.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00 Ė

24.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻŃ«Ň™Ļ√ťÕßŗ§√◊Õ°«“«

103 ňŃŔŤ 5 Ķ”ļŇňĻÕ߬«ß

Õ”ŗņÕŗ«’¬ßňĻÕßŇŤÕß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“ßĺĻ‘ī“ ļō≠¬‘Ťß

(ŠŃŤĻ“ß)

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5300-5500

0-5321-0002

08-9552-4102

                      -

 

16

92.00

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00-

24.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļļť“Ļ —ĻĶťĻłß

99/1 ňŃŔŤ 1 Ķ”ļŇĶťĻłß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬ŗ°√’¬ßš°√ Ļ“łß

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5356-3039

-

08-6182-7758

Kaengkai89.25@hotmail.com

 

17

92.75

Mhz.

®—Ļ∑√ž-»ō°√ž

17.00-21.00 Ļ.

ŗ “√ž-Õ“∑‘Ķ¬ž

06.00-17.00 Ļ.

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§ĻŗŃ◊Õߊэ∑“ŗ√ī‘‚Õ

15/1  ňŃŔŤ 4 Ķ”ļŇ∑“ ļŗ ť“

Õ”ŗņÕŠŃŤ∑“

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51140

Ļ“¬ ōĺŇ  ¬’ŤĻťÕ¬

-

-

08-6195-8713

Hs5gzf@hotmail.com

 

18

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻĻ‘§Ńŗ√ī‘‚Õ

100/25 ňŃŔŤ 8 Ķ”ļŇļť“Ļ°Ň“ß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

 

0-5358-2655

 

 

 

 

19

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ«‘∑¬ōÕ“√Ń≥žī’

201/1  ňŃŔŤ  11 Ķ”ļŇŠŃŤ∑“

Õ”ŗņÕŠŃŤ∑“

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51140

 

0-5444-5038

 

 

 

 

 

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

20

95.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗĺ◊ŤÕ§ĻŇ”ĺŔĻ

89/3 ňŃŔŤ 4 Ķ”ļŇĽŤ“ —°

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

īĶ.«‘∑¬“  –§”Ľ—Ļ

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5309-3324

0-5309-3324

08-1032-1881

Dab_jack@hotmail.com

 

21

95.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

24 ™—Ť«‚Ńß

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō ŗ® ĺ’ ŗ√ī‘‚Õ

60/3 ňŃŔŤ 1 Ķ”ļŇļť“Ļ‚őŤß

Õ”ŗņÕļť“Ļ‚őŤß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51130

§ō≥®‘√“«—≤Ļž  «√√≥ņ‘√–

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5355-0088

-

08-1387-9796

jpradio@live.com

 

22

96.0

Mhz.

∑ō°«—Ļ

08.00-18.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻĶ”ļŇļť“ĻĽ«ß

52 ňŃŔŤ 9 Ķ”ļŇļť“ĻĽ«ß

Õ”ŗņÕ∑ōŤßň—«™ť“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51160

Ļ“¬∑Ļ“«‘∑¬ž »√’«‘∂’

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5359-6034

-

08-3574-1699

erixnui@gmail.com

 

23

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļļť“ĻŠĽťĻŗ√ī‘‚Õ

45/1 ňŃŔŤ 6 Ķ”ļŇļť“ĻŠĽťĻ

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

 

0-5352-1329

 

 

 

 

24

96.75

Mhz.

 

ŠőĽĽ’ťŗ√ī‘‚Õ

45/1 ňŃŔŤ 10 Ķ.ŗňŃ◊Õßߍ“

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬ĺ— °√  Ļ—Ļ∑«‘™—¬

-

-

08-1716-7861

 

john_loveradio@hotmail.com

 

 

 

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

25

97.0

Mhz.

∑ō°«—Ļ

08.00-

20.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻĽŤ“ę“ßŗ√ī‘‚Õ

66/1 ňŃŔŤ 8 Ķ”ļŇŠŃŤŠ√ß

Õ”ŗņÕĽŤ“ę“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

ŇōßňŇß

0-5355-6551

-

08-1952-8037

Tfs_pasang@hotmail.com

 

26

98.5

Mhz.

∑ō°«—Ļ

08.00-21.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™Ń™Ļŗĺ◊ŤÕ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť Funny fm.

14/35 Ķ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

§ō≥īŇ™Ļ°  Ľ‘ŤĻ√Õī

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5353-4996

-

08-6732-2713

smfunny@hotmail.com

 

27

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§Ļļť“Ļŗő“ŗ√ī‘‚Õ

4 ňŃŔŤ 13  Ķ”ļŇļť“Ļ‚ÕŤß

Õ”ŗņÕļť“Ļ‚ÕŤß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51130

 

053980422

 

 

 

Ķ‘īĶŤÕšŃŤšīť

28

99.0

Mhz.

∑ō°«—Ļ

07.00-

20.00

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻŗĶÁŃ√ťÕ¬ŗ√ī‘‚Õ

7/2  ∂ĻĻ —ĻŗňŃ◊Õß„Ķť

Ķ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Õ“®“√¬žĻ‘√ŃŇ «ß»ž„ň≠Ť

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5353-5599

-

08-1288-0064

Temroy39@hotmail.com

 

29

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗ°…Ķ√š∑¬

175 ňŃŔŤ 15 Ķ”ļŇĽŤ“ —°

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

 

 

 

08-3471-0085

 

 

  

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

30

99.50

Mhz.

∑ō°«—Ļ

07.00-

21.00

Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™Ń™Ļŗ«’¬ßŅť“

42/2 ňŃŔŤ 14  Ķ”ļŇŇ’ť

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51110

§ō≥«√ĺ®Ļž ∑√“¬§”

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5397-9644

0-5397-9644

08-9637-9742

§ō≥ŗ¬“«Ň—°…≥ž

(§ō≥ÕťÕ)

Pop_pado@hotmail.com

 

31

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗĺ◊ŤÕ°“√»÷°…“ĺ√–ĺō∑ł»“ Ļ“

ŃŔŇĻ‘ł‘Õ“ņ‘ł—ŃŃ‘°«‘™™“Ň—¬

105 ňŃŔŤ 7 Ķ”ļŇŃ–°Õ°

Õ”ŗņÕĽŤ“ę“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

 

0-5355-2556

 

 

 

 

32

99.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00-

02.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļļť“ĻŃߧҙ—¬

201/1 ňŃŔŤ 10 Ķ”ļŇ∑Ť“ĶōťŃ

Õ”ŗņÕĽŤ“ę“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Ļ“ß “«ŃĻ®ĺ√

 °“ļŠ°ť«  (Ļť”ĹĻ)

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5350-8928

-

08-4807-9003

 

 

33

100.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

09.00-

16.00  Ļ.

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻīÕ¬ňŇ—ß∂ť”

139 ňŃŔŤ 6 Ķ”ļŇ»√’ŗĶ’ť¬

Õ”ŗņÕļť“Ļ‚őŤß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51130

Ļ“¬łĻ“Ļ—Ļ∑ž  “¬Ļ—ĻĶ“

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5357-8255

-

08-7178-0279

                    -

 

 \ 

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

34

101.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

24 ™Ń.

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻĻ§√ŗ®ī’¬ž

188 ňŃŔŤ 13 Ķ”ļŇĻ§√ŗ®ī’¬ž

Õ”ŗņÕĽŤ“ę“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Ļ“ßĻ√“«ī’ Õ–°–ŗ√◊ÕĻ

(ĻťÕßĶŔŤī“√≥’)

ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō

-

-

08-7579-6601

Nakornjedee.com

 

35

101.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

06.00-

22.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻĶ”ļŇÕō‚Ńߧž

234 ňŃŔŤ 5 Ķ”ļŇÕō‚Ńߧž

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬¬ß¬ō∑ł  Ľ–√–Ń–

0-5398-3234

ĶŤÕ 103

0-5398-3234

08-1885-7796

Parama_yot@hotmail.com

 

36

 

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗĺ◊ŤÕ§Ļ√—° ōĘņ“ĺŠŇ–ŗ ’¬ßŗĺŇß

100/8 Ķ”ļŇļť“Ļ°Ň“ß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

 

0-5358-2655

 

 

 

Ķ‘īĶŤÕšŃŤšīť

37

102

Mhz.

∑ō°«—Ļ

07.00-

21.30 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ ŗÕŅ ŗÕÁŃ ňť“ī“«

98 ňŃŔŤ 15 Ķ”ļŇŇ’ť

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51110

Ļ“¬Ľ‘¬–Ň—°…≥ž Š Ļ„ň≠Ť

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5397-9644

0-5397-9644

08-9637-9742

Pop_pado@hotmail.com

 

38

103.00

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00-

22.00 Ļ.

«‘ “ň°‘®®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

®ōīĽĮ‘ļ—Ķ‘°“√ŗĶ√’¬Ń§«“Ńĺ√ťÕŃ

«‘∑¬ō™ōŃ™ĻŇ”ĺŔĻ

103 ňŃŔŤ 10 Ķ”ļŇĽŤ“ —°

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

§ō≥ĺ—™√‘Ļ∑√ž Õ‘Ļ∑–«ß»ž

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5353-7930

-

08-6917-8424

Fm103_jj@hotmail.co.th

 

  

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

39

103.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

06.30-

18.30 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§ĻŗŃ◊ÕßŇ’ť

1        ŗŇĘ∑’Ť 1 Õ“§“√™—¬¬–«ß»“Ļ‘Ń‘Ķ

2        ňŃŔŤ  15  Ķ”ļŇŇ’ť

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51110

Ļ“¬ŗ ĻŤňž ®‘Ļ“®—Ļ∑√ž

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5359-6530

-

08-1287-1728

Sanea_j@hotmail.com

 

40

104.0

Mhz.

∑ō°«—Ļ

08.00-24.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ«‘∑¬ōŗĺ◊ŤÕ§Ļ„™ťŠ√ßß“Ļ

24/33 ňŃŔŤ 15 Ķ”ļŇĽŤ“ —°

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ. .ļ—«®—Ļ∑√ž ň¬°√—»Ń’‚™Ķ‘

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5358-4962

-

08-9855-6117

monchaimor@hotmail.com

 

41

104.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00-

21.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗĺ◊ŤÕ§Ļ√ōŤĻ„ňŃŤ

FRESH FM

14/34 Ķ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

Ļ“¬Ľ‘Ķ‘ņ“§¬ž Ľ‘ŤĻ√Õī

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

-

-

0-8673-2712

 

 

42

104.50

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00 Ė

22.00 Ļ.

 

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ ◊ŤÕ “√ —Ńĺ—Ļłž

218/3 ňŃŔŤ 6 Ķ”ļŇ√‘ŃĽ‘ß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

ŠŃŤĻ“ß

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5300-0148

0-5300-0148

08-1530-0017

                  -

 

43

104.75

Mhz.

∑ō°«—Ļ

04.00 Ė

22.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ∑ōŤßĽŔŤŠīß

230 ňŃŔŤ 13 Ķ”ļŇŗňŇŤ“¬“«

Õ”ŗņÕļť“Ļ‚őŤß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Ļ“¬Ļ‘ŗ«»Ļž ňÕѧ”Ń“

0-5359-5341

-

08-9854-7942

dj_arshe@hotmail.com,

 

 

 

 

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

44

105.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

07.00 Ė

21.30 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§Ļļť“Ļ∑“

292 ňŃŔŤ 13 Ķ”ļŇŠŃŤ∑“

Õ”ŗņÕŠŃŤ∑“

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51140

ĺ√–§√Ŕ«‘ ‘…įž ł√√Ń“«ō≤‘

0-5357-5046

0-5357-5046

08-7176-9868

Bantaradeo.com

 

45

155

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.30-

20.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™ĻŃ«Ň™Ļ —Ńĺ—ĻłžŇ’ť

273/1 ňŃŔŤ 2 Ķ”ļŇŇ’ť

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51130

Ļ“¬«‘™“ Ľ—≠≠“°√≥ž

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5397-9112

-

08-6194-3849

Charn_6423@hotmail.com

 

46

-

-

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļŗĺ◊ŤÕ§«“ŃŃ—ŤĻ§ß

§Ļ«—ß –Š°ß

19/1 ňŃŔŤ 3 Ķ”ļŇňĻÕßŇŤÕß

Õ”ŗņÕŗ«’¬ßňĻÕßŇŤÕß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

-

0-5360-1644

-

-

             -

¬—ߚэī”ŗĻ‘Ļ

°‘®°√√Ń

47

106.25

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00 Ė

24.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§ĻĽŤ“ę“ß

59  ňŃŔŤ  1  Ķ”ļŇĽŤ“ę“ß

Õ”ŗņÕĽŤ“ę“ß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Ļ“¬Ľ√–ŗ √‘į  ō«√√≥Ļ«Ň

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5352-2067

-

08-1594-3995

Khonpasang.com

 

48

107

Mhz.

∑ō°«—Ļ

05.00-

17.00 Ļ.

19.00 Ė

21.30 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ§Ň◊ŤĻ„®Ņť“

35 ňŃŔŤ 1 Ķ”ļŇĻ“∑√“¬

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Ļ“ß∑—°…Õ√ ŗĻ’¬Ńĺ√ňŃŇ’

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5351-8166

-

08-5720-2264

           -

 

 

 

ĘťÕŃŔŇĺ◊ťĻį“Ļ ◊ŤÕŃ«Ň™Ļ  («‘∑¬ō™ōŃ™Ļ®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ)

 

∑’Ť

§«“Ń∂’Ť

ÕÕ°Õ“°“»

«—Ļ/ŗ«Ň“

™◊ŤÕ ∂“Ļ’ /∑’ŤĶ—ťß

™◊ŤÕ / Ķ”ŠňĻŤß

‚∑√»—ĺ∑ž

‚∑√ “√

Ń◊Õ∂◊Õ

E-mail address

ňŃ“¬ŗňĶō

49

107.25

Mhz.

®—Ļ∑√ž-

»ō°√ž

07.00 Ė

16.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļ‚√ßŗ√’¬Ļ

ŗ«’¬ßŗ®ī’¬ž«‘∑¬“

450 ňŃŔŤ 4 Ķ”ļŇŇ’ť

Õ”ŗņÕŇ’ť

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51120

Õ“®“√¬žĻĺīŇ  «‘™—¬§”

0-5357-0279

0-5357-0279

ĶŤÕ 12

08-1998-2390

wichaikhum@hotmail.com

 

50

108

Mhz.

∑ō°«—Ļ

04.00 Ė

21.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō™ōŃ™Ļĺ√–ĺō∑ł»“ Ļ“

«—ī —ĻĽŤ“¬“ßňŇ«ß

113           Ķ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

ĺ√–Õ“®“√¬ž∑”Ļō

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5356-3777

-

-

               -

 

51

93.5

Mhz.

∑ō°«—Ļ

08.00 Ė

19.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ōŗĺ◊ŤÕ§Ļš∑¬ň—«„®ŠĘÁߊ√ß

14/34 Ķ”ļŇ„ĻŗŃ◊Õß

Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß

®—ßň«—īŇ”ĺŔĻ

51000

§ō≥Õ√ĺ—Ļłž Ľ‘ŤĻ√Õī

-

08-1112-0675

-

funnyfm@gmail.com

 

54

92.5

Mhz.

®—Ļ∑√ž-»ō°√ž

06.00 Ė

17.00 Ļ.

 ∂“Ļ’«‘∑¬ō R redeo «‘∑¬ōŗĺ◊ŤÕ°“√

»÷°…“ŠŇ–ĺ—≤Ļ“Õ“™’ĺ

«‘∑¬“Ň—¬ŗ°…Ķ√ŠŇ–ŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’Ň”ĺŔĻ

99 ňŃŔŤ 5 ļť“Ļ®”Ķ“ŗň‘Ļ

∂ĻĻęōĽŗĽÕ√žšőŗ«¬ž “¬Ň”Ľ“ß-

ŗ™’¬ß„ňŃŤ

51140

 

Ļ“¬«√»‘ŇĽž   ō√‘¬–

ľÕ.«‘∑¬“Ň—¬ŗ°…Ķ√ŠŇ–ŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’Ň”ĺŔĻ

(ň—«ňĻť“ ∂“Ļ’Ō)

0-5397-6225

0-5397-6223

08-4171-1411

www.lcat.ac.th