รายชื่อวิทยุชุมชนจังหวัดลำพูน

ประเภทชุมชน รวม : 8 แห่ง

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทชุมชน อ.เมือง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

คนเมืองหละปูน

90.25MHz

171 ม.6 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายธงชัย  ช่อประดิษฐ

053-584721 /
081-7069036

2.

เพื่อพลเมือง

105.25MHz

138/2 ม.18 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายประภาส  ศาสตร์ศิลป์

087-3004012

3.

กลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัดสันป่ายางหลวง

108.00MHz

113 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

 

นายดำเนิน  บุญญะโสภัต

053-563777 /
089-8852438/

081-9606699

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทชุมชน อ.ป่าซาง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

เสียงป่าซาง

90.75MHz

53 ม.5 ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

นางลัดดา  มูลชีพ

089-0523165

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทชุมชน อ.เวียงหนองล่อง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

เวียงหนองล่อง

91.00MHz    

 

200/1 ม.6 ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

 

นายสว่าง  กันทะมูล

053-505346 /
081-8858901/

084-0469878

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทชุมชน อ.บ้านโฮ่ง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

คนบ้านโฮ่ง

89.50MHz

5 ม.2 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

นางปราณี  ณ ลำพูน

053-550016 /
081-8841831

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทสาชุมชน อ.ลี้

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

คนเมืองลี้

103.75MHz

วัดพระธาตุห้าดวง 1 ม.15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายเสน่ห์  จินาจันทร์

053-596530

2.

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา

107.25MHz

450/3 ม.4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายนภดล  วิชัยคำ

053-979822


ประเภทสาธารณะ รวม : 9 แห่ง

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทสาธารณะ อ.เมือง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

เพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคลำพูน

93.00MHz

 

วิทยาลัยเทคนิคลำพูน 42 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายบุญเลิศ  ห้าวหาญ

053-511073 /
053-511037/

089-8501339

2.

LPCN Radio Network

88.25MHz

 

อบจ.ลำพูน 125 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายสมชัย  สุคัมภีร์

053-597260 /
083-5801771

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทสาธารณะ อ.บ้านธิ

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

วิทยุกระจายข่าวเทศบาลตำบลบ้านธิ

 

89.75MHz

152 หมู่ 15 ต.บ้านธิ อ.เมือง จ.ลำพูน 51180

นายวรชาติ  ศรีไม้

053-501184 /
083-5742194

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทสาธารณะ อ.บ้านธิ

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนามูลนิธิอาภิธัมมิกวิชชาลัย

101.00MHz

 

105 ม.7 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

พระนพน  ชุณหะหิรัณย์

053-555256 /
081-2899971

2.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาวัดพระบาทตากผ้า

106.00MHz

 

วัดพระบาทตากผ้า 279 ม.6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

พระครูพุทธิญาณโสภณ  จารุวณฺโณ

053-005200 /
053-572639

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทสาธารณะ อ.ทุ่งหัวช้าง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง

106.25MHz

190/7 ม.3 ต.ทุ่งหัวช้าง อ.เมือง จ.ลำพูน 51160

นางวานีย์  ไชยประสพ

053-975040 /
081-8828489

 

 

 

 

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทสาธารณะ อ.ลี้

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

ลี้มีสุข

93.50MHz

45/38 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายวิโรจน์  ประทีปทอง

053-979290 /
084-4868619

2.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาลี้

103.25MHz

199 ม.6 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

พระครูพุทธิญาณโสภณ  จารุวณฺโณ

053-005200 /
081-8826285/

083-3188968

3.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาวัดพระบาทห้วยต้ม

104.25MHz

499 ม.8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

พระมานพ  อุปสโม

087-0313704 /
081-8112027 /

039-317220


ประเภทธุรกิจ รวม : 36 แห่ง

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทธุรกิจ อ.เมือง

 

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

คลื่นซ่า เรดิโอ

89.75MHz

202/2 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000     

ด.ต.สรวิชญ์  จอมใจ

053-584822 /
081-7650511

2.

เพื่อการเรียนรู้ Funny Fm

98.50MHz

14/35 ถ.ลำพูน-ป่าซางต.ในเมือง อ.เมือง     จ.ลำพูน 51000

นางดลชนก  ปิ่นรอด

053-534996 /
086-7322713

3.

เพื่อคนรุ่นใหม่ FRESH FM

104.25MHz

14/35 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง    จ.ลำพูน 51000

นางดลชนก  ปิ่นรอด

053-534996 /
086-7322713

4.

เพื่อคนลำพูน

95.75MHz

89/3 ม.4 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายวิทยา  สะคำปัน

053-093323

5.

สร้างสรรค์สังคม

99.50MHz

7/2 ม.5 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางสาวดวงธิดา  นำเวียง

053-093916 /
081-6727779    

6.

เค เรดิโอ

92.00MHz

99/1 ม.1 ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายเกรียงไกร  นาธง

053-563039 /
086-1827758

7.

สื่อสารสัมพันธ์

104.50MHz

218/3 ม.6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายพงษ์ประภาส  ไชยวงศ์ศรี

081-5300017 /
081-5300017

8.

ดีเจสัมพันธ์

87.75MHz

218/3 ม.6 ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายพงษ์ประภาส  ไชยวงศ์ศรี

081-5300017 /
081-5300017

9.

บ้านแป้น เรดิโอ

96.25MHz

45/1 ม.6 ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางเสาวนีย์  ดุมลาย

053-591222 /
086-4208548

10.

เพื่อคนไทยหัวใจแข็งแรง

93.50MHz

14/35 ถ.ลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง        จ.ลำพูน 51000

นางดลชนก  ปิ่นรอด

053-534996 /
086-7322713

11.

วิทยุเสรีเพื่อศักดิ์ศรีคนลำพูน

88.75MHz

 

 

159/180 ม.6 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายมนต์ชัย  หล่อมมีทรัพย์

053-526391 /
053-584962 /

089-8556117

12.

เจเจมีเดีย

103.00MHz

 

103 ม.18 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

 

นางพัชรินทร์  อินทะวงค์

053-537930 /
053-597165/

080-4991919

 

 

 

 

 

 

13.

เพื่อคนใช้แรงงาน

104.00MHz

24/33 ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายมนต์ชัย  หล่อมมีทรัพย์

053-583962 /
089-8556117

14.

เสียงประชาชนลำพูน

 

105.50MHz

 

33/56 ม.15 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายมงคล  ยองเพชร

053-526160 /
081-9507719

15.

คลื่นมวลชนลำพูน

91.50MHz

231/23 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางสาวกุลฌาณัฐฏ์  วงศ์สุรดาพร

053-533033 /
081-8840795

16.

แฮปปี้เรดิโอ

96.75MHz

15/1 ม.10 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

จ.ส.อ.สุรนาถ  แสนพรหม

053-563355 /
088-4137977

17.

เต็มร้อยเรดิโอ

99.00MHz

56/5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นางสาวนิรมล  วงศ์ใหญ่

081-2880064 /
086-9147464

18.

คนยองหละปูน

107.00MHz

285 ม.4 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51000

นายจิตาณัฐฏ์  วงศ์สุรดาพร

053-532642 /
 081-7649164

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทธุรกิจ อ.บ้านธิ

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

บ้านธิเรดิโอ

90.25MHz

136 ม.18 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

นางสาวอนงนาฏ  เออไชยยา

053-502035 /
086-9221158

 

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทธุรกิจ อ.ป่าซาง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

บ้านมงคลชัย

99.75MHz

201/1 ม.10 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

นางสาวน้ำฝน  กาบแก้ว

084-8079003

2.

คนป่าซาง

106.25MHz

59 ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

นายสมชัย  จันทร์ศิลป์

053-522067 /
089-6340520

3.

วิทยุลูกท่งเชียงใหม่

90.50MHz

124 ม.6 ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

จ่าสิบเอกสุรจิตร์  ผาสุข

089-8356352

4.

ป่าซางเรดิโอ

97.00MHz

89 ม.5 ถ.ประชาอุทิศ ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

นางเรืองนภา  เรือนสม

053-556551 /
081-4690272

5.

เอฟเอ็มลำพูน

101.25MHz

59 ม.1 ต.ป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

นายประเสริฐ สุวรรณนวล

081-5943995

 

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทธุรกิจ อ.เวียงหนองล่อง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

สถานีวิทยุ3เจ้า(มวลชนร้องเครือกาว)

91.75   MHz

130 ม.5 ต.หนองหยวง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120

นางพนิดา  บุญยิ่ง

053-005501 /
053-005502/

089-4357065

 

 

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทธุรกิจ อ.บ้านโฮ่ง

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

หล่ายแก้วเรดิโอ

102.75MHz

51/1 ม.1 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

นายวิรัช  สำราญ

053-578241 /
086-6563493

2.

จีพีเรดิโอ

95.75MHz

60/3 ม.1 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

นางสาวเกวลี  ศรีสุภา

053-591222 /
086-4208548

3.

ทุ่งปู่แดงเรดิโอ

104.75MHz

230 ม.13 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

นายนิเวศน์  หอมคำมา

053-595341 /
089-8547942

4.

คนบ้านเฮาเรดิโอ

99.00MHz

4 ม.13 ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130

นายกานนาวี  บุญทราย

053-980422 /
086-7289032

 

ลำดับ

ชื่อสถานี

คลื่นความถี่

ประเภทธุรกิจ อ.ลี้

ผู้อำนวยการสถานี

เบอร์โทรศัพท์

1.

เอฟเอ็มห้าดาว

102.00MHz

98 ม.15 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายวรพจน์  ทรายคำ

053-979644 /
086-1949549

2.

เวียงฟ้าเรดิโอ

99.50MHz

198/8 ม.14 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายวรพจน์  ทรายคำ

053-979644 /
086-1949549

3.

ทิวไผ่เรดิโอ

89.25MHz

139 ม.2 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายสวัสดิ์  สุนันต๊ะ

053-096085 /
089-9993548

4.

ประชาชนแม่ตืนศรีวิชัย

101.00MHz

อาคารวิชชุฎา ม.5 ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นางกรนิศ  วิชาเถิน

090-4345303

5.

ฟังแล้วเพลินเจริญใจ

91.75 MHz

1/37 ม.11 ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

 

นายวิโรจน์  ประทีปทอง

053-979290 /
053-979822 /          

084-4868619

6.

คลื่นใจฟ้า

107.00MHz

107 ม.1 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นายสมนึก  ทาปัญญา

053-518166

7.

มวลชนสัมพันธ์ลี้

105.50MHz

273/1 ม.12 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110

นางลักษมี  กันชูลี

053-979112