รายชื่อวิทยุชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับ คลื่นวิทยุ นายสถานี ที่อยู่ โทร
1 จวช.เพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระครูวิรัช  วิริยะธมโม วัดพระธาตุดอยกองมู  อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
053-611221
2 จวช.คลื่นสาละวิน
FM.89
นางเพชรณทัย  เง่าสุวรรณ 174 ต.เวียงใต้  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 053-621442
3 จวช.ตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง
FM.88
นายขนิษฐา  ศิริวงศ์ไพศาล อบต.แม่ยวม  อ.แม่สะเรียง
จ.แม่ฮ่องสอน
053-683233
4 จวช.ชุมชนคนเมืองปาย
FM.103
นายสมเกียรติ  สมจิต 65/1 หมู่ 8 ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
053-699812
08-1961-7629
5 จวช.ท้องถิ่นชุมชนอำเภอปาย
FM.90
นายประพัฒน์  อินถา ศาลาแก้วยิธิวัดหลวง  ต.เวียงใต้
อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน
08-9951-3364
6 จวช.ปายเรดิโอ
FM.93
นายชาตรี  เอกกำลังกุล 255 หมู่ 8 ต.เวียงใต้  อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
053-69945
08-1960-99788
7 จวช.คนอาสา
FM.92
นายอำนวย  คำชื่น 135 หมู่ 3 ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า
จ.แม่ฮ่องสอน
053-617235
08-1764-1680
8 จวช.อาเรดิโอ
FM.107.5
นายไพรัช  วิมาลา
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชิน
126 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ
อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
053-611848
9 FM .94 นางสาววิลาวัลย์  เอกกำลังกุล 101 หมู่ 6 ต.เวียงใต้ อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
053-699104
10 FM.101,108 พระบุญรอด  ทีฆายุโก
วัดป่าเมือง ปาย
288  หมู่ 8  ต.เวียงใต้  อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
08-1032-8142
11 FM.106 สมัชชา ประชาชน 65/1 หมู่ 8  ต.เวียงใต้  อ.ปาย
จ.แม่ฮ่องสอน
 
12 FM.106.5 พ.อ.อ. เชาว์ศิลป์  ล่องชูผล
ต.สเตอริโอ
290 หมุ่ 3 ต.ปางหมู  อ.เมือง
จ.แม่ฮ่องสอน
08-1961-6582