ความยากจนสามารถแก้ไขได้ด้วยการให้โอกาส และการปลดปล่อยศักยภาพของตน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถช่วยตนเองได้

นิยามความยากจน
สาเหตุของความยากจน
แนวทางแก้ไขปัญหา
การเขียนแผนธุรกิจ
การทำขยะหอม

 

 

 การเขียนแผนธุรกิจเพื่อผู้ประกอบการ OTOP
และผู้ประกอบการ SMEs

**************************************************************

แผนธุรกิจคืออะไร
          • เป็นผลสรุปหรือผลรวมแห่งกระบวนการคิดพิจารณาและการตัดสินใจของผู้ประกอบการออกมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ
          • เป็นแผนที่ช่วยชี้แนะการดำเนินงานขั้นตอนต่าง ๆ ในการก่อตั้งและดำเนินกิจการ/ โครงการ
          • เป็นแผนที่ให้รายละเอียดต่าง ๆ ทางด้านการตลาด การแข่งขัน กลยุทธ์ การประมาณทางการเงิน โดยชี้ให้เห็นประเด็นจุดอ่อนและข้อควรระวัง

แผนธุรกิจมีความสำคัญอย่างไร
          • เป็นการให้รายละเอียดการเริ่มต้นธุรกิจ/ โครงการ เพื่อชี้นำเป้าหมายที่ชัดเจนให้แก่ผู้ประกอบการ
          • เป็นเครื่องมือในการหาแหล่งที่มาของเงินทุน จากผู้ร่วมทุน กองทุน และสถาบันการเงินต่าง ๆ
          • ให้รายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดหาเงินทุน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด ฯลฯ

แผนธุรกิจควรมีอะไรบ้าง
แผนธุรกิจที่ดีควรจะมีการวิเคราะห์รายละเอียดในตัวแปรสำคัญ ดังนี้
          • สินค้าหรือบริการที่ขาย
          • กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
          • จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคต่าง ๆ ของธุรกิจ/ โครงการ

ลักษณะของแผนธุรกิจที่ดี
เมื่อได้อ่านแล้ว ควรจะต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้
          • การก่อตั้งธุรกิจ/ โครงการ มีความชัดเจนหรือสมบูรณ์แล้วหรือยัง
          • ธุรกิจ/ โครงการนี้มีความน่าลงทุนมากน้อยเพียงใด
          • ธุรกิจ/ โครงการมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จตั้งแต่เริ่มแรกมากน้อยเพียงใด
          • ธุรกิจ/ โครงการนี้มีความได้เปรียบในการแข่งขัน ในระยะยาวมากน้อยเพียงใด
          • สินค้าและบริการจะต้องไปตามความต้องการของตลาด
          • ผู้บริหารจะต้องเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริงก่อน
          • การกำหนด ต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อม โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน และคำนึงถึงคุณค่าที่จะให้แก่ลูกค้าเป็นหลัก
          • ด้านการเงินจะต้องมีความชัดเจนว่าส่วนใดคือเงินส่วนตัว ส่วนใดคือเม็ดเงินของธุรกิจ
          • ต้องสามารถคำนวณต้นทุนที่แท้จริงของธุรกิจ/ โครงการได้
          • หากธุรกิจ/ โครงการเป็นการผลิตสินค้า ไม่ควร ลงทุนซื้อเครื่องจักรเกินความจำเป็น
          • พิจารณากระบวนการผลิตสินค้าว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่
          • สินค้าที่ผลิตสามารถวางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
          • กระบวนการทางการตลาดและกระบวนการผลิต มีทางเลือกอื่นที่ประหยัดมีประสิทธิภาพได้มากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่
          • หน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการผลิต การจัดการทางการเงิน การจัดองค์กรมีความเหมาะสมหรือไม่
          • ธุรกิจ/ โครงการที่จะดำเนินการนั้น มีพนักงานที่มีคุณภาพและมีจำนวนเพียงพอหรือไม่

เหตุผลหลักที่ผู้ประกอบการจะต้องทำแผนธุรกิจ
          • เพื่อที่จะได้เห็นทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ
          • เป็นการสื่อทิศทางเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจให้แก่บุคคล หรือองค์กรที่สามารถจัดสรรเงินทุนให้ได้ทราบ
          • เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

องค์ประกอบหลักของแผนธุรกิจ
ประกอบด้วย
          • ผู้ประกอบการต้องรู้ว่าตนเองเป็นใคร
          • ธุรกิจของตนจะเดินไปในทิศทางไหน จะต้องอาศัยการกำหนดกรอบ 3 ประการ ได้แก่
                    - การกำหนดวิสัยทัศน์
                    - การกำหนดพันธกิจ
                    - การกำหนดเป้าหมาย
          • รู้ว่าตนเองจะไปได้อย่างไร จะต้องมีการวางกลยุทธ์ในแต่ละระดับขั้น ซึ่งประกอบด้วย
                    - กลยุทธ์ระดับองค์กร
                    - กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
                    - กลยุทธ์ระดับหน้าที่

องค์ประกอบของแผนธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
ต้องมีการลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่นำเสนอ ดังนี้

           • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
           เป็นส่วนที่รวบรวมประเด็นหลัก ๆ ของแผนทั้งเล่ม จุดเด่น คือ จะต้องอ่านและจับประเด็นได้ง่าย เนื้อหาที่นำเสนอประกอบด้วย ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ สินค้าและบริการ เงินลงทุนในโครงการ โครงสร้างเงินทุนหลักทรัพย์ อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ อัตราผลตอบแทน ระยะเวลาคืนทุน

          • วิสัยทัศน์
           นำเสนอจุดมุ่งหมายของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการทำธุรกิจ ซึ่งมักประกอบด้วย จุดมุ่งหมายที่เฉพาะเจาะจง สามารถวัดค่าได้ สามารถดำเนินการให้บรรลุได้ เป็นเหตุเป็นผลและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและมีกรอบระยะเวลาเป็นเครื่องกำหนด

          • การวิเคราะห์ธุรกิจ/ โครงการ
          • การวิเคราะห์สถานการณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
                1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ จะได้จากการประเมินสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจซึ่งผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ/ โครงการ

         ปัจจัยภายนอกที่ผู้ประกอบการควรให้ความสนใจมี 5 ประการหลัก ๆ ดังนี้
               • กลุ่มผู้ซื้อ หรือลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย
               • ค่านิยมทางวัฒนธรรมและสังคม
               • ความก้าวหน้า ทางด้านเทคโนโลยี
               • สถานการณ์ และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
               • สถานการณ์ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบ กลุ่มผู้ผลิต/ จำหน่ายวัตถุดิบ และเครือข่ายธุรกิจ

         2. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
เป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ การวิเคราะห์ปัจจัยนี้ถือเป็นการตรวจสอบความสามารถความพร้อม จุดอ่อนและจุดแข็งของธุรกิจ/ โครงการ

          อาจแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก
          • กำหนดประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความสามารถ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อโครงการ
          • วิเคราะห์จัดกลุ่มของประเด็นต่าง ๆ เช่น จุดแข็ง หรือ จุดอ่อน
          • ประเมินความสำคัญของแต่ละประเด็น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากร (เงิน คน ของ) เพื่อเสริมจุดแข็ง และลดจุดอ่อน
          • การวิเคราะห์การแข่งขัน

         • พันธกิจ
        จะอธิบายความเป็นไปได้ของธุรกิจ/ โครงการ ซึ่งมักครอบคลุมประเด็นสำคัญ 5 ประการ คือ
               • สินค้าและบริการของคุณคืออะไร
               • ลูกค้าของคุณเป็นใคร
               • คุณค่าที่คุณมอบให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างไร
               • ขณะนี้คุณเป็นอย่างไร
               • ต่อไปคุณควรจะเป็นอย่างไร

          • โอกาสทางธุรกิจ
          เป็นการแสดงข้อมูลหรือ ภาพทางการตลาดในปัจจุบัน ซึ่งสื่อให้เห็นถึงโอกาสทางการตลาด

          • กลยุทธ์ธุรกิจ
          เป็นการอธิบายให้เห็นถึงแนวทางและจุดแข็งของธุรกิจ/ โครงการ ในการบริหารโครงการ ประกอบด้วยเรื่องของ
               • ประสิทธิภาพทางธุรกิจ คุณภาพสินค้าและบริการที่เหนือกว่าคู่แข่ง รวมถึงนวัตกรรมในโครงการ
               • การบริหารต้นทุนให้ต่ำที่สุด
               • นำกลยุทธ์ “ ความแตกต่าง ” เข้ามาปรับใช้
               • กำหนดกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมาย
               • สามารถปรับตัวได้เร็ว

          • กลยุทธ์ระดับหน้าที่
          กำหนดเป็นข้อย่อยดังนี้
          1. การตลาด
               • แสดงรายละเอียดถึงวิธีการที่ธุรกิจเข้าไปเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาด
               • แสดงถึงกิจกรรมทางการตลาดของธุรกิจในปัจจุบันและแผนงานที่วางไว้ในอนาคต
               • การพัฒนาผลิตภัณฑ์
               • การทำตลาดและการขยายตลาด
               • รายละเอียดและการประเมินคู่แข่งขันทางธุรกิจ
               • วิธีการตอบโต้ทางธุรกิจ

          2. กลยุทธ์การผลิตและการดำเนินงาน
               • แผนการผลิต
               • อธิบายถึงโครงสร้างกระบวนการผลิต
               • เทคนิคการผลิต
               • กระบวนการที่แปลสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือบริการออกสู่ตลาด

         3. กลยุทธ์การบริหารจัดการ
               • อธิบายถึงกลุ่มผู้บริหาร
               • ชี้ให้เห็นถึงปูมหลัง ประสบการณ์ จุดแข็งของบริษัท
               • แสดงให้เห็นถึงความสามารถของทีมบริหารที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ • แผนการจัดองค์กร
               • โครงสร้างองค์กร

         4. กลยุทธ์การบัญชีและการเงิน
         เป็นการนำเสนอข้อมูลด้านการเงินของบริษัท ประกอบด้วย
               • การแสดงข้อมูลรายละเอียดทางการเงินต่าง ๆ
               • งบดุลกำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด
               • ข้อมูลด้านการเงินที่ผ่านมาอย่างน้อย 1-3 ปี และประมาณการทางการเงิน
               • อัตราผลตอบแทน
               • ระยะเวลาคืนทุน
               • การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

         • การจัดการองค์กรและการดำเนินงาน
         • ในบางโครงการอาจแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แผนการจัดองค์กร และแผนการดำเนินงาน
         • อธิบายถึงโครงสร้างของกิจการ
         • กระบวนการแปรสภาพจากวัตถุดิบเป็นสินค้าสำเร็จรูป หรือบริการออกสู่ตลาด

         • รายละเอียดและการประเมินคู่แข่งขันทางธุรกิจ

         • วิธีการตอบโต้ทางธุรกิจ

         ในการนี้ทางธนาคาร เพื่อเห็นว่าการจัดสัมมนาแผนธุรกิจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ OTOP และ ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อเรียนรู้การเขียนแผนธุรกิจ ในการนำมาเป็นเอกสารประกอบการพิจารณาการ ขอสินเชื่อกับธนาคาร อีกด้านหนึ่งนั้น เป็นการประหยัดเวลา ในการพิจารณาเอกสารประกอบของเจ้าหน้าที่ธนาคาร ดังนั้น หากท่านผู้ประกอบการ OTOP และ ผู้ประกอบการ SMEs ท่านใด สนใจเข้าร่วมสัมมนาไม่ว่าจะอยู่กรุงเทพหรือต่างจังหวัด

ผู้ประกอบการ OTOP
กรุณาติดต่อ
คุณเชาวนี สุนทรเกตุ
ฝ่ายพัฒนา OTOP
โทรศัพท์ 02-201-3700 ต่อ 3202

หรือ SMEs BANK call center 1357
 

จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 - 6 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738