ข้อมูลวิทยุชุมชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา
จัดทำโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา โทร.054-449704 อัพเดทล่าสุดเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555
ที่ ความถี่ ชื่อวิทยุชุมชน ที่ตั้ง ตำบล อำเภอ หัวหน้า / ผู้ดูแล โทรศัพท์/โทรสาร หมายเหตุ
อำเภอ เมือง
1 94.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เพื่อคนพะเยา
สถานีปั๊มนำมัน ปตท. ถ. สหกิจ ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ. พะเยา 56000 แม่ต๋ำ เมือง นางสาวนันทนา รักกอบชัย 054-413038
054-413039
อยู่ระหว่างเปลี่ยน แปลงสถานที่ตั้ง
2 88.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
กว๊านพะเยา
448 ซ.8 ม.4 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต. ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ต๋อม เมือง นางสาววาสนา รัตนาภรณ์ 054-481383
3 99.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
พะเยาเมืองน่าอยู่
561 ถ. พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 เวียง เมือง นายจรัส สุทธิกุลบุตร 054-412888
081-8818333
4 89.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เสียงบุษราคัม
93 ม.6 ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 สันป่าม่วง เมือง นายสุพิศ ถิ่นรัตน์ 081-9513724
086-1908708
086-1908708
081-9513724
5 91.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ท่าวังทองเรดิโอ
254 ม.9 ซ.10 ต. ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ท่าวังทอง เมือง นายภัทราวุธ สงวนใจ 054-411068
089-4344121
เดิม 90.00 เปลี่ยนเป็น 91.25 เมื่อ15 กค.51
6 104.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เสียงสื่อสารชุมชนพะเยา
28/3 ถนนพะเยา-ป่าแดด ม.2 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ท่าวังทอง เมือง นายเอกชัย สุริยะ 089-4321709
7 90.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ตำบลท่าวังทอง
112/13 ม.9 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ท่าวังทอง เมือง นายอานนท์ ปัญญโรจน์ 085-0294726
8 102.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
โอทอป เอฟ เอ็ม
81 ม.3 บ้านสันปูเลย ต. สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 สันป่าม่วง เมือง นายสาธิต แววงาม 085-0329741
9 92.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี
222 ม.1 ถ.พหลโยธิน ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ต๋อม เมือง - 054-410987
054-410989
10 105.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สมาร์ท เอฟ เอ็ม
541 ม.1 ต.ต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ต๋อม เมือง นางนภาพัน  มัจฉา 054-410050 081-5687274
11 104 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน
351/4 ถ.สายกลาง ต.แม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 แม่ต๋ำ เมือง นางสาวทิวาพร พลพานิชย์ 054-482896 11
12 106.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คนรักพะเยา
202 ม.10 ต.แม่นาเรือ (ข้างสถานีอนามัยแม่นาเรือ) อ.เมือง จ.พะเยา แม่นาเรือ เมือง นายโชคอดุลย์ โกฏยา 087-1773403
13 90.0 MHZ จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เพื่อการศึกษาโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม
217  ม.6   ต.บ้านตุ่น  อ.เมือง จ.พะเยา   56000  บ้านตุ่น เมือง จ.ส.อ.มงคล สดเมือง 089-0260439
14 103 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
บ้านจำป่าหวาย
64  ม.4  ต.จำป่าหวาย อ.เมือง  จ.พะเยา  56110 จำป่าหวาย เมือง - 054-445329
15 94.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
94.5 MHz
201/1  ม.11  ซ.8 แม่ต๋ำบุญโยง ต.แม่กา อ.เมือง  จ.พะเยา  56000 แม่กา เมือง นายสวัสดิ์ ศรีอุดร 054-445038
16 89.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เพื่อนการเกษตร
หจก.แอกโกร-ออน (ไทยแลนด์) บ้านห้วยเคียน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 บ้านต๊ำ เมือง นายสมบูรณ์ บำรุงเวช 085-6146518
17 89.00 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
บ้านห้วยเคียนเหนือ
ม.1 ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 บ้านต๊ำ เมือง นายทูล เวชกลาง 089-4847349 สถานีถ่ายทอด นปช.
18 98.00 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
98.00 MHz
ถ.เรือนจำ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 บ้านต๋อม เมือง นายประทีป งานดี สถานีถ่ายทอด นปช.
19 88.50 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ศูนย์ข่าวตำรวจท่องเที่ยว
229 ม.15 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000 บ้านต๋อม เมือง นายภัทราวุธ สงวนใจ
อำเภอ ภูกามยาว
1 101.50 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
บ้านดงเจน
83 ม.5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ดงเจน ภูกามยาว นายจักรแก้ว ดุเหว่า 06-1189333
083-5176331
สถานีถ่ายทอด นปช.
2 96.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ภูกามยาวเรดิโอ
30/1 ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ห้วยแก้ว ภูกามยาว นางสาวราตรี ก้อนคำ 083-5719151
อำเภอ แม่ใจ
1 103 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อ
ประชาชนบ้านตาด จ.อุดรธานี
- ศรีถ้อย แม่ใจ นางสาวทิวาพร พลพานิช 054-482896
2 104.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ถิ่นฟ้าล้านนา 
330 ม.1 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ   จ.พะเยา  56130 แม่ใจ แม่ใจ นายครอง   สุทธิกุลบุตร 054-413888 054-431376 081-6712506
3 93.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
หนองเล็งทราย
6  ม.3  ถนนคลองชลประทานต.แม่ใจ  อ.แม่ใจ   จ.พะเยา  56130 แม่ใจ แม่ใจ นายจตุพล  มงคลยศ 054 -449248 081-5950331
4 88.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
88.25 MHz
209 ม.9 ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ   จ.พะเยา  56130 ศรีย้อย แม่ใจ นางอทิราภรณ์  แววงาม
อำเภอ ดอกคำใต้
1 102.25  MHz  จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ดอกคำใต้
193 ม.1 ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56000  ดอกคำใต้  ดอกคำใต้ นายสุริยา  พรมเสน  054-491367 054-418482 081-3869076
2 89.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนคน ภูกามยาว 181 ม.3  ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120 ดอกคำใต้ ดอกคำใต้ นายสมพงษ์   เก่งวิกย์กรรม 01- 5950328
3 89.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนบ้านถ้ำ 117 ม.7 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้  จ.พะเยา  56000 บ้านถ้ำ ดอกคำใต้ นายธีรวัฒน์  ราชเนตร (นางมุกดา  อินต๊ะสาร)  
4 98.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สถานีวิทยุชุมชนคนรักถิ่น 4 ตำบล
ศูนย์รวมน้ำใจธนาคารหมู่บ้าน182 ม.5 ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้   จ.พะเยา  56120 บ้านปิน ดอกคำใต้ นายสังวร  อินต๊ะสาร 054-457095 01-7063189
5 103.75 MHz จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนเพื่อการเกษตร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 3 ม.10  ต.สันโค้ง  อ.ดอกคำใต้        จ.พะเยา  56120 สันโค้ง ดอกคำใต้ นายสายชล  อัปมานะ 084-7032123
6 96.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
รักษ์ดอกคำใต้
78 ม.1 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้   จ.พะเยา  56120 ดอนศรีชุม ดอกคำใต้ นายศุภฉัตร  บุญเจริญ
นายสุรชาติ  เรือแก้ว
054-419200
089-5592288 0819801953
7 94.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คลื่นดนตรี
227 ม.2 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้   จ.พะเยา  56120 บุญเกิด ดอกคำใต้ ด.ต.วฒิคุณ  ศรีหาตา 086-6715668 085-6373690
อำเภอ จุน
1 107 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ไชยสถาน    (สบายเรดิโอ)
246   ม.7  ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน   จ.พะเยา  56150 ห้วยข้าวก่ำ จุน นายณัฐพล วุฒิพงศ์นายทะนงศักดิ์  ทาวิชัย 054-420278 085-7141411 089-8380969
2 91.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน  จุนเรดิโอ 179 ม.1 บ้านห้วยกั้ง ต.จุน  อ.จุน  จ.พะเยา จุน จุน นายคมสัน  เตชะยอด 084-1517610
3 89.50 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
รีแล็กซ์เรดิโอ
384  ม. 2 ถ.จุน-เชียงคำ ต.ห้วยยางขาม   อ.จุน  จ.พะเยา  56150 ห้วยยางขาม จุน นายสุรชัย  แก้วทอง 054 – 420472
4 99 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด จ.อุดรธานี
สำนักปฏิบัติธรรม อ.จุน  จ.พะเยา จุน จุน นางสาวทิวาพร   พลพานิช  
5 87.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
87.75 MHz
167 ม.9   ต.ห้วยข้าวก่ำ   อ.จุน  จ.พะเยา 56150 ห้วยข้าวก่ำ จุน นายเสฏฐวุฒิ   วุฒิวงค์ 089-8380969
6 104.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
104.25 MHz
167 ม.9   ต.ห้วยข้าวก่ำ   อ.จุน  จ.พะเยา 56150 ห้วยข้าวก่ำ จุน นางพรรณพนัส   วุฒิวงค์ 089-2626966
อำเภอ ปง
1 101.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
วิทยุพัฒนาชุมชนคนรักถิ่น อำเภอปง
140 ม.14 ถ.ดอนแก้ว-ดอนชัยบ้านดอนไชยป่าแขม ต.ออย   อ.ปง   จ.พะเยา   56140 ออย ปง นายศิรวาณิชย์   คิดดี 089-555-6714
085-810-7975
089-822-1771 
2 103.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
นาปรังโมเดิร์นเรดิโอ
222/2  บ้านแสนสุข ต.นาปรัง   อ.ปง  จ.พะเยา   56140 นาปรัง ปง นายประพันธ์  กาละพวก
นางอำพร  กาละพวก
054-429282 086-1157693  
3 106.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คนเมืองปง
109/1 ม9 บ้านแสนสุข ต.นาปรัง   อ.ปง   จ.พะเยา นาปรัง ปง นายอนุรักษ์  โปร่งสุริยา 054-429520  
4 102 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ดี ดี เรดิโอ
109  ม .11  ต.ควร อ.ปง  จ.พะเยา ควร ปง นางทองใบ  ยอดยา 054-429243 086-1911119  
5 99.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
99.25 MHz
61  ม .11  ต.นาปรัง อ.ปง  จ.พะเยา 56140 นาปรัง ปง นางแสนจวน สุนันต๊ะ 054-497170 085-7076622  
6 106.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
106.75 MHz
12  ม .9  ต.นาปรัง อ.ปง  จ.พะเยา 56140 นาปรัง ปง นางพัชรี  หงส์ยะประนันต์ 084-7724515 086-7688300  
7 101.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
พัฒนาชุมชนคนรักถิ่นอำเภอปง
140  ม .14  ดอนไชยป่าแขม  ต.ออย อ.ปง  จ.พะเยา 56150 ออย ปง นายศิรวาณิชย์   คิดดี 089-5556709  
8 97.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คนเมืองปง
109/1  ม .9  บ้านแสนสุข  ต.นาปรัง อ.ปง  จ.พะเยา 56140 นาปรัง ปง นางยอนุรักษ์ โปร่งสุริยา สถานีถ่ายทอด นปช.
อำเภอ เชียงคำ
 1 104 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เชียงคำเรดิโอ
109/1 ม.13 บ้านบานเย็น ต.หย่วน อ.เชียงคำ   จ.พะเยา   56110 หย่วน เชียงคำ  นางสาวดรุณี  สุรัตน์ 054-415303
2 89.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สบายใจเรดิโอ
30/6 ม.8 บ้านตลาด ต.หย่วน อ.เชียงคำ   จ.พะเยา   56100 หย่วน เชียงคำ นายกระวี   สุภภิโญ นายโสรัตน์    สินธุยะ นางอนงค์   ศุภภิญโญ 054-451807 081-5951857 084-8083657
3 96.50 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คลื่นสีขาวเพื่อชุมชน
104   ม.10  บ้านเชียงบาน ต.เชียงบาน  อ.เชียงคำ จ.พะเยา  56110 เชียงบาน เชียงคำ นายศุภชัย เหลี่ยมศิริเจริญ 089-4303377 054-452493
4 105.5 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คนรักเชียงคำ
133 ม.9 บ้านแพดบุญเรือง ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ   จ.พะเยา 56110 เชียงบาน เชียงคำ นายรัฐภูมิ    จอมศรี 054-415898
5 105 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
พื้นที่เขต 2
97  ม.5   ต.เชียงบาน  อ.เชียงคำ   จ.พะเยา  56110  เชียงบาน เชียงคำ จ.ส.อ.พิสิฐ   เพียรการ 054-416306 081-9517031
6 102 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชนสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด จ.อุดรธานี วัดป่าน้อย  ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56100 อ่างทอง เชียงคำ นางสาวทิวาพร พลพานิช  
7 106 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ดวงดีเรดิโอ
ม. 9  ต.เวียง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110 เวียง เชียงคำ นางเหรียญ  กาละพวก 085-7114298
8 100.0 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
ม่อนดินแดงเรดิโอ
341  ม.16   ต.ฝายกวาง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110  ฝายกวาง เชียงคำ นายสมศักดิ์  เดาะบำรุง 080-1246095
9 103.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
103.25 MHz
171  ม.9   ต.เวียง อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110  เวียง เชียงคำ นายประพันธ์ กาละพวก -
10 92.25 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
92.25 MHz
ต.หย่วน อ.เชียงคำ  จ.พะเยา  56110  หย่วน เชียงคำ นายทวี สมฤทธิ์ สถานีถ่ายทอด นปช.
อำเภอ เชียงม่วน
1 107.50 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
เชียงม่วนเรดิโอ
339/3 ม.1   ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน  จ.พะเยา  56160  บ้านมาง  เชียงม่วน  นายวุฒิชัย สุนันต๊ะ 081-9614811 054-495262
อำเภอ ภูซาง
 1 107.75 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
สื่อสีขาว
162 ม.3 ต.เชียงแรง อ.ภูซาง  จ.พะเยา   56110 เชียงแรง ภูซาง นายปราโมทย์  สมฤทธิ์ 081-0203934 054-401019
2 98.7 MHz จุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน
คนภูซาง
หอประชุมบ้านแกใหม่ ม.6 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา ป่าสัก ภูซาง นายอิ่นแก้ว    อุ่นคำ  
รวมจำนวนจุดปฏิบัติการวิทยุชุมชน ในจังหวัดพะเยาจำนวน 45 สถานี