สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

          วันที่ 14 มิถุนายน 60 นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดขึ้น ที่ โรงแรมพะเยาเกทเวย์อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงช่องทางการตลาดการเชื่อมโยงการตลาดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์ โคเนื้อของจังหวัดพะเยา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคร่วมถึงจะเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยาด้วย
          นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นเจ้าภาพได้ร่วมโครงการ ผลิตโคคุณภาพตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่มีปัญหาด้านการตลาด ให้ปรับเป็นเลี้ยงโคที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงโคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดแคลนโคเนื้อในการบริโภคในปี 2560 จังหวัดพะเยา มีข้อมูลโคเนื้อ 40,57 5 ตัว ในปี 2561 มีโคเนื้อ 38,190 ตัว ลดลง 2,385 ตัว หรือประมาณร้อยละ 6 ของปี 2560 และประเทศไทยผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า และอินเดีย แต่ก็ยังมีการส่งออกโคมีชีวิตโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยในปีที่ผ่านมา มีการส่งออกโคมมีชีวิต 160,000 ตัว มูลค่า 2,090 ล้านบาท ตลาดหลักคือประเทศ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และมาเลเซีย
          แผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยการพัฒนาการเลี้ยง โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำ ที่มีในท้องถิ่น เช่น การใช้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้โคเนื้อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ที่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผน ด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปในทางที่เดียวกันเช่นการให้ความรู้ความเข้าใจ ในด้านการตลาด กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาด้านการตลาดโคเนื้อ การจัดโรดโชว์สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อ รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาดให้ผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายโดยตรง

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.จ.ะัเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
(22/06/2561)

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ
(21/06/2561)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
(21/06/2561)

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(21/06/2561)

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
(21/06/2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา และมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด คือ 87 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสร่วมรับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ด้วย
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา
(20/06/2561)