สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดสัมมนาการผลิต การตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภค

          วันนี้ (14 มิ.ย.61) ที่ห้องพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการสัมมนาการผลิตการตลาด และการสร้างแบรนด์สินค้าโคเนื้อคุณภาพ ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา จัดขึ้น เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวมถึงการชี้ให้เห็นถึงช่องทางการตลาด การเชื่อมโยงการตลาด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การสร้างแบรนด์โคเนื้อของจังหวัดพะเยา เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย คือเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดการแปรรูปการเชื่อมโยงการตลาด ตลอดจนการพัฒนาการตลาดด้วยการสร้างแบรนด์ เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในการบริโภคร่วมถึงจะเป็นสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดพะเยาด้วย
          นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ได้ร่วมโครงการผลิตโคคุณภาพตั้งแต่ปี 2557 เพื่อสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ต้องการลดพื้นที่ปลูกข้าวที่มีปัญหาด้านการตลาดให้ปรับเป็นเลี้ยงโคที่จะสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ประกอบกับปริมาณการเลี้ยงโคที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้ขาดแคลนโคเนื้อในการบริโภค โดยในปี 2560 จังหวัดพะเยา มีข้อมูลโคเนื้อ 40,57 5 ตัว ในปี 2561 มีโคเนื้อ 38,190 ตัว ลดลง 2,385 ตัว หรือประมาณร้อยละ 6 ของปี 2560 และประเทศไทยผลิตโคเนื้อไม่เพียงพอต่อการบริโภคต้องนำเข้าจากออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า และอินเดีย แต่ก็ยังมีการส่งออกโคมีชีวิต โคเนื้อ และผลิตภัณฑ์ไปประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยในปีที่ผ่านมา มีการส่งออกโคมมีชีวิต 160,000 ตัว มูลค่า 2,090 ล้านบาท ตลาดหลักคือประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และมาเลเซีย ซึ่งแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย การพัฒนาการเลี้ยง โดยใช้อาหารต้นทุนต่ำ ที่มีในท้องถิ่น เช่น การใช้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ได้โคเนื้อเข้าสู่ระบบสหกรณ์ ที่มีโรงฆ่าที่ได้มาตรฐานรวมถึงการมีศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
          ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้มีการวางแผนด้านการตลาดเพื่อให้เป็นไปในทางที่เดียวกันเช่น การให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการตลาดกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การจัดสัมมนาด้านการตลาดโคเนื้อ การจัดโรดโชว์สัปดาห์โคขุนดอกคำใต้ เพื่อแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โคเนื้อ รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาดให้ผู้ซื้อมาพบกับผู้ขายโดยตรง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย

จังหวัดพะเยา กำหนดประกอบพิธีวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย
(22/06/2561)

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ

ชาวสวนสับประรดพะเยา ประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ ขายผลผลิตไม่ได้ - ด้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งหาแนวทางช่วยเหลือ
(21/06/2561)

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จังหวัดพะเยา จัดโครงการ `หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน` ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ให้บริการแก่ประชาชนเชิงรุก สามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ
(21/06/2561)

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ.พะเยาจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิทัศน์นิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(21/06/2561)

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา

สสจ.พะเยา เร่งตรวจสอบสถานที่ผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อให้สถานที่ผลิตและนำเข้ามีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เป็นการยกระดับความปลอดภัยให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
(21/06/2561)

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา

โรงเรียนผู้สูงอายุ วัดพระธาตุจอมศีล ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมรับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย โดยมีผู้สูงอายุจำนวนกว่า 124 คน เข้ารับปริญญา และมีผู้สูงอายุที่อายุมากที่สุด คือ 87 ปีที่มีร่างกายแข็งแรงและจิตใจแจ่มใสร่วมรับปริญญาชีวิตในครั้งนี้ด้วย
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐฯ อำเภอดอกคำใต้
(20/06/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือสมาคมท่องเที่ยวพัฒนาอาชีพ ผู้สูงอายุเรือแจวรับจ้างกว๊านพะเยา
(20/06/2561)