สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จัดประชุมคณะทำงานทบทวนแผนพัฒนากำลังคน 5 ปี ให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

          วานนี้ (11 ก.ค.61) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ได้จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยาปี พ.ศ.2560-2564 ณ โรงแรมเคเอ็มกว๊านพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน เพื่อทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยาฯ ให้สอดรับกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาของจังหวัดพะเยาและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดยเฉพาะประเด็นการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ต.ภูซาง อ.ภูซาง ที่จะเชื่อมต่อกับเมืองคอบ แขวงไซยะบุลี สปป.ลาว โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อ.เชียงม่วน การเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนตามนโยบายท่องเที่ยวเมืองรอง โครงการพะเยาเมืองแห่งสุขภาพ (พะเยาเวลเนส) และโครงการพะเยาเมืองแห่งนกยูงไทย
          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การประชุมคณะทำงานทั้ง 4 คณะในครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ผลการประชุมทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดพะเยา 5 ปี ได้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัลของกำลังแรงงานทุกภาคส่วนโดยเร่งด่วน ทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยียุคประเทศไทย 4.0 การเน้นอบรมให้พนักงานมีจิตสำนึก มีวินัย รักองค์กร ควบคู่กับการให้บริการที่ประทับใจ การมุ่งเน้นการให้ความรู้ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกว๊านพะเยา การใช้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและมาตรฐานอาชีพเป็นหลักในการพัฒนากำลังแรงงานของจังหวัดพะเยา ทั้งแรงงานภาคบริการและช่างฝีมือสาขาต่างๆ การพัฒนาทักษะภาษาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะภาษาจีนและภาษาอังกฤษ และการพัฒนากำลังแรงงานกลุ่มโลจิสติกส์ เช่น สาขาผู้บริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้าและผู้ควบคุมรถยกสินค้า เป็นต้น เพื่อรองรับการค้าชายแดนและการขนส่งสินค้าผ่านแดน ภายหลังการเปิดด่านถาวรบ้านฮวก รวมถึงการใช้กลไกภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือลูกจ้างและนิสิตนักศึกษาของตนเอง โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นเพียงผู้กำกับดูแลและให้คำแนะนำเท่านั้น
          นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการใช้กลไกสิทธิประโยชน์ทางภาษี การกู้ยืมเงินและการให้เงินอุดหนุนช่วยเหลือจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในการพัฒนาทักษะฝีมือของแรงงานในสถานประกอบกิจการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าประชารัฐ ถวายในหลวง ร.10

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าประชารัฐ ถวายในหลวง ร.10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเปิดโครงการ พัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาฯ
(22/07/2561)

ข้าราชการเทศบาลตำบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากการทำงาน เลี้ยงไก่พันธุ์สวยงามจากต่างประเทศ ขายทางออนไลน์ สร้างรายได้เป็นอย่างดี

ข้าราชการเทศบาลตำบลสันป่าม่วง จังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างจากการทำงาน เลี้ยงไก่พันธุ์สวยงามจากต่างประเทศที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์สวยงาม ขายทางออนไลน์ สร้างรายได้เป็นอย่างดี
(22/07/2561)

รมช.กระทรวงเกษตรฯ นำข้าราชการ ปชช.จิตอาสาฯ จ.พะเยา ปลูกป่าฯถวายในหลวง ร.10 และเปิดอบรมพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาฯ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำ ข้าราชการทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ปลูกป่าประชารัฐ ถวายในหลวง ร.10 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเปิดโครงการ พัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชาฯ
(21/07/2561)

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทำอ่องมันปูขายสร้างรายได้งาม ช่วงฤดูฝน

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ทำอ่องมันปูขายสร้างรายได้ต่อวันมากกว่า 5,000 บาท ในช่วงฤดูฝน อาหารพื้นบ้านของล้านนา ที่ชาวบ้านชอบรับประทานกันเป็นจำนวนมาก
(21/07/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดพะเยา
(20/07/2561)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
(20/07/2561)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาในเดือนกรกฎาคม 2561
(20/07/2561)

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงก

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
(20/07/2561)