จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยการสะดวก ในการติดต่อราชการของประชาชน

          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่และการติดต่อราชการของหน่วยงานราชการและตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติตามภารกิจและการติดต่อราชการและตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการ ที่กำหนดให้บุคคลใดๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น และในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

พัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือพะเยา เดินหน้าสร้างหมอนวดไทย เตรียมรับการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ในพระราชดำริฯ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา หวังลดผลกระทบจากโครงการ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพที่มั่นคง ครอบครัวมีสุข ด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
(16/06/2562)

สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออกและยุงลาย

สำนักงานสาธารณสุข เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ รณรงค์ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันยุงลายและไข้เลือดออกในพื้นที่
(15/06/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือประชารัฐรักสามัคคีเสริมแกร่งผู้ประกอบการสร้างแบรนด์กาแฟประชารัฐพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาฝึกยกระดับฝีมือตามโครงการพัฒนาทักษะด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล และทักษะสนับสนุนจำเป็น สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟแบรนด์พะเยา ให้กับผู้ประกอบกิจการสมาชิกเครือข่ายบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา จำกัด
(15/06/2562)

แขวงทางหลวงพะเยา ปรับปรุงจุดหยุดรถบริเวณทางแยก จุดเสี่ยงย่านชุมชน

แขวงทางหลวงพะเยา ดำเนินการปรับปรุงจุดหยุดรถจักรยาน จักรยานยนต์บริเวณทางแยก รวมทั้งปรับปรุงจุดเสี่ยงบริเวณย่านชุมชนและความปลอดภัยหน้าโรงเรียน เพื่อเพิ่มมาตรการความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และป้องกันการอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียน
(14/06/2562)

มณฑลทหารบกที่ 34 เตรียมพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน

มณฑลทหารบกที่ 34 เตรียมพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ
(14/06/2562)

คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจประเมินคุณภาพและคัดเลือกสาธารณะสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น

คณะกรรมการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา ตรวจประเมินคุณภาพและคัดเลือกสาธารณะสุขอำเภอดีเด่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดีเด่น เพื่อให้มีคุณภาพและสามารถเป็นที่พึ่งของสังคม โดยการดูแลรักษาผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าการรับการรักษาในโรงพยาบาล
(14/06/2562)

มทบ.34 เตรียมพร้อมกำลังพล ยุทโธปกรณ์ รับมือช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนที่จะถึงนี้.

พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธาน ในการตรวจความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัย ของมณฑลทหารบกที่ 34 ในฐานะศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ประจำพื้นที่จังหวัดพะเยา
(14/06/2562)

พัฒนาฝีมือพะเยาฝึกแปรรูปปลาและสมุนไพรให้ผู้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ฯ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา บูรณาการจัดฝึกแปรรูปปลาและสมุนไพรให้ผู้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำปี้ฯ สร้างสินค้าที่ระลึก ประจำตำบล
(14/06/2562)