จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน

จังหวัดพะเยา ออกประกาศจังหวัดยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่ออำนวยการสะดวก ในการติดต่อราชการของประชาชน

          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 ข้อ 17 ประกอบกับที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพื่อให้การปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่และการติดต่อราชการของหน่วยงานราชการและตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้
          ให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน ในการปฏิบัติตามภารกิจและการติดต่อราชการและตามกฎหมายอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานราชการ รวมถึงประกาศ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยราชการ ที่กำหนดให้บุคคลใดๆ ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ กรณีจำเป็นและต้องการสำเนาดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการเป็นผู้จัดทำสำเนาดังกล่าวขึ้นเอง และห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดทำสำเนาเอกสารนั้น และในกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน ให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

อำเภอเมืองพะเยาติวเข้ม พ.ร.บ.โรงแรม แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รับงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน

อำเภอเมืองพะเยาติวเข้ม พ.ร.บ.โรงแรม แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม รับงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียน 21 -23 ธันวาคม 2561ณ จังหวัดพะเยา และต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(19/12/2561)

โรงเรียนเสนาธิการทหารบก นำคณาจารย์และนายทหารนักเรียนมาศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา

พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ได้นำคณาจารย์และนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำชุดที่ 97 ศึกษาดูงานและตรวจภูมิประเทศภาคเหนือ ห้วงวันที่ 17 - 22 ธ.ค.61
(19/12/2561)

แขวงทางหลวงพะเยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

แขวงทางหลวงพะเยา จัดตั้งศูนย์อำนวยความปลอดภัย เพื่อประสานงานอำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่ประชาชน ในการเดินทางท่องเที่ยว และเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562

จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้

จังหวัดพะเยา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคมนี้ ให้เด็ก เยาวชน พัฒนาและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ และสร้างงาน สร้างรายได้ในอนาคต
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยาคุมเข้มตรวจร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ป้องกันฉวยโอกาสขึ้นราคา ช่วงจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักเรียน คณะครู กว่า 120,000 คน ร่วมแข่งขันงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมฯ นักเรียนระดับประเทศ 21 -23 ธ.ค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา ได้ออกการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โดยสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญในช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่
(19/12/2561)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก

จังหวัดพะเยา จัดพิธีงานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หวังเชื่อมโยงความร่วมมือทั้งสองฝ่าย ในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
(18/12/2561)

จังหวัดพะเยาจัดพิธียิ่งใหญ่ `งานฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก ` เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่น ไทย - สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น หวังเชื่อมโยง

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และเจ้าเมืองคอบ ผู้แทนเจ้าแขวงไชยะบุลี เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดงาน ` ฉลองการยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวก อำเภอภูซาง เป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ` ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก
(18/12/2561)