สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงานให้กับแรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงานให้กับแรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ "แรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ"

          วันนี้ (12 ต.ค.61) ที่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับประธานเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยา 5 องค์กร ได้แก่ นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือและประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ 2 , นายคงศักดิ์ ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา , นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา , นายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพะเยา จำกัด , และนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประชุมหารือกับคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า เป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ โดยเน้นการรวมกลุ่มของแรงงานพิการในอาชีพนั้นๆ โดยเฉพาะสาขาช่าง เพื่อรับงานเข้ามาทำในกลุ่มหรือรับจ้างเหมา เช่น งานอลูมิเนียมก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนแรงงานของจังหวัดพะเยา หากช่างพิการสามารถรวมกลุ่มหาแหล่งทุน และหาเครื่องมือหลัก เช่น เครื่องมือตัดอลูมิเนียม ก็จะสามารถรับจ้างทำงานมุ้งลวด กรอบอลูมิเนียมบานประตูและบานหน้าต่างได้ ทั้งนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด ได้ช่วยแนะนำแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 แนะนำเทคนิคการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย การดำเนินธุรกิจ การช่วยเหลือกันในกลุ่มคนตัวเล็ก สำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และหอการค้าจังหวัดพะเยา ได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในเครือข่ายจ้างช่างพิการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งต้องพยายามผลักดัน โน้มน้าวให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบกิจการ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการจ้างช่างผู้ที่มีฝีมือมีมาตรฐาน แม้จะต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าแรงงานไร้ฝีมือก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยายังได้มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งที่มีลูกค้าให้กับพนักงานนวดพิการ เช่น ในห้างท็อปพลาซ่า หรือห้างเทสโก้โลตัส สาขาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา รวมถึงการจ้างงานพนักงานนวดพิการในโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก โฮมสเตย์ ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เช่น หมู่บ้านโอท็อป 8 เส้นทาง ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการรายย่อยที่กระจายตัวในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด โดยพนักงานนวดพิการสามารถมีงานทำ มีอาชีพ ทั้งในรูปแบบการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการเองในรูปแบบของ SME
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังได้วางแผนร่วมกับเครือข่ายประชารัฐในจังหวัดพะเยา ที่จะขยายผลไปยังคนพิการกลุ่มอื่น สาขาอื่น และในอำเภออื่นๆ ของจังหวัดพะเยาด้วย หากโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบกิจการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาผู้รับบริการ โครงการนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ ในข้อที่ 3 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

ค่า PM 2.5 ที่จังหวัดพะเยา เกินมาตรฐานที่ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่า PM 2.5 ที่จังหวัดพะเยา เกินมาตรฐานที่ 55 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
(23/02/2562)

คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน

คณะสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ และความเข้าใจกับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
(23/02/2562)

ส.ปชส.พะเยา นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาช

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ได้นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจให้กับประชาชน ตามโครงการประชาสัมพันธ์การกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน
(22/02/2562)

ผู้ว่าฯ พะเยา แจ้งความร้องทุกข์ มีผู้แอบอ้างใช้เฟสบุ๊ค `ผู้ว่า หมูป่า`

ผู้ว่าฯ พะเยา แจ้งความร้องทุกข์ มีผู้ใช้เฟสบุ๊ค `ผู้ว่า หมูป่า` นำรูปตน ไปแสดงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นเจ้าของเฟสบุ๊ค เป็นการแอบอ้าง หลอกลวง และสร้างความเสียหาย ตนได้แจ้งความที่ สภ.เมืองพะเยา เพื่อให้สืบสวน สอบสวน หาตัวผู้ทำการสร้างเฟสบุ๊คปลอม ดำเนินคดีในความผิดต่อไป
(22/02/2562)

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2562 ส่งเสริมประชาชนร่วมอนุรักษ์สืบสานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสร้างความอยู่ดีมีสุข
(22/02/2562)

สนง.สาธารณสุขจังหวัดพะเยาเฝ้าระวังการแพทย์ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเข้มข้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างเข้มข้น พร้อมแนะวิธีการปฏิบัติตนให้ประชาชนป้องกันโรค
(22/02/2562)

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าว งานมหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนาครั้งที่ 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา จัดแถลงข่าว งานมหกรรมโคเนื้อพะเยาล้านนาครั้งที่ 1 เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านโคเนื้อ และสร้างมูลราคาเพิ่มผลิตโคเนื้อ
(21/02/2562)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เชิญชวนสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90

กองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครและคัดเลือกผู้มีรายได้น้อยและยากจน เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 90
(21/02/2562)