สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงานให้กับแรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงานให้กับแรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ "แรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ"

          วันนี้ (12 ต.ค.61) ที่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับประธานเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยา 5 องค์กร ได้แก่ นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือและประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ 2 , นายคงศักดิ์ ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา , นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา , นายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพะเยา จำกัด , และนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประชุมหารือกับคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า เป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ โดยเน้นการรวมกลุ่มของแรงงานพิการในอาชีพนั้นๆ โดยเฉพาะสาขาช่าง เพื่อรับงานเข้ามาทำในกลุ่มหรือรับจ้างเหมา เช่น งานอลูมิเนียมก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนแรงงานของจังหวัดพะเยา หากช่างพิการสามารถรวมกลุ่มหาแหล่งทุน และหาเครื่องมือหลัก เช่น เครื่องมือตัดอลูมิเนียม ก็จะสามารถรับจ้างทำงานมุ้งลวด กรอบอลูมิเนียมบานประตูและบานหน้าต่างได้ ทั้งนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด ได้ช่วยแนะนำแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 แนะนำเทคนิคการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย การดำเนินธุรกิจ การช่วยเหลือกันในกลุ่มคนตัวเล็ก สำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และหอการค้าจังหวัดพะเยา ได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในเครือข่ายจ้างช่างพิการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งต้องพยายามผลักดัน โน้มน้าวให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบกิจการ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการจ้างช่างผู้ที่มีฝีมือมีมาตรฐาน แม้จะต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าแรงงานไร้ฝีมือก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยายังได้มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งที่มีลูกค้าให้กับพนักงานนวดพิการ เช่น ในห้างท็อปพลาซ่า หรือห้างเทสโก้โลตัส สาขาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา รวมถึงการจ้างงานพนักงานนวดพิการในโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก โฮมสเตย์ ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เช่น หมู่บ้านโอท็อป 8 เส้นทาง ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการรายย่อยที่กระจายตัวในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด โดยพนักงานนวดพิการสามารถมีงานทำ มีอาชีพ ทั้งในรูปแบบการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการเองในรูปแบบของ SME
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังได้วางแผนร่วมกับเครือข่ายประชารัฐในจังหวัดพะเยา ที่จะขยายผลไปยังคนพิการกลุ่มอื่น สาขาอื่น และในอำเภออื่นๆ ของจังหวัดพะเยาด้วย หากโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบกิจการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาผู้รับบริการ โครงการนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ ในข้อที่ 3 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เชิญชวนทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
(26/06/2562)

กรมสุขภาพจิต ห่วงวัยรุ่นเยาวชนไทย เสี่ยงภาวะซึมเศร้า

กรมสุขภาพจิต ห่วงวัยรุ่นเยาวชนไทย เสี่ยงภาวะซึมเศร้า แนะคนรอบข้างใช้หลัก 3 ส. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในกลุ่มเด็กและเยาวชน
(26/06/2562)

จ.พะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ` มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด `

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ `มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด`
(26/06/2562)

จ.พะเยาจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ ` มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด `

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิดและคำขวัญ `มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด`
(26/06/2562)

พัฒนาฝีมือแรงานพะเยา ฝึกทำบายศรีและพรมเช็ดเท้าจากเศษผ้าให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอแม่ใจและดอกคำใต้ 3 รุ่น

พัฒนาฝีมือแรงานพะเยา ฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอแม่ใจและดอกคำใต้พร้อมกัน 3 รุ่น
(26/06/2562)

พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม `มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด` เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

พลังมวลชนทุกภาคส่วนในจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม `มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด` เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(26/06/2562)

จังหวัดพะเยา จัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านดง หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
(25/06/2562)

อุตุพะเยา เตือน ระวังฝนตกและคลื่นลมแรงบริเวณประเทศไทย วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2562

สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา เตือน ระวังฝนตกและคลื่นลมแรงบริเวณประเทศไทย วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2562 เพื่อให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบบ้านเรือนให้เรียบร้อย
(25/06/2562)