สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงานให้กับแรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงานให้กับแรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือเครือข่าย 5 องค์กรประชารัฐสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ "แรงงานพิการที่มีมาตรฐานฝีมือ"

          วันนี้ (12 ต.ค.61) ที่ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับประธานเครือข่ายประชารัฐจังหวัดพะเยา 5 องค์กร ได้แก่ นายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือและประธานสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ 2 , นายคงศักดิ์ ธรานิศร ประธานหอการค้าจังหวัดพะเยา , นายคมม์ มีศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา , นายจรัส สุทธิกุลบุตร กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐ รักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จังหวัดพะเยา จำกัด , และนายมานพ หาลือ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา ประชุมหารือกับคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ใน 3 สาขาอาชีพ ได้แก่ พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ช่างอลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 50 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2561 โดยได้ดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2561
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า เป็นการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเครือข่ายภาคเอกชนและประชาสังคมในการให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ โดยเน้นการรวมกลุ่มของแรงงานพิการในอาชีพนั้นๆ โดยเฉพาะสาขาช่าง เพื่อรับงานเข้ามาทำในกลุ่มหรือรับจ้างเหมา เช่น งานอลูมิเนียมก่อสร้าง ซึ่งเป็นสาขาที่ขาดแคลนแรงงานของจังหวัดพะเยา หากช่างพิการสามารถรวมกลุ่มหาแหล่งทุน และหาเครื่องมือหลัก เช่น เครื่องมือตัดอลูมิเนียม ก็จะสามารถรับจ้างทำงานมุ้งลวด กรอบอลูมิเนียมบานประตูและบานหน้าต่างได้ ทั้งนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด ได้ช่วยแนะนำแนวทางการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อประกอบการขอกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือตอนบน 2 แนะนำเทคนิคการเป็นผู้ประกอบการรายย่อย การดำเนินธุรกิจ การช่วยเหลือกันในกลุ่มคนตัวเล็ก สำหรับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และหอการค้าจังหวัดพะเยา ได้มุ่งเน้นสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการในเครือข่ายจ้างช่างพิการเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการของตน โดยจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่สูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งต้องพยายามผลักดัน โน้มน้าวให้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ประกอบกิจการ ให้เห็นคุณค่าและประโยชน์ในการจ้างช่างผู้ที่มีฝีมือมีมาตรฐาน แม้จะต้องจ่ายค่าจ้างสูงกว่าแรงงานไร้ฝีมือก็ตาม นอกจากนี้ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดพะเยา จำกัด และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยายังได้มุ่งเน้นการจัดหาแหล่งที่มีลูกค้าให้กับพนักงานนวดพิการ เช่น ในห้างท็อปพลาซ่า หรือห้างเทสโก้โลตัส สาขาต่างๆ ในจังหวัดพะเยา รวมถึงการจ้างงานพนักงานนวดพิการในโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก โฮมสเตย์ ในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน เช่น หมู่บ้านโอท็อป 8 เส้นทาง ชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถี และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการรายย่อยที่กระจายตัวในทุกอำเภอทั่วทั้งจังหวัด โดยพนักงานนวดพิการสามารถมีงานทำ มีอาชีพ ทั้งในรูปแบบการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ และการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือเป็นผู้ประกอบกิจการเองในรูปแบบของ SME
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยายังได้วางแผนร่วมกับเครือข่ายประชารัฐในจังหวัดพะเยา ที่จะขยายผลไปยังคนพิการกลุ่มอื่น สาขาอื่น และในอำเภออื่นๆ ของจังหวัดพะเยาด้วย หากโครงการนำร่องนี้ประสบความสำเร็จ ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบกิจการและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาผู้รับบริการ โครงการนี้ได้ดำเนินการตามนโยบายเน้นหนักของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) ในปีงบประมาณ 2562 นโยบายเร่งด่วน (Agenda Based) 13 ข้อ ในข้อที่ 3 ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการ

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จ.พะเยา ประชุมเตรียมพร้อมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานเตรียมการจัดงานฉลองการยกระดับ จุดผ่อนปรนการค้าบ้านฮวกอำเภอภูซางเป็นจุดผ่านแดนบ้านฮวกเป็นจุดผ่านแดนถาวรบ้านฮวก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
(12/12/2561)

กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน เปิดการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา) ที่โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
(12/12/2561)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม
(12/12/2561)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม(ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)

กรมโยธาธิการและผังเมือง ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อร่วมกันในการวางและจัดทำผัง โครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำยม (ระดับพื้นที่จังหวัดพะเยา)
(12/12/2561)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องคือฝึกจักสานกระติบข้าวสีธรรมชาติ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือโรงเรียนผู้สูงอายุวัดร่องคือฝึกจักสานกระติบข้าวสีธรรมชาติ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบของจังหวัดพะเยา
(12/12/2561)

กลุ่มผู้สูงอายุบ้านสบบง ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา รวมกลุ่มผลิตข้าวควบขนมโบราณขาย สร้างรายได้

กลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา รวมกลุ่มผลิตข้าวควบโบราณขาย สร้างรายได้ โดยในแต่ละวันจะมีลูกค้าเดินทางมาสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง จนไม่สามารถผลิตได้ทัน เนื่องจากเป็นข้าวควบที่มีรสชาติอร่อยแบบพื้นบ้านที่หาทานได้ยาก และขั้นตอนการทำก็ยังคงสูตรดั้งเดิม สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี
(11/12/2561)

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆ ฟรี ตามโครงการ `จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม` เพื่อให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้า

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา จัดโครงการ `จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม` ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ โดยช่างชำนาญการ เพื่อให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้า
(11/12/2561)

ชาวบ้านร่องไฮสืบทอดตีมีดโบราณกว่า 100 ปี สร้างรายได้ ส่งขายทั่วประเทศ

ชาวบ้านชุมชนบ้านร่องไฮ ยังคงสืบสานวิถีชุมชน ทำการผลิตมีดด้วยมือมานานกว่า 100 ปี ปัจจุบันเริ่มหาได้น้อยลงเนื่องจากมีเทคโลยีที่ทันสมัยขึ้น พร้อมมีการถ่ายทอดฝีมือกันแบบรุ่นต่อรุ่นส่งขายทั่วประเทศ
(10/12/2561)