สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้และภูกามยาวพร้อมกัน 4 รุ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอาชีพเสริมผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้และภูกามยาวพร้อมกัน 4 รุ่น

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐอำเภอดอกคำใต้และภูกามยาวพร้อมกัน 4 รุ่น 2 สาขา สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดการฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมกัน 4 รุ่น 2 สาขา (หลักสูตร 30 ชั่วโมง) ได้แก่ สาขา “ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร” ระหว่างวันที่ 20-24 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านดงสุวรรณ ม.1 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ ผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 20 คน และสาขา “การแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบ และสมุนไพรพอกเข่าม่อนปูยา” จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 25 คน ฝึกระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 5 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จำนวน 1 รุ่น และฝึก ณ โรงผลิตกล่องกระดาษ อบต.ป่าซาง ต.ป่าซาง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 75 คน ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาได้รับเป้าหมายฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 คน 10 รุ่น โดยต้องฝึกให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้ ทั้งนี้ ได้มีแผนเปิดฝึกต่อเนื่องพร้อมกันอีก 3 รุ่น ใน 2 สาขา ได้แก่ การทำบายศรี จำนวน 1 รุ่น และการทำผลิตภัณฑ์จากเศษผ้ายืด อีกจำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 24-28 มิถุนายน 2562
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า การฝึกอาชีพเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 ทั้ง 10 รุ่นนี้เป็นการฝึกต่อเนื่องจากโครงการ ระยะที่ 1 ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2561 โดยจะดำเนินการฝึกให้กับผู้มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี และได้เลือกพัฒนากับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งจังหวัดพะเยายังเหลือกลุ่มเป้าหมายอีกประมาณ 4,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามอาชีพที่ตนเองถนัด สามารถนำทักษะความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเองและครอบครัวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พ้นขีดความยากจน ทั้งนี้ การฝึกสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กทางการเกษตร สามารถช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการต้องนำเครื่องไปซ่อมในตัวเมือง และยังสามารถช่วยซ่อมเครื่องยนต์เล็กให้กับเพื่อนสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรได้ ขณะที่สาขาการแปรรูปสมุนไพร การทำลูกประคบ และการทำสมุนไพรพอกเข่า เป็นการฝึกขยายผลสร้างเครือข่ายการทำผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพร เพื่อใช้ในการนวดประคบ และสมุนไพรพอกเข่าพร้อมใช้ อย่างไรก็ตาม นอกจากผู้ผ่านการฝึกสามารถผลิตเพื่อใช้เองภายในครัวเรือนแล้ว ยังสามารถผลิตเพื่อจำหน่ายร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรห้วยแก้ว ในชื่อ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพรพอกเข่าม่อนปูยา” ได้อีกด้วย จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทันทีภายหลังการฝึก

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(19/07/2562)

เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ

เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ วางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกัน
(19/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด สร้างแบรนด์กาแฟมาตรฐาน ปลูกขายในพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด ฝึกยกระดับฝีมือ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟแบรนด์พะเยา
(19/07/2562)

จังหวัดพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง หลังสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง หลังสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และให้เกษตรกรชะลอการปลูกพืชไปก่อน
(19/07/2562)

จังหวัดพะเยา ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เร่งประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา
(18/07/2562)

อุตสาหกรรม จ.พะเยา ย้ำเจตนารมณ์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งสู่ `สำนักงานใสสะอาด`

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประกาศเจตนารมณ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตั้งเป้าเป็น `สำนักงานใสสะอาด`
(18/07/2562)

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ขณะที่เกษตรกรบางรายต้องเร่งสูบน้ำเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวและรอฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้
(18/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเสริมนวดน้ำมันหอมระเหยหมอนวดไทยรับการท่องเที่ยวอ่างน้ำปี้ฯ เชียงม่วน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาขา นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
(17/07/2562)