คณะจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุมด้านการค้าการลงทุน

คณะจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุมด้านการค้าการลงทุน

คณะจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน แขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว ศึกษาดูงานที่ จ.พะเยา ก่อนเข้าร่วมประชุมด้านการค้าการลงทุน ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562

          ท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และท่านวันนา แก้วสันติ หัวหน้าห้องว่าการแขวงอุดมไชย พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ได้เดินทางมาศึกษาดูงานด้านอาชีพ ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ บ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และชาวบ้าน บ้านบัวให้การต้อนรับ
          จากนั้นเดินทางไปดูการดำเนินงานโรงสีข้าวชุมชนบ้านบัวหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น ซึ่งสร้างด้วยงบพัฒนาจังหวัดพะเยา ปีงบประมาณ 2556 ด้วยงบประมาณ 1,349,000บาท ซึ่งโรงสีแห่งนี้ เป็นแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ เป็นข้าวที่ได้จากการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆในทุกขั้นตอนการผลิตจากการเก็บรักษา และได้เดินทางไปดูงานการผลิต เตาแกลบชีวมวล ที่บ้านนายเสาร์แก้ว ใจบาล หมู่ที่ 4 ซึ่งได้คิดค้นพลังงานทดแทน ด้วยการสร้างเตาแกลบชีวมวล หนึ่งในนวัตกรรมจากภูมิปัญญา เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมกับประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ปัจจุบันผลงานของปราชญ์คนนี้ ได้ขยายผลต่อยอดไปยังชุมชนอื่นๆ ตลอดจนผู้สนใจมาเยี่ยมชมศึกษางานศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
          หลังจากนั้นคณะได้เดินทางมาดูกิจกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ วิถีชีวิตพอเพียงซึ่งผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติในบ้านบัว เป็นลักษณะกลุ่มช่างทำแคร่ไม้ไผ่ และบันไดไม้ไผ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับประเทศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งราษฎรของหมู่บ้านนอกจากจะมีอาชีพจักสาน เข่ง สุ่มไก่ จากไม้ไผ่แล้ว ผู้นำชุมชนซึ่งเป็นช่างในหมู่บ้าน ก็ได้รวมตัวกันทำอาชีพจักรสารแคร่ไม้ไผ่ และทำบันไดไม้ไผ่ ออกจำหน่ายในจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียงจนมีผู้สนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก สามารถทำรายได้ให้กับกลุ่มช่างบ้านบัวได้เป็นอย่างดี
          โดยในวันนี้ (24 มิ.ย.62) คณะจากแขวงไชยะบุลี และแขวงอุดมไชย ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ การค้าชายแดนจังหวัดพะเยา กับแขวงไชยบุลี และแขวงอุดมไชย สปป.ลาว และศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายตลาดการค้าการลงทุน ในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประเทศคู่ค้า ซึ่งจังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(19/07/2562)

เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ

เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ วางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกัน
(19/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด สร้างแบรนด์กาแฟมาตรฐาน ปลูกขายในพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด ฝึกยกระดับฝีมือ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟแบรนด์พะเยา
(19/07/2562)

จังหวัดพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง หลังสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง หลังสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และให้เกษตรกรชะลอการปลูกพืชไปก่อน
(19/07/2562)

จังหวัดพะเยา ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เร่งประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา
(18/07/2562)

อุตสาหกรรม จ.พะเยา ย้ำเจตนารมณ์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งสู่ `สำนักงานใสสะอาด`

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประกาศเจตนารมณ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตั้งเป้าเป็น `สำนักงานใสสะอาด`
(18/07/2562)

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ขณะที่เกษตรกรบางรายต้องเร่งสูบน้ำเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวและรอฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้
(18/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเสริมนวดน้ำมันหอมระเหยหมอนวดไทยรับการท่องเที่ยวอ่างน้ำปี้ฯ เชียงม่วน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาขา นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
(17/07/2562)