จังหวัดพะเยา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี -แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี -แขวงอุดมไชย สปป.ลาว ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา พร้อมภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยะบุลี -แขวงอุดมไชย สปป.ลาว เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน

          นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพะเยา และภาคเอกชน ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า การลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนจังหวัดพะเยา กับท่านยันยง สีปะเสิด รองเจ้าแขวงไชยะบุลี พร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และท่านวันนา แก้วสันติ หัวหน้าห้องว่าการแขวงอุดมไชยพร้อมหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ซึ่ง จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้จัดประชุมปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดน จังหวัดพะเยา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และขยายตลาดการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศ GMS อาเซียนและประเทศคู่ค้า เพื่อส่งเสริมการค้าสร้างความสัมพันธ์ที่ดี กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-26 มิถุนายน 2562 ณ จังหวัดพะเยา
          ทั้งนี้ กิจกรรมการประชุมหารือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดพะเยากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนระหว่างจังหวัดพะเยา แขวงไชยบุรี และแขวงอุดมไชยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมซึ่งประกอบด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ของจังหวัดพะเยา จำนวน 86 คน ภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยบุรี – แขวงอุดมไชย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แขวงละ 16 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน เพื่อให้เกิดการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน และการท่องเที่ยว สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน แขวงไชยบุรี และแขวงอุดมไชยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกับจังหวัดพะเยา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือระบบไฟฟ้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน ในโครงการ `จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม`

ชมรมมาตรฐานช่างไฟฟ้าพะเยา ออกให้บริการติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ฟรี ตามวัด โรงเรียน และสถานที่ต่างๆ ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือระบบไฟฟ้าชำรุดไม่ได้มาตรฐาน โดยช่างชำนาญการ เพื่อให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามาตรฐานไฟฟ้าในโครงการ `จิตอาสา เราทำดี เพื่อสังคม`
(14/10/2562)

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยากว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรเทโวฯ คึกคัก

พุทธศาสนิกชนชาวพะเยากว่า 1,000 คน ร่วมตักบาตรเทโวโรหณะคึกคัก เนื่องในโอกาสวันออกพรรษา ประจำปี 2562
(14/10/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวพะเยา จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม นาถบพิตร
(13/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(13/10/2562)

จ.พะเยา จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง ถวายในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62

จังหวัดพะเยา โดย อ.เมืองพะเยา จัดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ลำน้ำ คูคลอง ถวายในหลวง ร.9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ต.ค.62
(13/10/2562)

จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จังหวัดพะเยา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
(13/10/2562)

ผู้ว่าฯพะเยานำข้าราชการ และประชาชนทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่..9..

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนทำบุญตักบาตร วางพวงมาลา และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่..9..
(13/10/2562)

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงระวังโรคไข้หวัดใหญ่

สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เตือนช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงระวังโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมแนะนำวิธีป้องกันโรคในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
(12/10/2562)