ธ.ก.ส.พะเยา เผยผลการดำเนินงานบัญชี 2561 และสานต่อนโยบายปีบัญชี 2562

ธ.ก.ส.พะเยา เผยผลการดำเนินงานบัญชี 2561 และสานต่อนโยบายปีบัญชี 2562

ธ.ก.ส.พะเยา เผยผลการดำเนินงานบัญชี 2561 และสานต่อนโยบายปีบัญชี 2562 เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีฐานะที่มั่นคง ยั่งยืน

          นางณิศชากร พิมยศ ผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดพะเยา เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานในปีบัญชี 2561 (1 เม.ย.61 – 31 มี.ค.62) ว่า ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา มีสำนักงานสาขาทั้งสิ้น 16 สาขา ครบทั้งจังหวัด ดูแลเกษตรกรลูกค้ารวม 6,289 กลุ่ม 83,097 ราย ให้สินเชื่อรวม 17,209 ล้านบาท โดยยึดมั่นการทำงานตามวิสัยทัศน์ของธนาคาร คือ เป็นธนาคารพัฒนาชนบทที่มั่นคง มีการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการทางการเงินครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยในปีบัญชี 2561 ที่ผ่านมา ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญ ตามนโยบายธนาคาร ตามมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้มีฐานะที่มั่นคง ยั่งยืน ประกอบด้วย มาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อ มาตรการด้านผลผลิตการเกษตร และมาตรการส่งเสริมการออม
          สำหรับปีบัญชี 2562 ธ.ก.ส.จังหวัดพะเยา ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกรลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการปรับการผลิต ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรกรเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เช่น การผสมปุ๋ยใช้เอง การปลูกพืชโดยใช้ระบบน้ำหยด เป็นต้น การเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับพื้นที่และความต้องการของตลาด เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ โคเนื้อและโคขุนคุณภาพ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาสหกรณ์ เพื่อให้เป็นตัวกลางเชื่อมการตลาดกับผลผลิตของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME เกษตร เพื่อสนับสนุนสินเชื่อและการเงิน ตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม ภายใต้หลัก “ธ.ก.ส. Go Green” โดยมีเป้าหมายจากชุมชนต้นแบบ 124 ชุมชน ทั้งจังหวัดพะเยา
          ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการและเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ธ.ก.ส. ได้พัฒนาการบริการผ่าน Application A-Mobile ให้สามารถทำธุรกรรมได้หลากหลาย ทั้งการโอนเงิน การถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM การชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ การซื้อสลากออมทรัพย์และบริการความรู้ด้านการเกษตรต่างๆ บริการบัตรเดบิต ธ.ก.ส. ที่สามารถชำระค่าสินค้าและบริการโดยไม่ต้องใช้เงินสด เหมาะกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ ทั้งสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
          สำหรับมาตรการในการดูแล เกษตรกรลูกค้าด้านสินเชื่อ และผลผลิตการเกษตรในปีบัญชี 2562 ธ.ก.ส. ยังคงให้ความสำคัญ และเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของธนาคาร ทั้งโครงการประกันภัยข้าวนาปี โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้าน

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยมและติดตามงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อ.ปง จ.พะเยา

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหลวงปังค่า อำเภอปง จังหวัดพะเยา
(19/07/2562)

เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ

เครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งจังหวัดพะเยา จับมือกับ สสส.สำนัก 4 เดินหน้าสร้างจังหวัดส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นต้นแบบ ร่วมกับ 6 จังหวัดทั่วประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจ วางเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนงานร่วมกัน
(19/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด สร้างแบรนด์กาแฟมาตรฐาน ปลูกขายในพะเยา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา จับมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีและอินเตอร์คอฟฟี่เทรด ฝึกยกระดับฝีมือ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สาขา การประกอบธุรกิจร้านกาแฟแบรนด์พะเยา
(19/07/2562)

จังหวัดพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาฝนทิ้งช่วง หลังสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

จังหวัดพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง หลังสถานการณ์ภัยแล้งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น พร้อมขอให้ประชาชนร่วมกันรณรงค์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคอย่างประหยัด และให้เกษตรกรชะลอการปลูกพืชไปก่อน
(19/07/2562)

จังหวัดพะเยา ประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา เร่งประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรของจังหวัดพะเยา
(18/07/2562)

อุตสาหกรรม จ.พะเยา ย้ำเจตนารมณ์ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส มุ่งสู่ `สำนักงานใสสะอาด`

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ประกาศเจตนารมณ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ตั้งเป้าเป็น `สำนักงานใสสะอาด`
(18/07/2562)

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดพะเยา ส่งผลกระทบให้นาข้าวของเกษตรกรที่ทำการหว่านปลูกไว้ เริ่มแห้งเหี่ยวตาย หลังไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ ขณะที่เกษตรกรบางรายต้องเร่งสูบน้ำเพื่อมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวและรอฝนที่จะตกลงมาในช่วงนี้
(18/07/2562)

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกเสริมนวดน้ำมันหอมระเหยหมอนวดไทยรับการท่องเที่ยวอ่างน้ำปี้ฯ เชียงม่วน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สาขา นวดด้วยน้ำมันหอมระเหย
(17/07/2562)