พัฒนาฝีมือพะเยาสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการ

พัฒนาฝีมือพะเยาสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าหมอนวดพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับ อบต.บ้านฮวก จัดฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา”นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)” และฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง

          ณ หอประชุมบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮวก เปิดฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา”นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง)” และฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน สาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง จำนวน 20 คน จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2562 ทั้งนี้ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้จัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ได้ ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกสามารถนำวุฒิบัตรทั้งสองสาขาไปยื่นขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทันที ทั้งนี้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านการอบรม จะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 440 บาท สำหรับวัตถุประสงค์การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะบ้านฮวก ตำบลภูซาง ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมต่อกับเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าคนปกติ สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ เป็นกำลังหลักของสังคมได้ โดยเฉพาะการให้บริการนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่และที่จะเดินทางต่อไป สปป.ลาว ซึ่งคาดว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จะมีงานทำมีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน และถือเป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากมีชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้หลายชมรม

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ functional Exercise

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
(23/08/2562)

พะเยา ระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงงาน

จังหวัดพะเยา ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด วิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับศัยกภาพของพื้นที่
(23/08/2562)

สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำกว๊าน หวั่นกระทบปัญหาภัยแล้ง

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์คลาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
(23/08/2562)

จ.พะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ที่มีอัตราว่าง
(23/08/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก`

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก` เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
(23/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ โดยจะใช้แอบพลิเคชั่นไลน์ในการรายงานปริมาณน้ำฝน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มอบให้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(22/08/2562)