สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกการสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกการสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ฝึกการสอนนวดไทยและนวดฝ่าเท้าให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา มีงานทำมีรายได้

          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ร่วมกับนายประสงค์ สะสมวัฒนกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฮวก เปิดฝึกเตรียมเข้าทำงานสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) และฝึกยกระดับฝีมือแรงงานสาขานวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ (60 ชั่วโมง) ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการตำบลภูซาง จำนวน 20 คน โดยจะฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม ถึง 16 กันยายน 2562 ณ หอประชุมบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา โครงการนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับอนุญาตจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ให้จัดการฝึกอบรมนอกสถานที่ได้ ดังนั้น ผู้ผ่านการฝึกสามารถนำวุฒิบัตรทั้งสองสาขาไปยื่นขออนุญาตเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ทันที ทั้งนี้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านการอบรม จะได้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา พนักงานนวดไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2562 ซึ่งผู้ผ่านจะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือวันละ 440 บาท
          ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า โครงการนี้เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือคนพิการและผู้ดูแลคนพิการจังหวัดพะเยา โดยเฉพาะบ้านฮวก ตำบลภูซาง ซึ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่เชื่อมต่อกับเมืองคอบ แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าคนปกติ เป็นการมุ่งพลิกวิกฤติเป็นโอกาส พลิกจากผู้ที่ถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม กลับมาเป็นผู้ที่สามารถหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ สามารถเป็นกำลังหลักของสังคมได้ โดยเฉพาะการให้บริการนวดไทยและนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่และที่จะเดินทางต่อไป สปป.ลาว นอกจากนี้ ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2562 ทางสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ยังได้ร่วมมือกับนายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ในการช่วยหางานให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ได้มีงานทำมีรายได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับนายบุญชู กมุทมาโนชญ์ รองประธานและเลขาธิการสมาพันธ์ SME ไทยภาคเหนือ ช่วยแนะนำแนวทางการทำแผนธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุนและให้คำปรึกษา ช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้ประกอบการอิสระรายย่อยด้วย โดยคาดหวังว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 จะมีงานทำมีรายได้ มากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน และถือเป็นโครงการนำร่อง เนื่องจากมีชมรมคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้หลายชมรม

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ functional Exercise

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
(23/08/2562)

พะเยา ระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงงาน

จังหวัดพะเยา ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด วิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับศัยกภาพของพื้นที่
(23/08/2562)

สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำกว๊าน หวั่นกระทบปัญหาภัยแล้ง

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์คลาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
(23/08/2562)

จ.พะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ที่มีอัตราว่าง
(23/08/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก`

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก` เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
(23/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ โดยจะใช้แอบพลิเคชั่นไลน์ในการรายงานปริมาณน้ำฝน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มอบให้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(22/08/2562)