จังหวัดพะเยา ออกประกาศการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร "ลำไย"

จังหวัดพะเยา ออกประกาศการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร "ลำไย"

จังหวัดพะเยา ออกประกาศการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร "ลำไย" หากเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม แจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัด

          นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ในระยะนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ปีการผลิต 2562 จังหวัดพะเยา ซึ่งเกษตรกรมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตมากช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 ประกอบกับตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 104 พ.ศ.2562 เรื่องการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 กำหนดให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ซื้อขายสินค้าเกษตร “ลำไย” ต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้า ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรได้เปรียบเทียบราคาซื้อก่อนตัดสินใจขายผลผลิตและไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบราครารับซื้อโดยไม่เป็นธรรม จังหวัดพะเยาจึงออกประกาศให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยถือปฏิบัติ ดังนี้ ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยา แจ้งประกาศราคารับซื้อรายวันในช่วงเวลาตอนเช้าของทุกวันและตลอดช่วงเวลาการรับซื้อ เพื่อให้เกษตรกรได้รับทราบใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเก็บเกี่ยวและจำหน่าย รวมถึงให้ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ ณ สถานที่รับซื้อ การแสดงราคารับซื้อให้แสดงราคาต่อหน่วย จะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิค อยู่ด้วย ความสูงไม่ต่ำกว่า 10 เซนติเมตร เห็นได้ชัดเจนและเปิดเผยสามารถอ่านได้ง่าย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อ มีความผิดตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 28 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท นอกจากนี้ให้ผู้ประกอบการรับซื้อลำไยใช้เครื่องชั่งที่มีการรับรองจากกรมการค้าภายในและคำรับรองยังไม่สิ้นอายุ รวมทั้งห้ามใช้เครื่องชั่งน้ำหนักที่ผิดพิกัดอัตราหรือใช้กลวิธีในการชั่งน้ำหนัก เพื่อเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร หากผู้ประกอบการรับซื้อลำไยฝ่าฝืน จะมีความผิดตาม พรบ.มาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
          ทั้งนี้ จังหวัดพะเยา จะดำเนินการจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจติดตามและตรวจสอบสถานที่รับซื้อลำไยให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบเห็นการกระทำความผิด จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและหาก เกษตรกรที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคารับซื้อดังกล่าว ให้แจ้งไปยังศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้าและบริการ สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา โทร.054-431636 หรือสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

จังหวัดพะเยา ระดมทุกหน่วยงานในพื้นที่ ซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ functional Exercise

นายเทวา ปัญญาบุญ นายอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานฝึกการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา กรณีอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากดินถล่ม ประจำปีงบประมาณ 2562
(23/08/2562)

พะเยา ระดมความคิดเห็นแผนปฏิบัติการด้านพลังงงาน

จังหวัดพะเยา ระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วน พิจารณาแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด วิเคราะห์และปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของจังหวัด ให้มีความเหมาะสมกับศัยกภาพของพื้นที่
(23/08/2562)

สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำกว๊าน หวั่นกระทบปัญหาภัยแล้ง

ฝนที่ตกลงมาในช่วงนี้ส่งผลให้ปริมาณน้ำกว๊านพะเยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด 25 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะที่สำนักงานชลประทานพะเยา เตรียมวางแผนกักเก็บน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์คลาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง
(23/08/2562)

จ.พะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยา เปิดรับสมัครสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพะเยาที่ 2 และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ ที่มีอัตราว่าง
(23/08/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก`

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม `จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดโรคไข้เลือดออก` เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เน้นย้ำในการสร้างความร่วมมือในการจัดการสิ่งแวดล้อม และจะมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์
(23/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

จังหวัดพะเยาประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดี

นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและสงเคราะห์พลเมืองดีจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/ 2562
(22/08/2562)

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

ศูนย์ ปภ.เขต 5 เชียงราย ร่วมกับ ปภ.พะเยา จัดกิจกรรมจัดทำเครือข่ายรายงานข้อมูลปริมาณน้ำฝนและสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่ โดยจะใช้แอบพลิเคชั่นไลน์ในการรายงานปริมาณน้ำฝน จากเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนที่มอบให้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
(22/08/2562)