พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับกรมทหารราบที่ 17 ฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2

พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับกรมทหารราบที่ 17 ฝึกอาชีพทหารก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2

พัฒนาฝีมือพะเยาร่วมกับกรมทหารราบที่ 17 พัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2

         
          วันนี้( 9 ตุลาคม 2562 )เวลา 10.00 น. พันเอก รัชตะ ท้าวคำลือ เสนาธิการกรมทหารราบที่ 17 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้กับทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการผลัดที่ 2 สังกัดกรมทหารราบที่ 17 จำนวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 69 นาย หลักสูตรอาชีพเสริม 30 ชั่วโมงใน 2 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 35 นาย และสาขาช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร จำนวน 34 นาย อบรมพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2562 ณ กองบังคับการกรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา โครงการดังกล่าวได้บูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กับกรมทหารราบที่ 17 ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมการมีงานทำให้กับทหารกองประจำการระหว่างกระทรวงกลาโหม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กับกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และกรมการจัดหางาน เพื่อให้ทหารกองประจำการมีทักษะฝีมือ สามารถประกอบอาชีพได้ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานภายหลังปลดจากกองประจำการ
          นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การฝึกอบรมให้ทหารก่อนปลดประจำการทั้งสองรุ่นในครั้งนี้ มุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือให้กับทหารที่จะปลดประจำการผลัดที่ 2 ประจำปี 2562 ซึ่งจะปลดประจำการในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในภูมิลำเนาของตนเอง โดยเฉพาะสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ถือว่าเป็นสาขาอาชีพที่ค่อนข้างขาดแคลนของจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ผู้ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาทักษะแล้ว หากประสงค์จะเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจะดำเนินการทดสอบให้ทันที หากผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือฯ เมื่อนำไปประกอบอาชีพ จะได้รับค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ อัตราวันละ 400 บาท ซึ่งสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของจังหวัดพะเยา ที่กำหนดไว้เพียงวันละ 315 บาทเท่านั้น โดยจะได้รับทั้งวุฒิบัตรแสดงว่าผ่านการฝึกอบรม และหนังสือรับรองการผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอีกฉบับหนึ่ง หากสามารถผ่านการทดสอบ
         

ข่าวโดย : ทีมข่าว ปชส.พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน `ผ่อโกมหลากสี แอ๋วป๋าเวณียี่เป็งกว๊านพะเยา 2562` ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

เทศบาลเมืองพะเยา ขอเชิญเที่ยวงาน `ผ่อโกมหลากสี แอ๋วป๋าเวณียี่เป็งกว๊านพะเยา 2562` ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานข่วงวัฒนธรรมริมกว๊านพะเยา พร้อมชมการแสดง แสง สี เสียง และขบวนแห่กระทงจาก 14 ชุมชน
(20/10/2562)

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เดินหน้าสร้างเครือข่ายการผลิตไก่ดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าชาติพันธุ์ม้ง บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เดินหน้าสร้างเครือข่ายการผลิตไก่ดำสายพันธุ์ชี้ฟ้าชาติพันธุ์ม้ง บ้านสันติสุข ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎรในพื้นที่สูง
(20/10/2562)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับ อสม. พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเครือข่าย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนเครือข่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(19/10/2562)

อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรม จิตอาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน

อ.ดอกคำใต้ จัดกิจกรรม จิตอาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดศาสนสถาน
(18/10/2562)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบนโยบายให้กับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพะเยา เร่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน พร้อมให้ความสำคัญในการสร้างความสงบสุขและบริหารราชการอย่างสมดุลในพื้นที่ทุกฝ่าย
(18/10/2562)

แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธา ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน หลังจังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็น ทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้

แรงงานทั้งชาวไทยและเมีนมาร์ ของบริษัทเจ.เค.ชนาธาร ในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา รวมตัวเรียกร้องกับทางจังหวัดพะเยา หลังได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากถูกปิดโรงงานชั่วคราว เรื่องน้ำเสียส่งกลิ่นเหม็น โดยทางจังหวัดได้สั่งปิดชั่วคราว และอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง ทำให้ไม่มีงานทำและไม่มีรายได้จากการหยุดกิจการดังกล่าว
(18/10/2562)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อวิชาชีพการพยาบาล
(18/10/2562)

แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน โดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราว

แรงงานบริษัท เจ.เค.ชนาธาร รวมตัวร้องขอให้ทางจังหวัดเปิดโรงงาน โดยระบุว่าได้รับผลกระทบจากที่จังหวัดสั่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อทำการปรับปรุงเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงาน หลังถูกชาวบ้านร้องกลิ่นเหม็น…
(18/10/2562)