กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการ และผังเมือง   จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1

กรมโยธาธิการ และผังเมือง จัดประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการ วางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) กลุ่มที่ 2 จังหวัดพะเยาเชียงราย

          วันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม เพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผน และจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำโขงครั้งที่ 1 (ระดับลุ่มน้ำ) กลุ่มที่ 2 จังหวัดพะเยาเชียงราย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดขึ้น ที่ ห้องพุดตานโรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการระดมความคิดเห็น จากทุกภาคส่วนที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคท้องถิ่น อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัด ในลุ่มน้ำโขง เพื่อร่วมกันจัดทำ(ร่าง) แผนหลักการป้องกัน และบรรเทาอุทกภัยและผัง (ร่าง) ระบบการระบายน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำ รวมถึงการจัดทำมาตรการทางผังเมือง ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้าง และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง ประกอบกันอย่างเป็นระบบ โดยการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , ผู้ทรงคุณวุฒิ , พนักงานรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง, ภาคเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , องค์การพัฒนาเอกชน และประชาชนผู้ที่ให้ความสนใจในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงเพื่อระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระบวนการคิดร่วมกัน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ และการตอบข้อซักถาม

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส. พะเยา
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์รับนโยบายเตรียมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพะเยา รับฟังการประชุมผ่านระบบวีดิโอคอนเฟอเรนซ์รับนโยบายเตรียมความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
(18/11/2562)

ตำรวจพะเยา ใช้เวลาว่างเพาะเลี้ยงไก่ชนขาย สร้างรายได้งาม

เจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจสันติบาลจังหวัดพะเยา ใช้เวลาว่างหลังงานประจำ ทำการเพาะเลี้ยงไก่ชนขายสร้างรายได้เสริมให้เป็นอย่างดี สนนราคาตั้งแต่หลัก 1,000 ถึง 10,000 บาท
(18/11/2562)

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสัมมนา `การค้าข้ามแดนโอกาสและความท้าทายของจังหวัดพะเยา`

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสัมมนา `การค้าข้ามแดนโอกาสและความท้าทายของจังหวัดพะเยา` เพื่อเผยแพร่ข้อมูลความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและข้อมูลวิจัย พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าข้ามแดนจากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(18/11/2562)

ม.พะเยา จัดสัมมนา `การค้าข้ามแดนโอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา`...

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดสัมมนา `การค้าข้ามแดนโอกาส และความท้าทายของจังหวัดพะเยา`...
(18/11/2562)

โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Update Technology for school by TOT…

โทรศัพท์จังหวัดพะเยา บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดอบรมสัมมนาหลักสูตร Update Technology for school by TOT…
(18/11/2562)

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุน

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ
(18/11/2562)

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการ จ.พะเยา จำนวน 101 ทุน

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาเด็กออทิสติกและเด็กพิการจังหวัดพะเยา จำนวน 101 ทุน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองและนำไปพัฒนาศักยภาพในกลุ่มเด็กพิเศษ…
(18/11/2562)

จ.พะเยาจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรม เดิน - วิ่ง ` หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ `

จังหวัดพะเยาจัดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน และกิจกรรม เดิน - วิ่ง ` หยุดซิ่ง มาวิ่งกันเถอะ `
(17/11/2562)