สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

          ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนางปรียาธรณ์ เมืองมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 และคณะ ผู้บริหารธนาคารออมสินสาขาในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้รับผิดชอบการฝึกอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ
          นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการนำร่องช่างประชารัฐมืออาชีพ ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการอบรมอาชีพด้านช่าง และช่างอเนกประสงค์กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด หารายได้เพิ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ร้านช่างประชารัฐ และแอพพลิเคชัน Xarapat (สารพัด) ส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทำ มีรายได้ ทั้งนี้ธนาคารออมสินจะให้ความรู้ทางการเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จึงไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
          ด้าน นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริมด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ ในปีงบประมาณ 2561 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขจำนวน 560 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นต่อยอดทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ โดยใช้หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบกิจการสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง รุ่นละ 30 คน นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ได้ร่วมมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับผิดชอบเนื้อหาฝึกอบรม 9 ชั่วโมง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบกิจการ และการทำแผนธุรกิจ ขณะที่ธนาคารออมสินรับผิดชอบฝึกอบรม 3 ชั่วโมง เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน และให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ได้ประสานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจุน เชียงคำ ภูซาง และดอกคำใต้ มีผู้สนใจร่วมโครงการมากกว่า 120 คน (4รุ่น) โดยจะนำร่องฝึกอบรม 2 รุ่นแรก ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่อำเภอภูซาง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
หน่วยงาน : สวท.พะเยา

เข้าสู่ระบบแก้ไขข่าว : -->

พะเยา ข่าวอัพเดท

กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดพะเยา เปิดรับขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562
(19/11/2562)

อุตสาหกรรมพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน

อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา เปิดรับคำขอสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ โครงการสินเชื่อ SME โตไว ไทยยั่งยืน เพิ่มโอกาสให้ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ 1% ต่อปี
(19/11/2562)

จิตอาสาพระราชทาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ​ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จิตอาสาพระราชทาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา พัฒนาปรับปรุงภูมิ​ทัศน์​ ทำความสะอาดบริเวณอนุสรณ์​ผู้เสียสละ​ พตท.2324 ค่ายขุนจอมธรรม อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
(19/11/2562)

พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3)

พาณิชย์พะเยา แจ้งการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตาม โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 (งวดที่ 3) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
(19/11/2562)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม `เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา`

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จัดงานมหกรรม `เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา` เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตการแปรรูปและการตลาด เพิ่มมูลค่า พร้อมขยายช่องทางการตลาดข้าวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
(19/11/2562)

จ.พะเยา ออกประกาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมด้านราคา ออกตรวจสอบสถานที่ซื้อขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบเกษตรกร

จังหวัดพะเยาออกประกาศการซื้อขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมด้านราคา ออกตรวจสอบสถานที่ซื้อขายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่เอาเปรียบเกษตรกร
(19/11/2562)

อ.เมืองพะเยา เปิดตลาดชุมชนตำบลแม่ใส ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง

อำเภอเมืองพะเยา เปิดตลาดชุมชนตำบลแม่ใส ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากชุมชนเข้มแข็ง
(19/11/2562)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา จัด งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา…

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และจังหวัดพะเยา จัด งานมหกรรม เชื่อมโยงตลาดเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business matching ข้าวหอมมะลิพะเยา 8 -20 พฤศจิกายน 2562 ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา
(18/11/2562)