ข่าวที่ 956/2561, 14 มิถุนายน 2561

1
1

1
          1

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ - สวท.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา