ข่าวที่ 1180/2562, 25 มิถุนายน 2562

จังหวัดพะเยา จัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา จัด โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านดง หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
          วันที่ 25 มิ.ย.2562 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา ที่ บริเวณโรงเรียนบ้านดง หมู่ 8 ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดยโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เป็นโครงการที่ ดำเนินการในเชิงรุก ด้วยการนำส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ออกมาให้บริการแก่พี่น้องประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ที่จะต้องเดินทางเข้าไปติดต่อราชการในตัวจังหวัด และที่สำคัญมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่แบบเบ็ดเสร็จ เพื่อสนองต่อความต้องการของประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจยกระดับความเชื่อมั่น และศรัทธาภาครัฐให้มากยิ่งขึ้น โดยในวันนี้ มีหน่วยงานที่ออกให้บริการทั้งหมดกว่า 50 หน่วยงาน ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด มอบถุงยังชีพ แว่นสายตา หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย มี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด รับเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ให้คำปรึกษาด้านงานช่าง แจกแบบบ้าน เพื่อประชาชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ให้คำแนะนำส่งเสริมกลุ่มอาชีพ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สำนักงานที่ดินจังหวัด ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำนิติกรรม และแก้ไขปัญหาที่ดิน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ และสารชีวภัณฑ์ ป้องกัน และกำจัดศัตรูพืชให้คำ แนะนำโครงการที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร การจัดสรรและพัฒนาที่ดินทำกิน การจัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดตั้งสหกรณ์การความรู้เรื่องการชลประทาน ให้คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมอบพันธุ์ปลา การตรวจสุขภาพสัตว์ทำหมันสุนัข แมว แจกจ่ายยาถ่ายพยาธิโค กระบือ และวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน รับปรึกษาปัญหาด้านแรงงาน สาธิตการฝึกอาชีพ รับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และบริการแพทย์แผนไทย หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ บริการให้คำแนะนำปรึกษาการแก้ไขปัญหาทางสังคม และสถานีสวัสดิการเคลื่อนที่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย และบริการตัดผมฟรี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง ประชาสัมพันธ์ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กองทุนการออมแห่งชาติ ภาษีสรรพสามิต การให้คำปรึกษาด้านการเงิน สำนักงานพลังงานจังหวัด ให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแสงอาทิตย์เทคโนโลยีพลังงานทดแทน รับลงทะเบียนโครงการช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม LPG สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ให้ความรู้ และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และแจกจ่ายปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 500 ถุง และบริการตัดผมฟรี และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด จัดนิทรรศการส่งเสริมการบริการจัดการขยะ ตามโครงการ พะเยาสะอาด น่าอยู่.

ข่าวโดย : ทีมข่าว ส.ปชส.พะเยา - ส.ปชส.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา