ข่าวที่ 73/2563, 22 ตุลาคม 2562

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน นำร่องพัฒนาทักษะเป็นผู้ประกอบการให้กับช่างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือธนาคารออมสิน จัดโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ พร้อมให้สินเชื่อประกอบอาชีพ
          ที่ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน พร้อมด้วยนางปรียาธรณ์ เมืองมา ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 9 และคณะ ผู้บริหารธนาคารออมสินสาขาในจังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริม สาขาด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาในปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ผู้รับผิดชอบการฝึกอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ
          นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านกลไก 3 สร้าง คือ สร้างความรู้/อาชีพ สร้างตลาด/รายได้ และสร้างประวัติทางการเงิน เพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินโครงการนำร่องช่างประชารัฐมืออาชีพ ต่อยอดผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการอบรมอาชีพด้านช่าง และช่างอเนกประสงค์กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ 2561 โดยเน้นเพิ่มทักษะการเป็นผู้ประกอบการ เพิ่มช่องทางการตลาด หารายได้เพิ่ม ผ่านทางเว็บไซต์ร้านช่างประชารัฐ และแอพพลิเคชัน Xarapat (สารพัด) ส่งเสริมให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีงานทำ มีรายได้ ทั้งนี้ธนาคารออมสินจะให้ความรู้ทางการเงินและเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ต่อเดือน โดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ จึงไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน
          ด้าน นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่า จังหวัดพะเยามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านการฝึกอาชีพเสริมด้านช่างและช่างอเนกประสงค์ ในปีงบประมาณ 2561 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขจำนวน 560 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้จะมุ่งเน้นต่อยอดทักษะการเป็นผู้ประกอบกิจการ โดยใช้หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การประกอบธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบกิจการสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีระยะเวลาฝึกอบรม 12 ชั่วโมง รุ่นละ 30 คน นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ได้ร่วมมือบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับผิดชอบเนื้อหาฝึกอบรม 9 ชั่วโมง เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การเป็นผู้ประกอบกิจการ และการทำแผนธุรกิจ ขณะที่ธนาคารออมสินรับผิดชอบฝึกอบรม 3 ชั่วโมง เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งบริการทางการเงิน และให้สินเชื่อกับผู้ประกอบกิจการเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ
          อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ ได้ประสานกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจุน เชียงคำ ภูซาง และดอกคำใต้ มีผู้สนใจร่วมโครงการมากกว่า 120 คน (4รุ่น) โดยจะนำร่องฝึกอบรม 2 รุ่นแรก ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ในพื้นที่อำเภอภูซาง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ - สวท.พะเยา
เผยแพร่โดย : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา