บทบาทหน้าที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

    ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2545
  1. จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ จังหวัด ให้สอดคล้อง กับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐ และแผนพัฒนาจังหวัด
  2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการ ประชาสัมพันธ์จังหวัด
  3. ประสาน ให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือ ด้านการประชาสัมพันธ์ แก่หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด
  4. ปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
นางบุษรา สุขวิบูลย์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา
นางสุดา ดูงาม
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
นางสาวฟองนวล แปงมูล
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายนิรันต์ บุญแก้ว
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
 
  นางพิมพัทธน์กฤต เสมอเชื้อ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นายนิรันดร์ บุญเรือง
ช่างถ่ายภาพ 2