ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จังหวัดพะเยา

โทรศัพท์ 0-5444-9646-9 โทรสาร 0-5444-9644,47

เอกสารรายงานสถานการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558

ลำดับ วันที่ รายการ ชื่อไฟล์/download หมายเหตุ
1 9 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 4 ครั้ง
บาดเจ็บ 4 คน
เสียชีวิต 0 ราย
อำเภอเมือง 2 ครั้ง
อำเภอเชียงคำ 1 ครั้ง
อำเภอปง 1 ครั้ง
สาเหตุ ขับรถเร็ว เมาสุรา ทัศนวิสัยไม่ดี ฝนตก
ภาพถ่ายเอกสาร -
2 10 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 6 ครั้ง
บาดเจ็บ 6 คน
เสียชีวิต 1 ราย
สาเหตุสำคัญ ตัดหน้ากระชั้นชิด ขับรถเร็วเกินกำหนด และเมาสุรา
ภาพถ่ายเอกสาร เอกสารเลือนไม่ชัดเจน
3 11 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง
บาดเจ็บ 10 คน
เสียชีวิต 1 ราย
อ.เมือง 6 ครั้ง บาดเจ็บ 6 คน เสียชีวิต 1 คน
อ.จุน, เชียงม่วน, ภูซาง และดอกคำใต้ อำเภอละ 1 ครั้ง
สาเหตุ ขับรถเร็วเกินกำหนด เมาสุรา ตัดหน้ากระชั้นชิด
ภาพถ่ายเอกสาร -
4 12 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 10 ครั้ง
บาดเจ็บ 11 คน
เสียชีวิต 0 ราย
เหตุเกิด อ.เมือง 3 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน
อ.ดอกคำใต้ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน
อ. เชียงคำ, แม่ใจ และภูกามยาว ที่ละ 1 ครั้ง 1 คน
สาเหตุ : เมาสุรา, ขับรถเร็วเกินกำหนด
ภาพถ่ายเอกสาร -
5 13 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 13 ครั้ง
บาดเจ็บ 14 คน
เสียชีวิต 0 ราย
เหตุเกิด อ.เมือง 4 ครั้ง บาดเจ็บ 5 คน
อ.ดอกคำใต้, จุน, เชียงคำที่ละ 2 ครั้ง
บาดเจ็บที่ละ 2 คน
อ. เชียงม่วน และ อ.แม่ใจ ที่ละ 1 ครั้ง 1 คน
สาเหตุ : เมาสุรา, ขับรถเร็วเกินกำหนด และตัดหน้ากระชั้นชิด
ภาพถ่ายเอกสาร -
6 14 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 9 ครั้ง
บาดเจ็บ 9 คน
เสียชีวิต 0 ราย
เหตุเกิด อ.เมือง และ อ.เชียงคำ ที่ละ 4 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน
อ.จุน 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน
สาเหตุ : ขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด ดื่มสุรา
ภาพถ่ายเอกสาร -
7 15 เมษายน 2558 เกิดอุบัติเหตุ 12 ครั้ง
บาดเจ็บ 11 คน
เสียชีวิต 3 ราย
เหตุเกิด อ.เมือง 6 ครั้ง บาดเจ็บ 4 คน
อ.ดอกคำใต้ และ อ.ภูซาง ที่ละ 2 ครั้ง เจ็บ 2 คน
อ.จุน 1 ครั้ง บาดเจ็บ 1 คน
และ อ.แม่ใจ เกิดเหตุ 1 ครั้ง เสียชีวิต 3 ราย สาเหตุ : เมาสุรา ฝ่าฝืนสัญญาณไฟ ตัดหน้ากระชั้นชิด
ภาพถ่ายเอกสาร -


หน้านี้มีผู้เข้าชม จำนวน ครั้ง ตั้งแต่ 10 เม.ย. 57 เวลา 14:00 น.


ตารางเปรียบเทียบสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 - 2557 และ 2558

ระยะ 7 วัน อุบัติเหตุ (ครั้ง) บาดเจ็บ (คน) เสียชีวิต (ราย)
2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558 2555 2556 2557 2558
วันที่ 1 10 10 15 4 9 12 13 4 1 1 2 0
วันที่ 2 13 14 10 6 15 14 9 6 1 2 1 1
วันที่ 3 14 12 13 10 14 13 13 10 2 1 1 1
วันที่ 4 18 7 13 10 25 8 14 11 2 0 0 0
วันที่ 5 11 8 12 13 11 9 12 14 1 0 1 0
วันที่ 6 3 10 6 9 4 10 6 9 0 1 0 0
วันที่ 7 0 3 3 12 0 3 4 11 0 0 0 3
รวม / สะสม 69 64 72 64 78 69 71 65 7 5 5 5