โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
         
          โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา และนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตราตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด ได้รับวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานจัดการ โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5395-3137-8

ข่าวจาก : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.เชียงราย