สำนักประชาสัมพันธ์เขต3 ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบFM(เครื่องส่งFMกำลังส่ง1กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
         
         

ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หน่วยงานผู้ส่ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3