สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยระบบ FM (เครื่องส่งFMกำลังส่ง1กิโลวัตต์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยวิธีประกวดราคา(e-bidding)
         
         

ข่าวจาก : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
หน่วยงานผู้ส่ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3