สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วม โครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
         
          สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนสถานศึกษาตอบแบบสำรวจการส่งเสริมการเรียนการสอนดนตรีไทยในสถานศึกษา เพื่อแจ้งความประสงค์เข้าคัดเลือกร่วมโครงการโรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อย 1 ชนิด โดยมีคุณสมบัติเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา ขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสังกัดกรุงเทพมหานคร ยกเว้น สถานศึกษาที่สอนดนตรีไทยเป็นวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาลัยนาฎศิลป์ และมัธยมสังคีตสามารถรับและส่งแบบสำรวจ ได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวโหลดแบบสำรวจทางเว็บไซต์ www.culture.go.th และส่งไฟล์แบบสำรวจในรูปแบบ MS Word / PDF ได้ที่ education2061@gmail.com

ข่าวจาก : สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยงานผู้ส่ง : สวศ.แม่ฮ่องสอน