คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
         
          คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีภารกิจในการจัดทำวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาตร์ ปีละ 2 ฉบับ จึงขอชวนเชิญผู้ที่สนใจ ส่งบทความเพื่อพิจาณาตีพิมพ์ในวารสารรามคำแหง ฉบับนิติศาสตร์
          โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความเพื่อพิิจารณาตีพิมพ์ได้ตามช่องทางดังนี้
          1. ส่งทาง E-mail : lawjournal@ru.ac.th
          2. ส่งแบบออนไลน์ www.lawjournal.ru.ac.th หรือ www.tci-thaijo.org
          3. ส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ มาที่ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย ห้อง 2402-2403ั้น 4 อาคาร 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
          ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-310-8205-6 , 086-685-9111 หรือ www.lawjournal.ru.ac.th , www.tci-thaijo.org

ข่าวจาก : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หน่วยงานผู้ส่ง : ส.ปชส.ลำปาง