วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อ
         
          วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 5 สาขาวิชา ได้แก่1. สาขางานยานยนต์ จำนวน 40 คน2. สาขางานไฟฟ้ากำลัง จำนวน 20 คน3. สาขางานอิเล็กทอนิกส์ จำนวน 10 คน4. สาขางานการบัญชี จำนวน 10 คน5. สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 20 คนรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 15 มกราคม 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.30 น.

ข่าวจาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่