วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2561
         
          วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร 3 ปี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาวิชาช่างกลเกษตร ฟรีที่พัก อาหารสามมื้อ ค่าเล่าเรียน อุปกรณืการเรียน มีเงินกู้เพื่อการศึกษา มีรายได้ระหว่างเรียนเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ หรือสมัครทางเว็บไซด์ WWW.Pcat.ac.th โทรศัพท์หมายเลข 054-613-313

ข่าวจาก : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่