จัดโครงการ
         
          โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี และ มูลนิธิ หู คอ จมูก ชนบท จัดโครงการ

ข่าวจาก : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่