สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
         
          สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์ มีประสบการด้านการดูแลช่วยเหลือเด็กหรือด้านอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน มีความรู้และทัสนคติที่ดีต่อการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน รับสมัครระหว่าง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2561 ที่งานบริหารทั่วไป สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เลขที่ 230/22 ถนนช่อแฮ ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์หมายเลข 054-622-155

ข่าวจาก : สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่