สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
         
          สำนักประชาสัมพันธ์เขต๓ เชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ FM (เครื่องส่ง FM กำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบทดแทน)สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวจาก : ฝบห.สปข.3
หน่วยงานผู้ส่ง : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สปข.3