วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา
         
          วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป เวลา 08.00 น.

ข่าวจาก : วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่