วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา
         
          วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครนักศึกษาระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2561 ใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ วิชาการปกครองท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาปฐมวัย การจัดการทั่วไป การบัญชีและเทคโนโลยีการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้

ข่าวจาก : วิทยาลัยชุมชนแพร่
หน่วยงานผู้ส่ง : สวท.แพร่